جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
جستجو
دسته بندی
میان استاد و شاگردان

در این برنامه، گفتگوهای منتخب میان استاد اعظم چینگ های و شاگردان ایشان را تماشا می کنیم که موضوعات وسیعی از معنویت تا زندگی روزمره را دربر میگیرند و حاوی اطلاعاتی نادر در مورد قلمروهای فرا زمینی هستند.

ما باید قلب هایمان را برای همه تأثیرات شریف، همه همراهان شریف بگشائیم. باید از این فرصت استفاده کنیم. اگر هنوز باور داریم که بالاترین هدف انسان افزایش پاکی و افزایش خرد اوست، باید تلاش کنیم.~ استاد اعظم چینگ های (وگان)

بشردوست، هنرمند و رهبر معنوی مشهور در جهان

به این صفحه بروید
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
دانلود
زیرنویسها
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در