ਖੋਜ

ਕਲਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਅਕਸ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਦੀ; ਕਲਾ ਇਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਖੋਜ਼ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਲਈ। ਸੰਗੀਤਮਈ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਫੁਟਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਗੀਤ; ਇਕ ਚਿਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਉਸ ਪਰਲੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਘਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਖ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਕਫੀ ਦੀ ਜੋ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Blind Artist John Bramblitt: Seeing Life in a Different Light

14:54
ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ

Blind Artist John Bramblitt: Seeing Life in a Different Light

John Bramblitt was born in 1971 in El Paso, Texas, USA, and his art has been sold in over a hundred and twenty countries. According to CNN, John Bramblitt believes he could draw before he could walk, and possessing a photographic memory proved invaluable to him later in life when he lost his eyesight. Besides drawing, painting, and illustrating, he also loves sharing written stories with friends and family. Drawing and painting became the best ways to cope with his frequent visits to the hospital in childhood.
ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ
2019-01-15   6083 ਦੇਖੇ ਗਏ
2019-01-15
ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ

Holy Songs: Mother of The Universe

19:27
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Holy Songs: Mother of The Universe

Supreme Master Ching Hai said, “Only if we find God, will we find true happiness, true peace, everlasting bliss, even in this life and the life after.” Many of our Association members have also written spiritually enriching melodies, inspired by their deep love and gratefulness for our Almighty God. On today’s special program, we are honored to share some of these songs with you. Oh Mother of the Universe! When You smile, people’s hearts move, the sky is warmed with love. Sunshine sparkling the rosy color of faith.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2018-10-18   4629 ਦੇਖੇ ਗਏ
2018-10-18
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

“A Dog’s Journey”: A Story of Selfless Loyalty

14:18
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

“A Dog’s Journey”: A Story of Selfless Loyalty

Some time ago, we presented the 2017 film “A Dog’s Purpose,” based on the 2010 novel of the same name by William Bruce Cameron. Mr. Cameron also co-wrote the screenplay, which tells the touching story of a relationship between Ethan Montgomery and a dog-person named Bailey. Today, we present the 2019 sequel to “A Dog’s Purpose,” entitled “A Dog’s Journey,” and see what happens after Bailey and Ethan’s reunion.In the beginning of the sequel film, we can see that Bailey has a bigger family now, which includes Hannah’s granddaughter, two-year-old Clarity June, or CJ. As Bailey’s journey in this l
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2022-12-31   589 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-31
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

“Happiness is Where the Heart is” - A New Year Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 4 of 6

11:58
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

“Happiness is Where the Heart is” - A New Year Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 4 of 6

“(The other one is called ‘Happy at Last.’ You might have already heard it, I’m not sure.)” “Before, I often felt lonely. Before, I often felt sad. But since You filled my heart with hope, life is full of light, and it’s easier to cope. Colors are much brighter, burdens are much lighter, future looks much brighter, I’m happy at last. Before, I was always searching, for love, for affection, for trust, but since You filled my heart with love. There is no more search. There is only love. Colors are much brighter, burdens are much lighter, future looks much brighter, I’m happy at last. Before, som
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-12-30   661 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-30
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Miniature Gardens: Beauty in Tiny Spaces

13:30
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Miniature Gardens: Beauty in Tiny Spaces

On today's program we’ll share the joy of creating miniature gardens at home. As living spaces in cities have reduced in size, many people no longer have gardens. If you’re a garden lover or want to try gardening, the option of having a miniature garden will delight you and bring a creative addition to your living space.According to Janit Calvo, the author of the book “Gardening in Miniature: Create Your Own Tiny Living World,” the official definition of a miniature garden is “a living garden on a tiny scale that looks like a full-sized garden that has shrunk in size. It consists of slow-growi
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-12-29   367 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-29
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

“Happiness is Where the Heart is” - A New Year Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 3 of 6

14:15
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

“Happiness is Where the Heart is” - A New Year Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 3 of 6

“(The second piece is Caprice No. 24 by Niccolò Paganini.)” “Playing with these, the fingers get hurt. You must really love it. It looks easy; it’s not. (I enjoy it. But it's really true like Master said, because this piece, Bach Chaconne... Because Bach was very devoted spiritually and he often heard it in the cosmic music. He was just trying to write it down. And he was an organist, so he’s got ten fingers to play this piece and also one foot pedal, like that.)” “But violin is always very soft. Very romantic. Go ahead.”“(So, Dearest Master, dear brothers and sisters, I’d like to sing you a s
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-12-27   705 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-27
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Christmas Carols: Inspiring Holiday Songs with Ancient Roots

19:02
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Christmas Carols: Inspiring Holiday Songs with Ancient Roots

Every year in December, as we approach the 25th day to celebrate the birth of Lord Jesus Christ (vegetarian), Christmas carols can be heard in gatherings around the globe. Whether in churches, on the streets, or at home, Christmas carols warm our hearts and remind us of the great sacrifices of the beloved Son of God.The tradition of Christmas caroling can be traced back almost 2,000 years. The oldest carol is thought to be “Angel’s Hymn,” mentioned in a statement by a Bishop of Rome in 129 AD, but the original music of the song has been lost. “Jesus Refulsit Omnium” (Jesus, Light of All the Na
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-12-24   268 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-24
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

“Happiness is Where the Heart is” - A New Year Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 2 of 6

19:02
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

“Happiness is Where the Heart is” - A New Year Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 2 of 6

“(Dear Master and the brothers and sisters, tonight I would like to play for you two pieces. They are very different in style for solo violin. One is a masterpiece from Johann Sebastian Bach.)”
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-12-23   550 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-23
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Awakening Our Childlike Innocence: “Finding Neverland”

15:43
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Awakening Our Childlike Innocence: “Finding Neverland”

Peter Pan is a popular fictional character created by Scottish novelist and playwright Sir James Matthew Barrie. Free-spirited and a little mischievous, Peter Pan can fly around and never needs, nor wants, to grow up. He spends his endless childhood in all kinds of adventures on a mythical island called “Neverland,” with fairies, pirates, mermaids, and some very special children.Today, however, it is not Peter Pan we celebrate, but rather his creator, in a film about the life of Sir James Matthew Barrie entitled “Finding Neverland.” The film begins in 1903, when well-known playwright and novel
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2022-12-22   416 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-22
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

“Happiness is Where the Heart is” - A New Year Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 1 of 6

16:52
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

“Happiness is Where the Heart is” - A New Year Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 1 of 6

As we are greeting the year 2023, we would like to share with you a special new year celebration in Duisburg, Germany in 2007, when a small group of our Association members in Europe (all vegans) were fortunate to spend the first day of the year with our beloved Supreme Master Ching Hai (vegan).“Do I look like a New Year? (Yeah.) (You look like a fairy.) A fairy! Wow! That’s even better. Happy New Year, again. (Happy New Year, Master.) It’s a good New Year we had. Last night. Good New Year’s party. And today we have another New Year’s performance. If every New Year is like this, it’s good. (Ye
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-12-20   779 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-20
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Bollywood Musical Drama “Hum Saath-Saath Hain”: We Stand United

15:00
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Bollywood Musical Drama “Hum Saath-Saath Hain”: We Stand United

Sooraj Barjatya (vegetarian), the current chairperson of the Indian media conglomerate Rajshri Productions, is renowned for his talent as a film director, producer, screenwriter, and distributor. The Barjatya family has been vegetarian for more than three generations, and on their film sets, only vegetarian foods are allowed. The film we present today is described by Box Office India as “the biggest blockbuster of the modern era.” It is Sooraj Barjatya’s third hit, the 1999 family drama “Hum Saath-Saath Hain” (We Stand United), which celebrates family values and the affection and love shared a
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2022-12-17   524 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-17
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Reaching to A Gentler World with Singer-songwriter Boci (vegan)

21:11
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Reaching to A Gentler World with Singer-songwriter Boci (vegan)

Our special guest today is a talented violinist, singer-songwriter, and composer, Boci. This soulful songstress from Bristol in the UK uses her soft sultry voice and emotional lyrics to quieten our minds and lead us to other-worldly spaces. During an interview with our Supreme Master Television team members in August 2022, Boci talked about how she found her path in music and discovered her unique singing and performing style. Boci’s singing style is beautifully showcased in the song “Golden Sky.”Deeply sympathizing with the suffering of the animal-people, Boci has written songs from their per
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-12-13   452 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-13
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Talented Musician Meena Karimi: A Voice for Afghanistan’s Youth, Part 2 of 2

16:27
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Talented Musician Meena Karimi: A Voice for Afghanistan’s Youth, Part 2 of 2

Ms. Karimi began her musical studies at the Afghanistan National Institute of Music and is currently majoring in cello at Interlochen Center for the Arts in Michigan, United States of America. She has inspired a global audience through her performances with the Zohra Orchestra, Afghanistan’s first all-female orchestra, serving as a cultural ambassador. “Dawn” was Meena Karimi’s first composition for the cello and orchestra and was orchestrated by young Afghan composer Arson Fahim. “The story of Afghan girls inspired me to compose ‘Dawn.’ ‘Dawn’ represents the three stages of a girl, a woman's
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-12-09   251 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-09
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Tribute to Art in the Name of Love: The 2021 International Artist Day Celebration, Part 5 of 5

21:45
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Tribute to Art in the Name of Love: The 2021 International Artist Day Celebration, Part 5 of 5

The last performance of the day was presented by the Taipei Royal Ballet. First, a tribute was paid to the master dancer and the director of the troupe, Ms. Li Cai-E, a recipient of both the National Art Heritage Award and Lifetime Achievement Award, who has devoted about 70 years to dancing and education. “To understand the spirit of the performance, I had a deep talk with Grandma. She told me at that time that she devoted all her life to dancing and her most cherished values are ‘truth, goodness, and beauty.’”Next featured in the documentary were the Artistic Supervisor of the Taipei Royal B
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-12-08   326 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-08
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Tribute to Art in the Name of Love: The 2021 International Artist Day Celebration, Part 4 of 5

21:22
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Tribute to Art in the Name of Love: The 2021 International Artist Day Celebration, Part 4 of 5

After a few fascinating performances with traditional Eastern elements, we now turn to the West to get to know the Essential Sound Baroque Ensemble.“I am Huang Chi-Chih, Head of Essential Sound Baroque Ensemble. It’s our hope to return to the instruments of that time to convey the original creative ideas of the composers as much as possible.” “I’m the Music Director of the Essential Sound Baroque Ensemble and also a flutist, Chien Chih-Hsien. The Baroque flute is basically made of wood. It has a warmer tone and is more ergonomic. It’s easier to control.” “The Baroque period is from 1600 to 175
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-12-03   707 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-03
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Talented Musician Meena Karimi: A Voice for Afghanistan’s Youth, Part 1 of 2

15:18
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Talented Musician Meena Karimi: A Voice for Afghanistan’s Youth, Part 1 of 2

Meena Karimi is a gifted 16-year-old cellist and composer from Afghanistan. Today, we have the privilege of inviting the lovely Meena Karimi to share her story with us. “Afghanistan has a really rich musical history. What really makes it rich is that the melodies are a combination of Persian melodies with Indian melodies. But when you hear an Afghan song, it totally feels different. It has its own taste and type. And what really makes it more special is that each of our provinces in Afghanistan has their own type of music.” Besides the cello, Meena also plays a bowed instrument called the dilr
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-12-01   390 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-01
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Tribute to Art in the Name of Love: The 2021 International Artist Day Celebration, Part 3 of 5

20:44
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Tribute to Art in the Name of Love: The 2021 International Artist Day Celebration, Part 3 of 5

Today, we will present Chai Found Music Workshop, a traditional orchestra that reaches beyond a mere musical performance.“When we were first established, we already identified that we were a local orchestra. In the last three or four years of operation, we’ve come to realize that the more local we are, the more international we will be. Our local characteristics, or our emphasis on them, have created a good ‘brand‘, or ‘totem‘ on the international platform.”“We do all this to tell everyone that a traditional music performance is not limited to just string and wind instruments, it can be expand
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-11-29   716 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-11-29
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Tribute to Art in the Name of Love: The 2021 International Artist Day Celebration, Part 2 of 5

18:35
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Tribute to Art in the Name of Love: The 2021 International Artist Day Celebration, Part 2 of 5

How was the choir formed? What was the driving force behind it? Let’s find out from the documentary film about this remarkable choir. “It all started after Typhoon Morakot in 2009. At that time, my cousin-in-law was the principal of Liou-Guei Senior High School. After the disaster, he felt that we should have a music club to help keep children calm.” “What we want to do is to reduce the gap between the urban and rural areas. We also hope to broaden the horizon of our children.”Let’s hear “The Song of the Southern King” they performed at the 2021 International Artist Day event. It’s a tradition
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-11-26   909 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-11-26
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

The Songs, Compositions and Poetry of Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 7 of a Multi-part Series

19:50
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

The Songs, Compositions and Poetry of Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 7 of a Multi-part Series

Paradise is a place of peace and happiness; a celestial realm with the melodious sound of the flute that transcends worldly ties and allows us to listen to the story of the heart since time immemorial. “Spring’s tender visit on verdant grass In the woods, a couple of fairies play the flutes Solitude echoes in the sound of music Melancholy permeates in this remoteness… Lovely fairies by the stream’s source, with tresses flowing Spruce trees whisper on the lone hillock Behind the mountain pass, rosy clouds hang still Trees bask in sunlight, as afternoon’s reluctant to leave. In the cerulean sky
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-11-24   1662 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-11-24
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Tribute to Art in the Name of Love: The 2021 International Artist Day Celebration, Part 1 of 5

17:34
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Tribute to Art in the Name of Love: The 2021 International Artist Day Celebration, Part 1 of 5

On April 3, 2021, to celebrate the 4th anniversary of International Artist Day, our Association members in Taiwan (Formosa) invited top artists, dignitaries, and guests on the island to a grand celebration entitled “A Tribute to Art in the Name of Love” at the prestigious National Kaohsiung Center for the Arts, also known as Weiwuying.The event started with an art exhibition showcasing Supreme Master Ching Hai’s inspiring artworks, as well as 90 pieces by approximately 60 other artists. “This is the true value of artists. Why do we feel elated when we look at artwork? It's because artists take
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-11-22   786 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-11-22
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Invigorating Indian Sports Film: “Chak De! India”

14:45
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Invigorating Indian Sports Film: “Chak De! India”

“Chak De! India,” which means “Let’s Go! India” in the Hindi language, is a 2007 film featuring Kabir Khan, who used to be the captain and one of the best players of the Indian national field hockey team. During a Hockey World Cup match against Pakistan, Team India is one point behind until the very last minute, when Kabir is fouled. After the game, one of the Pakistani players comes to shake hands with Kabir. Reporters photograph them, some of whom then mislead the public to suspect that Kabir, a Muslim, threw the match deliberately. Unjustly labelled a traitor, not only is Kabir forced to le
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2022-11-18   535 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-11-18
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Breakdancing: A Fun and Exciting Dance Form

16:54
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Breakdancing: A Fun and Exciting Dance Form

Breakdancing, an energetic style of fast-paced dancing with gymnastic elements, is inseparable from the hip hop culture. The history of breakdancing goes back to the 1970s in the Bronx borough of New York City, USA. On seeing youth in the neighborhood experience frightening gang violence, Jamaican musician Clive Campbell, known as DJ Kool Herc, used his music to encourage them to transform conflicts into dance battles.Through its improvisational and almost spontaneous form, breakdancing combines aspects of martial arts, gymnastics, tap, and other dance styles. The fast musical rhythms of hip h
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-11-15   351 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-11-15
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Cosmic Pop Rock with Alex Arndt (vegan) and The Sonic Universe, Part 2 of 2

18:27
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Cosmic Pop Rock with Alex Arndt (vegan) and The Sonic Universe, Part 2 of 2

Following our first interview back in 2009, our Supreme Master Television team members were pleased to see Alex again in July 2022, and have a more in-depth discussion. We begin with Alex talking about his daily meditation practice. “I just try to have my day filled with a connection to everything that is, a connection to love, a connection to Spirit, to the universe. I just want to be integrated fully into that. So I just meditate and pray upon that.”Unknown to some people, Alex is not only a talented musician who is highly creative and spiritual, but he also holds a degree in Environmental S
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-10-27   714 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-10-27
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Cosmic Pop Rock with Alex Arndt (vegan) and The Sonic Universe, Part 1 of 2

16:26
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Cosmic Pop Rock with Alex Arndt (vegan) and The Sonic Universe, Part 1 of 2

The Los Angeles based pop rock artist Alex Arndt is the front man of the band The Sonic Universe, previously known as Sonic Paradigm. Alex and his band are no strangers to Supreme Master Television. Back in 2009, when Alex first appeared on our TV Channel, he impressed the audience with his original and energetic compositions that conveyed positive messages on compassion, veganism, and other important issues.At that time, Supreme Master Ching Hai lovingly sent Alex a personal note: “Elevated Alex and Co., I am one of your fans and appreciate also your uplifting talent. Please continue to write
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-10-20   751 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-10-20
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Acrylic Painting: A Vibrant and Versatile Art Form

16:33
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Acrylic Painting: A Vibrant and Versatile Art Form

Compared to traditional oil and watercolor paintings that most people are familiar with, acrylic painting is relatively new. Its origin can be traced to the 1930s, when German chemist Otto Röhm discovered and developed an acrylic resin that was quick drying and adhered to all kinds of surfaces.The special qualities of acrylic paint make it an ideal medium not only for house paint, but also for creating art. Acrylic paints can be thinned with water for glazing and even for use as watercolors. It is also possible to use them like oil paint, since they come in similar colors. Another wonderful th
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-10-18   545 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-10-18
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

The Songs, Compositions and Poetry of Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 6 of a Multi-part Series

17:23
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

The Songs, Compositions and Poetry of Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 6 of a Multi-part Series

Time, accompanied by morning sunlight and evening rain, still innocently and quietly flows, but human emotions at times fluctuate between sadness and happiness, like clouds in the boundless sky. Feelings are varied like musical tunes, resonating myriads of melodies. It’s only a glimpse of imperceptible impression but inherent within is eternal beauty. “High above, a floating sky I feel sadness but don’t know why… Scarlet leaves cascading silently by the slender gate Pristine mist descends from the loving source. A rose blossom’s delicate essence Lingering still a young maiden’s fragrance. The
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-10-13   2133 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-10-13
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Ask the Sky: Korean Historical Drama in “Forbidden Dream”

15:40
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Ask the Sky: Korean Historical Drama in “Forbidden Dream”

Founded in 1392, Joseon, or the Great Joseon, was the last dynastic kingdom of Korea that existed for more than 500 years. King Sejong the Great, the fourth king of the Joseon dynasty, is perhaps the most beloved king in Korean history. The 32 years of his reign are often referred to as the Golden Age and saw unparalleled advancement in science, technology, agriculture, literature, medicine, and music, with people enjoying great culture, prosperity, and political stability.When talking about King Sejong the Great, people would also think of Jang Yeong-sil, the monarch’s close friend and an ext
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2022-10-08   973 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-10-08
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

“We’re All Animals”: Interview with Nick and Kathy Coughlin (vegans), Part 2 of 2

13:28
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

“We’re All Animals”: Interview with Nick and Kathy Coughlin (vegans), Part 2 of 2

Today, we are honored to continue our interview with Kathy and Nick Coughlin, as Nick speaks about The Good Kid Project, the “We’re All Animals” series of stories, and his ideas for the future. “Children are impressionable. I was an impressionable young boy, and I think it’s important to teach in a friendly, fun, entertaining, and respectful way. So, that’s a guiding principle of The Good Kid Project.”We asked Kathy and Nick how they went about writing the stories. “Some stories just talk about some of the amazing capabilities that some animals have, other stories challenge people’s respect, o
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2022-10-01   521 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-10-01
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

“Vanille”: An Ode to Guadeloupe, Nature, & Our Childhood Spirit by Guillaume Lorin (vegan), Part 2 of 2

12:04
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

“Vanille”: An Ode to Guadeloupe, Nature, & Our Childhood Spirit by Guillaume Lorin (vegan), Part 2 of 2

Today, we have the privilege of inviting Guillaume Lorin to continue his introduction of his film. The music in “Vanille” features the voices of Guadeloupe, which are truly beautiful and a highlight of the film.In the film, Vanille also goes on a quest for a magic titan arum flower. We asked Mr. Lorin where this idea come from. “I like it because the plant is very beautiful, and what it says is that all creatures have a role, have a meaning.” “I liked very much the fact that this flower gives credit to the flies and the insects that crawl around because we often want to destroy them, but they
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2022-09-30   438 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-09-30
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

The Guitar: One of the World's Most Beloved Musical Instruments, Part 2 of 2

18:04
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

The Guitar: One of the World's Most Beloved Musical Instruments, Part 2 of 2

After tracing the history of the guitar and its different types in the last episode, let’s now check out some of the world’s most influential guitar makers and players, as well as some top guitar brands.Since Spanish musician Antonio de Torres Jurado laid the foundation for modern guitar making in the 19th century, many makers or luthiers have continued to make contributions to the instrument’s development. The Ramírez business, which specializes in making classical and flamenco guitars, has been operated within the Ramírez family for five generations, and is considered the “oldest house of Sp
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-09-28   532 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-09-28
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

The Guitar: One of the World's Most Beloved Musical Instruments, Part 1 of 2

17:16
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

The Guitar: One of the World's Most Beloved Musical Instruments, Part 1 of 2

With a history that goes back hundreds of years, the modern guitar, a six-stringed fretted musical instrument, is beloved by people of all ages and nationalities. The guitar can be considered a successor to other stringed instruments such as the lute and vihuela. As the lute and vihuela became less popular during the 17th century, the guitar was increasingly embraced by the public. However, up to the early 19th centuries, the instrument was still not as prestigious as other influential musical instruments, such as the violin and piano. The Romantic period in music, from approximately 1825 to 1
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-09-22   834 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-09-22
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Yemberzal: Kashmir’s First All-Girl Sufi Music Ensemble

16:03
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Yemberzal: Kashmir’s First All-Girl Sufi Music Ensemble

Sufiana Mausiqi is the name for the classical Sufi ensemble music performed in the Kashmir region of the State of Jammu and Kashmir. Fortunately, a women’s music group, Yemberzal, is taking the historical responsibility to revive this cherished heritage of Sufi music. Today we’ll present the beautiful story of this talented women’s ensemble. The Yemberzal band consists of five girls in their late teens or early twenties, including Irfana Yousuf and her younger sister Rehana, Gulshan Lateef, Saima Hameed, and Shabnum Bashir. In 2011, Irfana persuaded her father, Mohammad Yousuf Beigh, a classic
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-09-20   370 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-09-20
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Delightful Sound Experience with Alternative Musical Instruments

15:28
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Delightful Sound Experience with Alternative Musical Instruments

On today’s program we’ll explore some unusual musical instruments, highlighting how musical talent and human ingenuity can be applied to create music using almost any object that’s able to produce a sound. According to scholars who study prehistoric instruments, the first musical instruments created by humans might well have been lithophones or stone chimes. These “primitive” instruments have been found in almost every location where Stone Age people lived, from Africa to South America, Australia, Azerbaijan, England, Hawaii, Iceland, and India. Dr. Jean-Loup Ringot is an archaeologist and exp
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-09-15   636 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-09-15
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Adventures on Mars: “The Martian” by Andy Weir

14:39
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

Adventures on Mars: “The Martian” by Andy Weir

Author Andy Weir grew up with a deep love of science fiction, enjoying books such as “The Caves of Steel” series by Isaac Asimov, and also the “Red Planet” by Robert A. Heinlein. He spent three years crafting the tale of “The Martian,” which began as a software engineer’s experimental thought and became the “Casey and Andy” web comic.The story is set in the year 2035. Astronaut Mark Watney is exploring Mars with his team, having landed on the Martian plain Acidalia Planitia. A month-long stay is planned until a severe dust storm takes a sudden turn and almost topples their Mars Ascent Vehicle,
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2022-09-10   724 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-09-10
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
ਜਾਉ ਪੇਜ ਉਤੇ
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ