ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ
ਨੂੰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!

Extra Fresh — Where Is It from?

00:01:08

Extra Fresh — Where Is It from?

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-10-22   192 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-10-22

Vegan Meats - Simply the Best!

00:01:43

Vegan Meats - Simply the Best!

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-08-24   1090 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-08-24

Vegan Eggs - Irresistible!

00:01:49

Vegan Eggs - Irresistible!

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-08-24   863 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-08-24

Vegan Desserts - More, Please!

00:02:37

Vegan Desserts - More, Please!

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-08-24   1892 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-08-24

Vegan Dairy - Soooo Gooood!

00:03:08

Vegan Dairy - Soooo Gooood!

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-08-24   813 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-08-24

Vegan Sea Food - We Love It!

00:02:16

Vegan Sea Food - We Love It!

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-08-24   701 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-08-24

ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਵੀਗਨ ਬਣੋ ਇਸ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ

00:03:02

ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਵੀਗਨ ਬਣੋ ਇਸ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜੀ ਹੈ ਖਾਣ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ: ਯਾਦ ਰਖਣਾ, ਹਰ ਵਾਰੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਟੁਕੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਜਾਂ ਲਹੂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ, ਆਂਦਰਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਭਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਕਿ ਅਨੇਕ, ਅਨੇਕ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਰ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਜਾਨਵਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਸੀਹਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਵਸਤੂ ਦ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-07-30   5828 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-07-30

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Zoonotic Diseases - Part 1

00:01:17

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Zoonotic Diseases - Part 1

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-07-03   684 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-07-03

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Zoonotic Diseases - Part 2

00:01:21

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Zoonotic Diseases - Part 2

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-07-03   532 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-07-03

Be vegan, Repentant = Save your soul!

00:01:21

Be vegan, Repentant = Save your soul!

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-05-10   5216 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-05-10

ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈਂ

01:06:02

ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈਂ

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰੋ, ਮੈਂ ਸਚਮੁਚ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਸ ਇਕ ਚੇਤਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਸਹੀ, ਜਾਇਜ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਹਨ - ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਵਸਨੀਕ, ਉਹ ਹੈ, ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਜਾਨਵਰ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-29   99194 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-29

PRAY FOR WORLD VEGAN

00:03:56

PRAY FOR WORLD VEGAN

click here to watch the full message
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-20   34984 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-20

ਸਰਬਉਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਬੁਲਾਵਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵੀਗਨ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 6 ਨੂੰ, 2020

01:35:20

ਸਰਬਉਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਬੁਲਾਵਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵੀਗਨ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 6 ਨੂੰ, 2020

ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਸਚਮੁਚ ਬੇਹਦ ਨੇੜੇ ਹੈ ਸੰਕਟ ਵਿਚ। ਸਵਰਗ ਗੁਸੇ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਗੁਸੇ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਗੁਸੇ ਹੈ, ਉਡੀਕ ਰਹੀ, ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਨੇਹੀ, ਰਹਿਮਦਿਲ ਸੁਭਾਅ ਵਲ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ । ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜਾ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-11   93973 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-11

ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਿੰ ਜਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਮਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਅੰਡੇ, ਦੁਧ, ਫਾਰ, ਲੈਬ ਟੈਸਟ, ਕੌਸਮੈਟੀਕਸ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ

00:54:00

ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਿੰ ਜਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਮਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਅੰਡੇ, ਦੁਧ, ਫਾਰ, ਲੈਬ ਟੈਸਟ, ਕੌਸਮੈਟੀਕਸ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ

ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀਉ, ਸਮੂਹ, ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ: ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ - ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈਂ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਨਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ... ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚ‌ਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-10   125518 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-10

ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ

00:33:31

ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ

ਪਾਵਨ-ਪਵਿਤਰ ਪੂਜ਼ਨੀਕੋ, ਉਚੇ ਅਤ‌ਿਆਧਿਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਾਦਰੀਉ, ਪਰੋਹਤਣੀਓ, ਭਿਕਸ਼ੂਉ, ਭਿਕਸ਼ਣੀਉ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਮਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਿਚ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜ਼ੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ, ਘੋਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਰੀਟਰੀਟ ਵਿਚ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵੀਗਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਪਰ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਬੁਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧਕੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੁਝ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-09   75652 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-09

Top 5 Bad Businesses

00:01:38

Top 5 Bad Businesses

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-02-14   8790 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-02-14

How to Veg for Starters

00:00:50

How to Veg for Starters

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-25   7091 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-25

If Everyone Become Vegetarian

00:03:37

If Everyone Become Vegetarian

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-17   7697 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-17
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ