در اینجا میتوانید داستانهای معنوی به نقل از اساتید برجسته، روشهای نادر و آشکار ممارست معنوی آنها که در تعالیم کلاسیک تاریخی ذکر شده اند و سخنان فرزانگان که در طول نسلها انتقال یافته را بیابید.نور خرد آنها به شیوه های متعدد از مرز زمان و مکان میگذرد و بذرهای معنوی مشتاق برای جوانه زدن را پرورش میدهد، روحها را هدایت می نماید تا بر موانعی همچون نادانی و عقوبت غلبه کنند و به آنها امکان میدهد که رشد کنند و به استقبال جهان جدید و روشن تر بروند.

بازدید از شبکه تلویزیونی

تجربه ای در آگاهی کیهانی: گزیده هایی از زندگینامه یک یوگی نوشته شده توسط پاراماهانسا یوگاناندا، قسمت ۱ از ۲

00:22:15
کلام حکمت

تجربه ای در آگاهی کیهانی: گزیده هایی از زندگینامه یک یوگی نوشته شده توسط پاراماهانسا یوگاناندا، قسمت ۱ از ۲

"یک اقیانوس شادی بر ساحل ساکت بی پایان روح من فرو ریخت. دریافتم که روح خداوند سعادتی بی پایان است، بدن او از جنس نور بی انتها است. تمام کیهان، به آرامی درخشان، مانند شهری که شبها در دوردست دیده می شود، سو سو می زند در میان وجود بی نهایت من. "
کلام حکمت
2019-12-02   1228 نظرات
کلام حکمت
2019-12-02

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

00:16:58
ادبیات تعالی بخش

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

Baba Sawan Singh Ji became known as the “The Great Master,” His teachings were compiled in “Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints.” This insightful book contains 90 stories that help teach us and connect us with God and the Saints. This tale shows that God’s will is beneficial to all beings, even though we may not see it immediately. Engaging and fun to read, each anecdote portrays precious wisdom that helps bring us closer to God.
ادبیات تعالی بخش
2019-07-27   2697 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-07-27

اساس خلقت: از 'کتاب رازهای خنوخ' (گیاهخوار) ، قسمت ۲ از ۲

00:14:27
کلام حکمت

اساس خلقت: از 'کتاب رازهای خنوخ' (گیاهخوار) ، قسمت ۲ از ۲

"من انسان را از سرشت (معنوی) غیرقابل رویت و از طبیعت (فیزیکی) قابل رویت آفریدم، هر دو مرگ و زندگی و تصویر او هستند، او مانند برخی از چیزهای آفریده شده بلد است سخن بگوید و در عین بزرگی، کوچک و مجددا در عین کوچکی، بزرگ است و من او را روی زمین قرار دادم... "
کلام حکمت
2020-09-03   497 نظرات
کلام حکمت
2020-09-03

حقیقتا چه کسی می تواند نجات پیدا کند؟ قسمت ۹ از ۱۱

00:32:01
میان استاد و شاگردان

حقیقتا چه کسی می تواند نجات پیدا کند؟ قسمت ۹ از ۱۱

وقتی که شما بالا و به "قلمرو جدید معنوی" می روید، به هیچ چیزی فکر نمی کنید. شما بسیار سرگرم لذت بردن، و خلق کردن خواهید بود. این فقط یک زندگی سعادتمندانه است. هیچ چیز شما را ناراحت نمی کند، حتی یک کلمه از غم و اندوه یا دردی که در فرهنگ لغت هست، نیست. ( وقتی روح ها توسط استاد به "سرزمین معنوی" تازه خلق شده میروند، آیا از زندگی گذشته شان بر روی زمین خاطره ای دارند؟ و اگر بب
میان استاد و شاگردان
2020-09-03   5003 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-03

اساس خلقت: از 'کتاب رازهای خنوخ' (گیاهخوار) ، قسمت ۱ از ۲

00:14:30
کلام حکمت

اساس خلقت: از 'کتاب رازهای خنوخ' (گیاهخوار) ، قسمت ۱ از ۲

"حتی خورشید هم به خودی خود آرامش دارد، در حالی که من آرامشی پیدا نکردم، زیرا داشتم همه چیزها را می آفریدم، و من فکر قرار دادن شالوده ها، و آفریدن خلقت قابل رویت (فیزیکی) را تجسم میکردم."
کلام حکمت
2020-09-02   409 نظرات
کلام حکمت
2020-09-02

حقیقتا چه کسی می تواند نجات پیدا کند؟ قسمت ۸ از ۱۱

00:30:40
میان استاد و شاگردان

حقیقتا چه کسی می تواند نجات پیدا کند؟ قسمت ۸ از ۱۱

بنابراین، انسانها کار درست یا اشتباه انجام می دهند، که اینگونه بوده. هیچکس نمیتواند ذهن شان را کنترل کند یا کاری انجام دهد، جز اینکه خودشان بیدار شوند. (بله، استاد.) مایل باشند که بیدار شوند. داوطلبانه بیدار شوند و واقعاً درک کنند که موضوع در مورد چیزهایی مانند خیرخواهی، شفقت، مهربانی محبت آمیز، و محافظت از موجودات دیگر، موجودات ضعیف و بی دفاع مثل حیوانات میباشد. ( استاد،
میان استاد و شاگردان
2020-09-02   4240 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-02

فلسفه رواقی بکار رفته در فروتنی - گزیده هایی از رساله ی اپیکتتوس ، قسمت ۱ از ۲

00:13:26
کلام حکمت

فلسفه رواقی بکار رفته در فروتنی - گزیده هایی از رساله ی اپیکتتوس ، قسمت ۱ از ۲

"مطمئن باشید که اساس تقوا نسبت به خدایان در این نهفته است - که از آنها پیروی کنید و تسلیم آنها شوید و در میان همه وقایع از آنها به خواسته خود پیروی کنید، انگار که عالیترین خرد آنها را اداره میکند."
کلام حکمت
2020-09-01   323 نظرات
کلام حکمت
2020-09-01

حقیقتا چه کسی می تواند نجات پیدا کند؟ قسمت ۷ از ۱۱

00:28:21
میان استاد و شاگردان

حقیقتا چه کسی می تواند نجات پیدا کند؟ قسمت ۷ از ۱۱

من فقط از آنان خواستم که توبه کنند و مسیرشان را مخالف جهتی که رفته اند تغییر دهند، زیرا آنها در جهت اشتباهی می روند. فقط همین. فقط مثل یک راهنما هستم که به آنها می گویم، "آن راه اشتباه است. از این طرف بروید." اما اگر آنها همچنان به آن راه ادامه دهند، آنوقت آنها با فنا شان مواجه خواهند شد. دیگر هیچ کاری نمی توانم انجام دهم. اگر به عنوان مثال رئیس آن اداره رشوه بگیرد، زیردس
میان استاد و شاگردان
2020-09-01   4117 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-01

درک تقویم قوم مایا: گزیده هایی از 'کتاب سرنوشت': افشای اسرار قوم باستانی مایا و پیشگویی سال ۲۰۱۲' اثر 'دون کارلوس باریوس' (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۳

00:13:41
کلام حکمت

درک تقویم قوم مایا: گزیده هایی از 'کتاب سرنوشت': افشای اسرار قوم باستانی مایا و پیشگویی سال ۲۰۱۲' اثر 'دون کارلوس باریوس' (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۳

"پدر بزرگ های مان هشدار می دهند که نباید این سنت قدیمی به عنوان یک کنجکاوی، تلقی شود... درعوض، باید هدایتگر رشدمان در تمام سطوح باشد - جسمی، فکری، احساسی و معنوی."
کلام حکمت
2020-08-31   548 نظرات
کلام حکمت
2020-08-31

حقیقتا چه کسی می تواند نجات پیدا کند؟ قسمت ۶ از ۱۱

00:24:27
میان استاد و شاگردان

حقیقتا چه کسی می تواند نجات پیدا کند؟ قسمت ۶ از ۱۱

حتی اگر واکسن نداشته باشید اما شما وگان هستید، حداقل شما زندگی ها را نجات می دهید. (بله.) شما زندگی افراد دیگر و جان حیوانات را نجات می دهید و آن اجری که شما بدست می آورید مکانی در بهشت است. فقط این باید ارزش اینرا داشته باشد که بخاطرش زندگی کنید. ( استاد، این در مورد واکسن ها است. ) بله. ( اگر واکسن کووید- ۱۹ وگان نباشد، هنوز هم باید آن را بزنیم؟ گفته شده که برخی واکسن ه
میان استاد و شاگردان
2020-08-31   4460 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-08-31

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۰۵ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

00:27:09
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۰۵ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

"حتی اگر شما یک بودا از جنس الماس یا برنز باشید، تحت حفاظت نخواهید بود مگر آنکه، نیکوکاری کنید. هوشیار باشید و احتیاط کنید، گذر از دشواری ها برای همه سخت است. "
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-08-30   1030 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-08-30

چه کسی عملا میتواند رهانیده شود؟ قسمت ۵ از ۱۱

00:28:52
میان استاد و شاگردان

چه کسی عملا میتواند رهانیده شود؟ قسمت ۵ از ۱۱

فارغ از اینکه یک استاد چقدر فداکاری کند، برای انسانها زیاد فایده ای ندارد، حداقل در این مرحله از رشد شان. (بله.) آنها شاید کل انرژی فضای سیاره را تعالی بخشند، اما تا زمانیکه خودشان تغییر نکنند، از استاد نخواهید که برایشان فداکاری کند، چون فایده ای ندارد. یکی از استادان چینی که یادم نیست کدام بود، نامش را فراموش کردم. یک کسی از "او" پرسید که چرا دوست ندارد به جهان کمک کند.
میان استاد و شاگردان
2020-08-30   4888 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-08-30

دیدار استاد اعظم چینگ های (وگان) با معاون سابق رئیس جمهور تایوان (فورموسا)، سرکار خانم 'لو شیو-لیئن' (گیاهخوار)، و مهمانان برجسته، قسمت ۳ از ۳

00:34:17
کلام حکمت

دیدار استاد اعظم چینگ های (وگان) با معاون سابق رئیس جمهور تایوان (فورموسا)، سرکار خانم 'لو شیو-لیئن' (گیاهخوار)، و مهمانان برجسته، قسمت ۳ از ۳

بدون اینکه این شخص مانع ما شود، ما قادر نخواهیم بود که توانایی مان و همچنین خردمان را بشناسیم. این نوعی چالش و آزمون است. بدون آزمون ها، ما هرگز نمی دانیم که چقدر قدرتمند هستیم، و هدف واقعی مان چیست.
کلام حکمت
2020-08-29   555 نظرات
کلام حکمت
2020-08-29

چه کسی عملا میتواند رهانیده شود؟ قسمت ۴ از ۱۱

00:30:29
میان استاد و شاگردان

چه کسی عملا میتواند رهانیده شود؟ قسمت ۴ از ۱۱

شما نمیتوانید انتظار همه چیز را داشته باشید ولی هیچ کاری نکنید. (بله، استاد.) و شما حتی نباید چیزی بدهید! فقط از دیگران چیزی را نگیرید. جان حیوانات را نگیرید. (بله، استاد.) این راه حل بسیار ساده ای است! اگر موجودات را بکشید نباید در عوض انتظار زندگی داشته باشید. "همانطوری که میکارید، درو خواهید کرد." این قانون کارما است که با کسی شوخی ندارد. ( یک ویروس آنفولانزای خوکی جدی
میان استاد و شاگردان
2020-08-29   5192 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-08-29

دیدار استاد اعظم چینگ های (وگان) با معاون سابق رئیس جمهور تایوان (فورموسا)، سرکار خانم 'لو شیو-لیئن' (گیاهخوار)، و مهمانان برجسته، قسمت ۲ از ۳

00:27:43
کلام حکمت

دیدار استاد اعظم چینگ های (وگان) با معاون سابق رئیس جمهور تایوان (فورموسا)، سرکار خانم 'لو شیو-لیئن' (گیاهخوار)، و مهمانان برجسته، قسمت ۲ از ۳

اگر من از درون، به خوبی از آن مراقبت کنم، جهان نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. من چیزهای دنیوی را در اولویت قرار نمی دهم. اولویت، در درون و کار با بهشت است. آنگاه دنیا نیز خوب خواهد شد.
کلام حکمت
2020-08-28   635 نظرات
کلام حکمت
2020-08-28

چه کسی عملا میتواند رهانیده شود؟ قسمت ۳ از ۱۱

00:28:35
میان استاد و شاگردان

چه کسی عملا میتواند رهانیده شود؟ قسمت ۳ از ۱۱

به تازگی دلیرتر شدیم. من گفتم که دیگر در عمل مان تعارف را کنار میگذاریم، دیگر در حرف هایمان تعارف را کنار میگذاریم. از اینرو در [سوپریم مستر] تلویزیون مان در مورد ظلم به حیوانات، صحنه های زیادی را نشان میدهم. (بله، استاد.) و این تغییری ایجاد میکند، به این شکل حداقل یک میلیون نفر وگان شده اند، (آه، وای!) (چه خبر خوبی!) به این خاطر. ۱۹ ام ژوئیه: "دوست داشته شوید، آزاد باشید
میان استاد و شاگردان
2020-08-28   4957 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-08-28

دیدار استاد اعظم چینگ های (وگان) با معاون سابق رئیس جمهور تایوان (فورموسا)، سرکار خانم 'لو شیو-لیئن' (گیاهخوار)، و مهمانان برجسته، قسمت ۱ از ۳

00:31:57
کلام حکمت

دیدار استاد اعظم چینگ های (وگان) با معاون سابق رئیس جمهور تایوان (فورموسا)، سرکار خانم 'لو شیو-لیئن' (گیاهخوار)، و مهمانان برجسته، قسمت ۱ از ۳

هر چه بیشتر مدیتیشن کنید برای کشور و برای جهان سودمند است. تنها و تنها صحبت کردن، خیلی مفید نیست. این فقط برای ذهن خوب است. با مدیتیشن میتوان به استاد واقعی اصیل مان دست یافت که برای کمک به جهان، بیرون می آید. این "خود" اصلی مان، ذات و سرشت بودایی مان است. کلمات گفته شده فقط برای ذهن هستند. این هم مفید است تا مردم علت اینکه باید مدیتیشن کنند را بفهمند.
کلام حکمت
2020-08-27   884 نظرات
کلام حکمت
2020-08-27

چه کسی عملا میتواند رهانیده شود؟ قسمت ۲ از ۱۱

00:29:17
میان استاد و شاگردان

چه کسی عملا میتواند رهانیده شود؟ قسمت ۲ از ۱۱

حتی مارمولک هم دوباره به من گفت. یک مارمولک دیگر آمد. او گفت: "به خاطر آرامش استاد، اخبار منفی تماشا نکنید." (وای.) گفتم: "من فقط روی گوشی موبایل سر خط خبرها را می بینم." او گفت: "باز هم خوب نیست، خوب نیست. خود را از آن رها کنید." با خودم دوربین نداشتم. بعد خواستم از او عکس بگیرم تا به شما نشان دهم که قبلا چه نوع عنکبوتی دیده ام. همان که آمد و من را از خطر وجود آن مار آگا
میان استاد و شاگردان
2020-08-27   5649 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-08-27

اشعاری از کائنات: رباعیات عمر خیام: اثری معنوی، قسمت ۲ از ۲

00:12:09
کلام حکمت

اشعاری از کائنات: رباعیات عمر خیام: اثری معنوی، قسمت ۲ از ۲

"از روی حقیقتی، نه از روی مجاز ما لعبتگانیم و فلک لعبت باز بازی چه همی کنیم برنطع وجود، افتیم به صندوق عدم، یک یک باز."
کلام حکمت
2020-08-26   233 نظرات
کلام حکمت
2020-08-26

چه کسی عملا میتواند رهانیده شود؟ قسمت ۱ از ۱۱

00:32:12
میان استاد و شاگردان

چه کسی عملا میتواند رهانیده شود؟ قسمت ۱ از ۱۱

به خانواده و دوستانتان بگویید که آگاه باشند و توبه کنند و روش زندگی شان را به روشی خیرخواهانه تغییر دهند. رژیم وگان راه حل است." (بله، استاد.) و افرادی که برای مثال به دلیلی وگان هستند، ولی از دنیا میروند، برای من آسانتر است تا از روح های آنها مراقبت کنم، تا به روح های آنها کمک کنم که به بهشت سطح بالاتر بروند. ( سلام، استاد. ) سلام! ( سلام، استاد! ) عجب روزی. (بله.) شما ا
میان استاد و شاگردان
2020-08-26   11578 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-08-26

در مورد هنرپیشگی و معنویت - هنرپیشه اسپانیایی، خانم 'استر مندز' (وگان)، قسمت ۲ از ۲

00:14:38
سفری به عوالم زیبایی

در مورد هنرپیشگی و معنویت - هنرپیشه اسپانیایی، خانم 'استر مندز' (وگان)، قسمت ۲ از ۲

مدیتیشن کردن و وگان بودن، زندگی مرا در جهتی بهتر دگرگون کرده است. و مرا به هنرپیشه ای بهتر، انسانی بهتر، مادری بهتر، دوستی بهتر و هر چیز دیگر، تبدیل کرده است. بنابراین، وگان باشید و صلح بیافرینید.
سفری به عوالم زیبایی
2020-08-25   347 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-08-25
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید