ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ
ਨੂੰ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Take a look into the candid conversations between Supreme Master Ching Hai and Her disciples, on subjects ranging from spirituality to daily life, as well as rare insights into other realms beyond Earth. We must open our hearts to all kinds of noble influence, all kinds of noble company; we must take advantage of this chance. If we still believe that to improve our purity, to improve our wisdom is the highest purpose of humanity, then we must make effort. ~ Supreme Master Ching Hai (Vegan) World-renowned Humanitarian, Artist, and Spiritual Master

ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖਿਮਾ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:30:24

ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖਿਮਾ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

Because talking also consumes our energy. When we talk to someone, it is like we are communicating with them through a bridge. Talking is like a bridge that exchanges energies. So whatever he has, later on it will also come to your side. (Yes.) There is some exchange, so it will affect you to some degree. My wish is that every nation has that (Supreme Master) Tele
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-25   509 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-25

ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖਿਮਾ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:30:03

ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖਿਮਾ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

I hope everybody wakes up, and soon, quick, quick, and shakes hands with each other, and loves each other, and protects and helps each other. We must do it! We must do it, if we call ourselves human and if we praise ourselves as a civilized society. (I wish I can open a center there, and help more.) In Israel? (Yes.) Yeah, you go and make it! Why not? Go ahead. Go
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-24   583 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-24

ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖਿਮਾ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:36:31

ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖਿਮਾ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

You are connected with all now. So you enjoy your bliss, but at the same time you also have connection with their suffering. Therefore, sometimes you feel uneasy. It’s not only because of your karma, but of your neighbors. Neighbors, your friends, everyone.(It’s not that he is a bad person, it’s what he has inside his head. Because when the anima
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-23   904 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-23

ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖਿਮਾ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:29:45

ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖਿਮਾ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

There’s no end to the suffering in this world. That’s why we have to practice more and spread more the good teaching so everybody elevates, and then there will be no more killing. There’s no other way.I wish I could speak all the languages, really I do. Because it’s nice, it’s nice to communicate. In their o
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-22   980 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-22

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਵਰਤ ਜ਼ਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:31:31

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਵਰਤ ਜ਼ਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

Thank you. I know you are doing your best. But some of you are not serious. In whatever we do, we should respect our profession. Whether you are sweeping the floor, or cleaning the toilets in the airport. God is watching every job you do.I know. All of you love me. I hear that all the time. Something new. (Master, this is the…) What? (This is the only vegan
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-21   763 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-21

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਵਰਤ ਜ਼ਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:30:25

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਵਰਤ ਜ਼ਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

I’m happy just to stay in any little cave or corner, anywhere, as long as I have somewhere to stay, so that I can work. Because when you work a lot, you don’t care about what you wear or not wear. I mostly just sleep on a sofa. I did not even have a bed. Many places I don’t have a bed. I have many houses because, before, I kept running around and
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-20   784 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-20

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਵਰਤ ਜ਼ਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:35:16

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਵਰਤ ਜ਼ਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

She saw that Baba Sawan Singh took her to see God, on the throne of God. And she was crying, crying. She said, “I never imagined, I never… All my life, I never imagined that I could even go near the throne of God and speak to Hirm like that.” This temple is not… it doesn’t look like a normal Buddhist temple. It’s just a buildi
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-19   968 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-19

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਵਰਤ ਜ਼ਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:39:35

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਵਰਤ ਜ਼ਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਦਾਨ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਕ ਰਾਜ਼ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਕ ਗੁਲਾਮ।" ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰਾਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਸਣ ਦੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਚੰਦਨਾ ਇਕ ਰਾਜ਼ਕੁਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ। ਸੋ, "ਉਹਦੇ ਮਿਠੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ, ਵਾਸੂਮਤੀ ਦਾ ਇਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਘਰਬਾਰ ਉਤੇ। ਉਹਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨੇ ਅਤੇ ਕੂਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਧੰਨਾਵਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦਨ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-18   881 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-18

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਵਰਤ ਜ਼ਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:39:58

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਵਰਤ ਜ਼ਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਕੇਵਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਹੋ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਲਿੰਗੀ ਜਾਂ ਲੈਸਬੀਅਨ ਜਾਂ ਗੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿੰਗ ਵਰਗ ਜਾਂ ਨਾਂ ਹੋਵੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਚਮੁਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੁਧ। ਹਾਲੋ। ਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰਾ ਹੈ? ਤਕੜਾ ਵਿਆਕਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਉਥੇ ਆਦਮੀਂ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ। ਉਹ ਹਨ ਇਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਕਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-17   980 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-17

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਬਿਹਤਰ ਪਤਨੀ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:34:00

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਬਿਹਤਰ ਪਤਨੀ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

"ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧਨਾ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਚ ਨੂੰ ਲਭਣ ਲਈ। ਕੇਵਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਚਮੁਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਹ, ਕਿ ਸਰੀਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਮਾਂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਮਸ‌ਿਆ ਦਾ।"
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-16   777 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-16

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਬਿਹਤਰ ਪਤਨੀ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:33:52

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਬਿਹਤਰ ਪਤਨੀ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਅਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਵੇ, ਕਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁਆ ਬੈਠੋਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਅਜ਼ ਸਿਰਦਰਦ, ਕਲ ਨੂੰ ਇਥੇ ਇਕ ਪੀੜਾ, ਇਕ ਕਟ ਇਥੇ, ਉਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੁਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜ਼ੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-15   740 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-15

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਬਿਹਤਰ ਪਤਨੀ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:32:45

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਬਿਹਤਰ ਪਤਨੀ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਆਕਤੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰੋ ਹੋਰ ਹਰ ਇਕ ਨਾਲੋਂ। ਵਧੇਰੇ ਆਸ ਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-14   777 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-14

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਬਿਹਤਰ ਪਤਨੀ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:32:04

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਬਿਹਤਰ ਪਤਨੀ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰਖਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੋਹਣੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ। ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਖਾਣਾ, ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ, ਸੁਆਦਲਾ ਭੋਜ਼ਨ, ਸੁਆਦਲਾ ਭੌਜ਼ਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦੀ। ਨਾਂ ਭੁਲਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।"
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-13   1041 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-13

ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

00:35:28

ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

Especially those cute or rescue scenes. The dog rescuing the cat or other; even the gorilla, he rescued the bird drowning in his pool. Oh, my God. Who taught them all this? Nobody taught them. They are just kind and loving by nature. I can’t believe I still talk so long to you, my God! Where did I have all this energy? Eating not much even. You witnessed. Yo
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-12   784 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-12

ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

00:31:12

ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

Because you guys are here, I feel strong, supported, so I ask for anything I want. I am not shy anymore. What’s the use? The Buddha, He ate only once a day, people still wanted to kill Him. Jesus walked barefoot, and they still nailed Him. I eat and drink, wear beautiful clothes, see what happens. Change tactic. After that, one day, I came out of the hotel.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-11   1000 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-11

ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:29:04

ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

“You give many times and You never ask for anything.” I said, “Well, that's the best way to give because when you're born, you don't have anything. God gives you this, so that you can pass it on. In the Bible, it says you give by the right hand, you don't let the left hand know it,” or vice versa. I forget. So, he was very, very impressed,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-10   1166 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-10

ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:38:20

ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

Of course, I knew that they had to practice, but that film made me realize it deeper, their talent and their hard work behind their fame, behind the enjoyment that they offer to us. And I really feel so much, so much respect and sympathy for the artists of all kinds, not just her.Anyway, so I went to this multi-millionaire, billionaire or something... Must be a bi
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-09   981 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-09

ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:34:26

ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

And I ran so fast, as fast as I could out of that circle of disciples, with big luggage and big hair booboo, and all kinds of people. All right, I ran out. Oh, and then, “Kaboom, ka-chat, kaboom, ka-pow!” It stopped one hundred thousand times on the highway.One, two, three, four. Four. How do you say “five” in Iranian? (Five (Panj).) Five (
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-08   1063 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-08

ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:32:42

ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

I love that so much about India. No matter how many religions have taken root in India, the Indian people, inside, they are always the same. They just love God, in whatever name you call Hirm. They’re just religious, whatever religion you want to call yourself.And in Monaco, they also recognize loyalty. The hotel where I stayed... Because when I first went t
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-07   1169 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-07
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ