جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
زندگی یک قدیس

Learn from the extraordinary lives and universal teachings of Enlightened Masters and spiritual teachers and their selfless dedication to uplift souls and humanity as a whole.

شری اوروبیندو' (گیاهخوار): یوگای بنیادین برای بیداری الهی، قسمت ۲ از ۲

00:15:42

شری اوروبیندو' (گیاهخوار): یوگای بنیادین برای بیداری الهی، قسمت ۲ از ۲

"حیات، حیات است- خواه در یک گربه یا در یک سگ یا در یک انسان باشد. در آنجا بین یک گربه یا یک انسان هیچ فرقی وجود ندارد. ایده تفاوت، یک تصور انسانی برای منفعت شخصی انسان است."
زندگی یک قدیس
2020-09-20   125 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-09-20

شری اوروبیندو' (گیاهخوار): یوگای بنیادین برای بیداری الهی، قسمت ۱ از ۲

00:14:49

شری اوروبیندو' (گیاهخوار): یوگای بنیادین برای بیداری الهی، قسمت ۱ از ۲

از طریق مکاشفه های 'واسودوا'، از "شری اوروبیندو" دیدار صورت میگرفت. یک تحول معنوی برای "او" پیش آمد. 'او' حضور خدا را در همه چیز دید.
زندگی یک قدیس
2020-09-13   255 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-09-13

ویمالاکیرتی' (وگان): بودیساتوای خوش زبان و دانا، قسمت ۲ از ۲

00:13:58

ویمالاکیرتی' (وگان): بودیساتوای خوش زبان و دانا، قسمت ۲ از ۲

سوترای 'ویمالاکیرتی' بعنوان "جواهر سوتراهای ماهایانا" مطرح است و تعالیم 'ویمالاکیرتی' را بعنوان کسی که از بستر بیمار خود، از آرهات ها و بودیساتواها، بسیار پیشرفته سخن می گوید را ثبت می کند...
زندگی یک قدیس
2020-08-23   347 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-08-23

ویمالاکیرتی' (وگان): بودیساتوای خوش زبان و دانا، قسمت ۱ از ۲

00:12:36

ویمالاکیرتی' (وگان): بودیساتوای خوش زبان و دانا، قسمت ۱ از ۲

هر کاری که 'ویمالاکیرتی' انجام داد بر طبق تعالیم 'بودا' و برای گسترش دارما بود تا مردم را در همه سطوح، بسوی روشن ضمیری و رستگاری هدایت نماید.
زندگی یک قدیس
2020-08-16   325 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-08-16

سنت کیرپال سینگ جی ماهاراج" (گیاهخوار): رسیدن به وصال خدا، قسمت ۳ از ۳

00:17:57

سنت کیرپال سینگ جی ماهاراج" (گیاهخوار): رسیدن به وصال خدا، قسمت ۳ از ۳

"بالاتر از همه مذاهب، یک دین وجود دارد. این دین بالاتر، حقیقت است و توسط همه استادان، هر وقت که آمدند، در همه جا اشاعه یافت." - سنت کیرپال سینگ جی ماهاراج (گیاهخوار)
زندگی یک قدیس
2020-06-28   633 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-06-28

"سنت کیرپال سینگ جی ماهاراج" (گیاهخوار): رسیدن به وصال خدا، قسمت ۲ از ۳

00:18:03

"سنت کیرپال سینگ جی ماهاراج" (گیاهخوار): رسیدن به وصال خدا، قسمت ۲ از ۳

"'حاضور' به مدت سه یا چهار دقیقه به چشمانم نگاه می کرد و چشمانم، در سکوت شگفت انگیزی، یک شادی وصف نشدنی را تجربه کردند که به مانند یک نوشیدنی مست کننده به کل بدنم رسید - که قبلا هرگز شبیه این را در تمام زندگیم تجربه نکرده بودم." - "سنت کیرپال سینگ جی ماهاراج" (گیاهخوار)
زندگی یک قدیس
2020-06-19   437 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-06-19

"سنت کیرپال سینگ جی ماهاراج" (گیاهخوار): رسیدن به وصال خدا، قسمت ۱ از

00:17:11

"سنت کیرپال سینگ جی ماهاراج" (گیاهخوار): رسیدن به وصال خدا، قسمت ۱ از

"سنت کیرپال سینگ جی ماهاراج" گرفتار و شیفته دو چیز شده بود: آرزوی اش برای یکی شدن با خدا و اشتیاق فراوان برای درک معمای زندگی.
زندگی یک قدیس
2020-06-14   567 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-06-14

پیامبر ارجمند مانی (وگان): پیام آور نور، قسمت ۲ از ۲

00:14:29

پیامبر ارجمند مانی (وگان): پیام آور نور، قسمت ۲ از ۲

حضرت مانی تعلیم داد که رستگاری از طریق وگانیسم، روزه، تحصیل، انکار خود و نجابت، حاصل میشود.
زندگی یک قدیس
2020-05-31   359 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-05-31

پیامبر ارجمند مانی (وگان): پیام آور نور، قسمت ۱ از۲

00:14:05

پیامبر ارجمند مانی (وگان): پیام آور نور، قسمت ۱ از۲

"روح القدس پایین آمد و با من سخن گفت. اسرار مخفی، بر من آشکار ساخت مخفی برای نسل های بشر و زمانهای طولانی: اسراری از دنیاهای زیرین و بهشت های بالا، اسراری از نور و تاریکی را بر من فاش نمود..." - پیامبر مانی
زندگی یک قدیس
2020-05-24   740 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-05-24

سنت روچ' متبرک:زائر خدا، محافظ بیماران، قسمت ۲ از ۲

00:13:40

سنت روچ' متبرک:زائر خدا، محافظ بیماران، قسمت ۲ از ۲

خداوند برای 'سنت روچ'، یک فرشته نگهبان به شکل یک سگ را فرستاد. این سگ هر روزه، یواشکی یک تکه نان را از مراقب انسان خود برمیداشت و برای 'سنت روچ' میبرد و همچنین زخمهای 'سنت روچ' را می لیسید تا به بهبودی آنها کمک کند.
زندگی یک قدیس
2020-04-26   354 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-04-26

سنت روچ': زائر خدا، محافظ بیماران، قسمت ۱ از ۲

00:11:39

سنت روچ': زائر خدا، محافظ بیماران، قسمت ۱ از ۲

سنت روچ' جوان که در میان همه گیری مرگبار طاعون متولد شده بود، میخواست که دکتر بشود و به آن کسانی کمک کند که همه افراد دیگر از آنها فرار میکردند. او به "حضرت عیسی مسیح" گفت که او آنها را درمان می کند، اما آنها بواسطه "رحمت خداوند" بهبود پیدا می کنند.
زندگی یک قدیس
2020-04-19   465 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-04-19

استاد روشن ضمیر ارجمند پاتانجلی (گیاهخوار) و سوتراهای یوگا

00:16:43

استاد روشن ضمیر ارجمند پاتانجلی (گیاهخوار) و سوتراهای یوگا

"یوگا شما را به لحظه حال می برد، تنها جایی که زندگی وجود دارد. " - پاتانجلی (گیاهخوار)
زندگی یک قدیس
2020-03-29   644 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-03-29

حضرت مارپا لوتسوا (گیاهخوار): استاد برجسته بودیسم تبتی، آیین بودایی تبتی، قسمت ۴ از ۴

00:14:04

حضرت مارپا لوتسوا (گیاهخوار): استاد برجسته بودیسم تبتی، آیین بودایی تبتی، قسمت ۴ از ۴

این ادای احترام ما به «مارپای بزرگ» است. چیزی شبیه یک دعا است. او «ریمبو چیمپو» بود، که یعنی، او بسیار شجاع و نترس بود.
زندگی یک قدیس
2020-02-02   521 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-02-02

حضرت مارپا لوتسوا (گیاهخوار): استاد برجسته بودیسم تبتی، قسمت ۳ از ۴

00:15:00

حضرت مارپا لوتسوا (گیاهخوار): استاد برجسته بودیسم تبتی، قسمت ۳ از ۴

"میلارپا" به محض اینکه نام "مارپا" را شنید، نوعی هیجان حس کرد، حس شادی کل بدنش را فرا گرفت.
زندگی یک قدیس
2020-01-26   1276 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-01-26

حضرت مارپا لوتسوا (گیاهخوار): استاد برجسته بودیسم تبتی، قسمت ۲ از ۴

00:15:24

حضرت مارپا لوتسوا (گیاهخوار): استاد برجسته بودیسم تبتی، قسمت ۲ از ۴

معجزات زیادی شبیه این وجود دارند. در آن زمان، او عادت داشت که از طریق نپال به هند بیاید. یکبار، در هنگام بازگشت از نپال، او مجبور بود از رودخانه 'کوشی' عبور کند. روایتی وجود دارد که او تنها با یک جهش از رودخانه عبور کرد.
زندگی یک قدیس
2020-01-19   529 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-01-19

حضرت مارپا لوتسوا (گیاهخوار): استاد برجسته بودیسم تبتی، قسمت ۱ از ۴

00:14:28

حضرت مارپا لوتسوا (گیاهخوار): استاد برجسته بودیسم تبتی، قسمت ۱ از ۴

مارپا لوتسوای' مصمم، در جستجوی دارما، بیش از ۷۰۰ مایل سفر کرد تا به استاد 'ناروپا' برسد، و در طول مسیر، با سختیها و خطرات بسیار زیادی روبرو شد.
زندگی یک قدیس
2020-01-12   663 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-01-12

استاد محترم 'نگوین تان نام': موسس آیین بودایی نارگیل، قسمت ۲ از۲

00:12:21

استاد محترم 'نگوین تان نام': موسس آیین بودایی نارگیل، قسمت ۲ از۲

"استاد نارگیل" اکیدا به شاگردانش دستور داد تا برای منافع شخصی شان و برای ایجاد فضایی متبرک برای جامعه، با جدیت دعا کنند.
زندگی یک قدیس
2019-12-23   510 نظرات
زندگی یک قدیس
2019-12-23

استاد محترم 'نگوین تان نام': موسس آیین بودایی نارگیل، قسمت ۱ از۲

00:13:10

استاد محترم 'نگوین تان نام': موسس آیین بودایی نارگیل، قسمت ۱ از۲

هر شب، او بر بالای برج می نشست و مدیتیشن میکرد. او با میوه خواری زندگی میکرد و آب نارگیل می نوشید. به تدریج، جویندگان حقیقت صادقانه از سرتاسر کشور درباره "او" شنیدند، و افراد بیشتر و بیشتری برای دیدن مکان زندگی اش آمدند.
زندگی یک قدیس
2019-12-20   555 نظرات
زندگی یک قدیس
2019-12-20

دازئو هویکه' ارجمند (وگان): محافظ تبار دارمای ذن، قسمت ۳ از ۳

00:14:18

دازئو هویکه' ارجمند (وگان): محافظ تبار دارمای ذن، قسمت ۳ از ۳

بواسطه خطرات و رنج فراوان، استاد بزرگ 'هویکه' به منظور رستگاری همه موجودات با از خود گذشتگی، از روش الهی که محرمانه بود محافظت کرد.
زندگی یک قدیس
2019-11-17   615 نظرات
زندگی یک قدیس
2019-11-17

دازئو هویکه' ارجمند (وگان): محافظ تبار دارمای ذن، قسمت ۲ از ۳

00:14:22

دازئو هویکه' ارجمند (وگان): محافظ تبار دارمای ذن، قسمت ۲ از ۳

Seeing that Shenguang was determined to seek the Truth, Bodhidharma accepted Him as a disciple and changed His name to Huike. Huike studied for six years under Bodhidharma. On the day Bodhidharma prepared to pass on the mantle to His successor, He had His four main disciples report their understandings of the practice. After Dazu Huike answered the Patriarch’s question with silence, Bodhidharma ea
زندگی یک قدیس
2019-11-10   2143 نظرات
زندگی یک قدیس
2019-11-10
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها