ਇਥੇ, ਤੁਸੀ ਲਭੋਂਗੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਨੋਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਚਿਰਕਾਲ-ਸਨਮਾਨਿਤ ਪਰਮਾਣਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਅਗੇ ਘਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ  ਬਹੁਭਾਂਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਣ ਲਈ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ  ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ  ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਜ਼ਲੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

An Experience in Cosmic Consciousness: Selections from Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda, Part 1 of 2

00:22:15
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

An Experience in Cosmic Consciousness: Selections from Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda, Part 1 of 2

Since its first publication in 1944, the book “Autobiography of a Yogi” has inspired countless Truth seekers around the world. In particular, it was through this book, originally written in English, that many Westerners were introduced to the teachings of meditation and Kriya Yoga. The autobiography contains the exceptional life story of the renowned Indian yogi and enlightened Master Paramahansa Yogananda, who was born in 1893. “What one does not trouble to find within will not be discovered by transporting the body hither and yon. As soon as the devotee is willing to go even to the ends of the earth for spiritual enlightenment, his guru appears nearby.” “An oceanic joy broke upon calm endless shores of my soul. The Spirit of God, I realized, is exhaustless Bliss; His body is countless tissues of light.”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-12-02   1228 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-12-02

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

00:16:58
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

Baba Sawan Singh Ji became known as the “The Great Master,” His teachings were compiled in “Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints.” This insightful book contains 90 stories that help teach us and connect us with God and the Saints. This tale shows that God’s will is beneficial to all beings, even though we may not see it immediately. Engaging and fun to read, each anecdote portrays precious wisdom that helps bring us closer to God.
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-07-27   2697 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-07-27

The Foundation of Creation: From the Book of the Secrets of Enoch (vegetarian), Part 2 of 2

00:14:27
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

The Foundation of Creation: From the Book of the Secrets of Enoch (vegetarian), Part 2 of 2

We now continue with the amazing record from chapters 26 to 30 in “The Book of the Secrets of Enoch,” depicting the story of creation as told by God to Enoch, in which the world’s foundation takes its dual nature, known to us to this day. Chapter 26 “And I summoned the very lowest a second time, and said: ‘Let Archas come forth hard,’ and he came forth hard from the invisible (spiritual). And Arch
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-03   497 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-03

ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਨੌਂਵਾਂ ਭਾਗ

00:32:01
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਨੌਂਵਾਂ ਭਾਗ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਜਾਵੋਂਗੇ ਨਵੇਂ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਅਸਤ ਹੋਵੋਂਗੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ, ਸਿਰਜ਼ਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਸ ਇਕ ਅਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਦੁਖ-ਪੀੜਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਵਿਚ। ( ਜਦੋਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਰੁਹਾਨੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਥੇ ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਤੀਤ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਧ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-03   5003 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-03

The Foundation of Creation: From the Book of the Secrets of Enoch (vegetarian), Part 1 of 2

00:14:30
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

The Foundation of Creation: From the Book of the Secrets of Enoch (vegetarian), Part 1 of 2

The Book of the Secrets of Enoch, also known as the Second Book of Enoch, or Old Bulgarian Enoch, is an ancient religious text, which describes the intensity of the Antediluvian (pre-Flood) time period. The Book of Enoch contains unique material on why the Great Flood was morally necessary, why some angels fell from Heaven, and prophetic revelations of the thousand-year reign of the Messiah. But t
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-02   409 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-02

ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ

00:30:40
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ

ਸੋ, ਮਨੁਖ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਵਾਇ ਉਹ ਆਪ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਚਾਹਣ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਚਮੁਚ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਰਤਾ, ਦਿਆਲਤਾ, ਸਨੇਹੀ ਰਹਿਮਤਾ, ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਹੋਰਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਿਆਸਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ। ( ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਕ ਕਾਂਨਫਰ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-02   4240 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-02

“Spinning the Light of Art” - 2019 International Artist Day Celebration in Taiwan (Formosa), Part 1 of 10

00:20:47
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

“Spinning the Light of Art” - 2019 International Artist Day Celebration in Taiwan (Formosa), Part 1 of 10

Dear guests, artists, artistic creators, and performing artists from all sectors of society, welcome to the second International Artist Day celebration held in Formosa (Taiwan) in 2019 entitled “Spinning the Light of Art.” We are also honored that Supreme Master Ching Hai, who launched the International Artist Day, will be holding a conference with us to celebrate art and enjoy a touching experien
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-09-01   746 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-09-01

Stoic Philosophy is Applied in Humility - Excerpts from Epictetus’ Enchiridion, Part 1 of 2

00:13:26
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Stoic Philosophy is Applied in Humility - Excerpts from Epictetus’ Enchiridion, Part 1 of 2

Epictetus was a Greek Stoic philosopher, who lived in the 1st and 2nd centuries CE. Epictetus, who led a simple lifestyle with very few possessions, taught a practical philosophy to help people lead meaningful lives. The detailed steps and techniques in this regard, presented in his teachings, illustrate Stoicism as a way of life. Epictetus’ teachings have had an immense influence throughout the c
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-01   323 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-01

ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

00:28:21
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਬਸ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਲਟੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਰਹਿਨੁਮਾ ਵਾਂਗ ਹਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣ ਲਈ, "ਉਹ ਮਾਰਗ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਚਲੋ।" ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹਨ ਜਾਣਾ ਉਸ ਰਾਹ ਉਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਮੁਣਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਕਿਆਮਤ ਨਾਲ। ਉਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਬੌਸ ਉਸ ਦਫਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-01   4117 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-01

Understanding the Mayan Calendar: Selections from “The Book of Destiny: Unlocking the Secrets of the Ancient Mayans and the Prophecy of 2012” by Don Carlos Barrios (vegetarian), Part 2 of 3

00:13:41
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Understanding the Mayan Calendar: Selections from “The Book of Destiny: Unlocking the Secrets of the Ancient Mayans and the Prophecy of 2012” by Don Carlos Barrios (vegetarian), Part 2 of 3

In today’s program, we are going to explore the meaning of the Mayan signs governing each day of the Mayan months. Don Carlos Barrios wrote the following about the significance of the 13 months in the Cholq’ij calendar: The 13 numbers are conceptualized similar to a pyramid. From numbers 1 to 7 we are climbing with much effort. At the number 8 we are in a position where perfect harmony is possible
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-08-31   548 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-08-31

ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

00:24:27
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

ਭਾਵੇਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਗਨ ਹੋ, ਘਟੋ ਘਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। (ਹਾਂਜੀ।) ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਜਗਾ ਸਵਰਗ ਵਿਚ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ( ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ। ) ਹਾਂਜੀ। ( ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਵੀਗਨ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ੇ ਵੀ ਇਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-08-31   4460 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-08-31

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 105 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:27:09
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 105 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

"ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਹੀਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਅਰਹਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਖਿਆ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀ ਕਰਦੇ। ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ, ਇਹ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-08-30   1030 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-08-30

ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:28:52
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਤਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀ ਹੈ ਮਨੁਖਾਂ ਲਈ, ਘਟੋ ਘਟ ਇਸ ਸਟੇਜ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ। (ਹਾਂਜੀ।) ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਚਾ ਚੁਕਣ ਸਮੁਚੀ ਐਨਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਨਾ ਕਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ‌ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿਹੜਾ, ਭੁਲ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਵਿਆਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਛਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-08-30   4888 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-08-30

ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ (ਵੀਗਨ) ਮਿਲੇ ਸਾਬਕਾ ਨਾਇਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਾਏਵਾਨ (ਫਾਰਮੋਸਾ) ਦੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਲੂ ਸੀਊ-ਲੀਏਨ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ) ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:34:17
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ (ਵੀਗਨ) ਮਿਲੇ ਸਾਬਕਾ ਨਾਇਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਾਏਵਾਨ (ਫਾਰਮੋਸਾ) ਦੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਲੂ ਸੀਊ-ਲੀਏਨ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ) ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵਿਆਕਤੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਛਾਨਣ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼। ਬਿਨਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿਤਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਆਦਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-08-29   555 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-08-29

ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:30:29
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਆਸ ਰਖ ਸਕਦੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨਾਂ ਦੇਵੋਂ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ! ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਨਾਂ ਲਵੋ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ। ਨਾ ਲਵੋ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਸੌਖਾ ਹਲ! ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਸ ਰਖ ਸਕਦੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਦਲੇ ਵਿਚ। "ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ਼ਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।" ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-08-29   5192 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-08-29

ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ (ਵੀਗਨ) ਮਿਲੇ ਸਾਬਕਾ ਨਾਇਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਾਏਵਾਨ (ਫਾਰਮੋਸਾ) ਦੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਲੂ ਸੀਊ-ਲੀਏਨ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ) ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:27:43
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ (ਵੀਗਨ) ਮਿਲੇ ਸਾਬਕਾ ਨਾਇਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਾਏਵਾਨ (ਫਾਰਮੋਸਾ) ਦੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਲੂ ਸੀਊ-ਲੀਏਨ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ) ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਉਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਸੰਸਾਰੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅੰਦਰ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਵਰਗ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-08-28   635 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-08-28

ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:28:35
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ, ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਹਸੀ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਰ। ਅਤੇ ਸੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਅਤਿਆਚਾਰ (ਸੁਪਰੀਮ ਮਾਸਟਰ) ਟੀਵੀ ਉਤੇ ਰਖਦੇ ਹਾਂ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਘਟੋ ਘਟੋ ਇਕ ਮੀਲੀਅਨ ਲੋਕ ਬਣ ਗਏ ਵੀਗਨ (ਓਹ, ਵਾਓ!) (ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ!) ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ। "ਪਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਵੋ, ਆਜ਼ਾਦ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-08-28   4957 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-08-28

ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ (ਵੀਗਨ) ਮਿਲੇ ਸਾਬਕਾ ਨਾਇਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਾਏਵਾਨ (ਫਾਰਮੋਸਾ) ਦੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਲੂ ਸੀਊ-ਲੀਏਨ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ) ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:31:57
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ (ਵੀਗਨ) ਮਿਲੇ ਸਾਬਕਾ ਨਾਇਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਾਏਵਾਨ (ਫਾਰਮੋਸਾ) ਦੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਲੂ ਸੀਊ-ਲੀਏਨ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ) ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਵਧੇਰੇ ਸਾਧਨਾ ਅਭਿਆਸ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ। ਬਸ ਕੇਵਲ ਗਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਭਿਆਸ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਤਕ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਆਪਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੁਧ ਸੁਭਾਅ। ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਮਨ ਲਈ ਹਨ । ਇਹ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-08-27   884 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-08-27

ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:29:17
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਰਲੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਰਲੀ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਨਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਖਬਰਾਂ।" (ਵਾਓ।) ਮੈਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਤੇ।" ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ।" ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੈਣਾ ਇਕ ਫੋਟੋ ਉਹਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਕੜੀ ਹੈ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-08-27   5649 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-08-27

Verses of the Universe: The Rubaiyat by Omar Khayyam: Spiritual Vintage, Part 2 of 2

00:12:09
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Verses of the Universe: The Rubaiyat by Omar Khayyam: Spiritual Vintage, Part 2 of 2

Let us now continue with the reading of Omar Khayyam’s fascinating and thought-provoking poetry, from the collection “The Rubaiyat of Omar Khayyam.” It is important for one to know about the twofold meanings of Khayyam’s poetry, as he invites the reader to make the connection between the inner and the outer. By using earthy figurative expressions, he beautifully paints the more subtle perceptions
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-08-26   233 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-08-26

ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:32:12
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਸੋ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਉਦਾਰਚਿਤ ਵਿਚ ਦੀ। ਵੀਗਨ ਆਹਾਰ ਹਲ ਹੈ।" (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਗਨ ਹਨ ਕਿਸੇ ਮੰਤਵ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਮਰ ਗਏ, ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਉਚੇਰੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਧਰ ਨੂੰ। ( ਹਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੀ। ) ਹ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-08-26   11578 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-08-26

On Acting and Spirituality - Spanish Actress, Ms. Esther Méndez (vegan), Part 2 of 2

00:14:38
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

On Acting and Spirituality - Spanish Actress, Ms. Esther Méndez (vegan), Part 2 of 2

Ms. Esther Méndez graduated with honors from the European University of Madrid, and a trained artist from The Royal Academy of Dramatic Art in London. She has brought many characters to life, both on stage, and in films. In real life, Esther is an environmentalist, animal lover, vegan, and spiritual practitioner who actively promotes what she believes in. “I became vegan when I was studying at the
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-08-25   347 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-08-25
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ