ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ
ਨੂੰ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Absorb yourself in a broad range of enlightening topics, interviews and scriptures from major religions and spiritual groups around the globe. Teachings from the world’s many spiritual traditions are presented, including Bishnoism, Buddhism, Cao Đài, Christianity, Confucianism, Essenes, Greek philosophy, Hinduism, Hòa Hảo Buddhism, Islam, Jainism, Judaism, Manichaeism, Mohism, Rosicrucianism, Shintoism, Sikhism, Sufism, Taoism, Theosophy, Tibetan Buddhism, Toltec beliefs, Universal White Brotherhood, Native Spirituality and Zoroastrianism. This program also offers Supreme Master Ching Hai’s precious spiritual wisdom shared during Her international lecture tours over the past 30 years addressing truth seekers on the meaning of life, inner peace and other meaningful themes.

Meeting the Master: From Godfré Ray King’s Unveiled Mysteries – The Dominion and Majesty of Ascended Master Saint Germain (vegetarian), Part 2 of 2

00:15:20

Meeting the Master: From Godfré Ray King’s Unveiled Mysteries – The Dominion and Majesty of Ascended Master Saint Germain (vegetarian), Part 2 of 2

We will now continue with a selection from Guy Warren Ballard’s, or Godfré Ray King’s book “Unveiled Mysteries.” “Mankind in the unascended state, marvel at these things - but I tell you - it is no more Effort - for us to change the appearance and activity of our bodies - than it is for the ordinary human being - to change his clothes. The unfortunate condition in human consciousness - that keeps
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-26   93 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-26

Meeting the Master: From Godfré Ray King’s Unveiled Mysteries – The Dominion and Majesty of Ascended Master Saint Germain (vegetarian), Part 1 of 2

00:15:03

Meeting the Master: From Godfré Ray King’s Unveiled Mysteries – The Dominion and Majesty of Ascended Master Saint Germain (vegetarian), Part 1 of 2

Guy Warren Ballard was a United States mining engineer and a co-founder, together with his wife Edna Anne Wheeler Ballard, of the “I AM” spiritual movement, inspired by his life-changing meeting with the Ascended Master Saint Germain. Following this enlightening encounter, Mr. Ballard devoted his life to spreading the Master’s wisdom, according to his capacity. From Master Saint Germain’s dictatio
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-25   155 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-25

ਚੋਣਾਂ ਰਹਿਸਮਈ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ) ਦ‌ੀਆਂ, ਸੰਤ ਹਾਥਰਸ ਦੇ, ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:11:56

ਚੋਣਾਂ ਰਹਿਸਮਈ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ) ਦ‌ੀਆਂ, ਸੰਤ ਹਾਥਰਸ ਦੇ, ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

“ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਛੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਸਾਈ, ਕਾਲ (ਨਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ) ਰਾਹੀਂ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਿਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਦਾਦੂ ਅਤੇ ਦਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੀਤ ਗਾਇਆ।"
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-24   136 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-24

ਚੋਣਾਂ ਰਹਿਸਮਈ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ) ਦੀਆਂ, ਸੰਤ ਹਾਥਰਸ ਦੇ, ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:11:12

ਚੋਣਾਂ ਰਹਿਸਮਈ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ) ਦੀਆਂ, ਸੰਤ ਹਾਥਰਸ ਦੇ, ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

“ਓ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਨਿਆਸਰੇ ਪਾਪੀ ਪਾਰ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।“
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-23   140 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-23

The Wisdom of Solomon: Selection from the Books of the Apocrypha, Part 2 of 2

00:10:26

The Wisdom of Solomon: Selection from the Books of the Apocrypha, Part 2 of 2

“For wisdom, which is the worker of all things, taught me: for in her is an understanding spirit holy, one only, manifold, subtle, lively, clear, undefiled, plain, not subject to hurt, loving the thing that is good quick, which cannot be allowed, ready to do good, kind to man, steadfast, sure, free from care, having all power, overseeing all things, and going through all understanding, pure, and m
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-22   139 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-22

The Wisdom of Solomon: Selection from the Books of the Apocrypha, Part 1 of 2

00:11:00

The Wisdom of Solomon: Selection from the Books of the Apocrypha, Part 1 of 2

The Apocrypha is a group of ancient books with uncertain authorship whose contents overlap parts of the Christian and Hebrew Bibles. The term “apocrypha” means “secret,” “hidden,” or “non-canonical.” Indeed, these books have been considered sacred, with a more advanced teaching than would normally be made available to the general public. Today, apocryphal books remain part of the Holy Bible in the
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-21   147 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-21

Practice What You Believe: Faith Panel on the Relationship between Religion and Veganism, Part 4 of 4

00:14:33

Practice What You Believe: Faith Panel on the Relationship between Religion and Veganism, Part 4 of 4

“As a Christian today, reading the texts in the context of mass industrialized animal agriculture today, seem to me to be obviously pointing to the radical inconsistency between our modern practices, in relation to animals, and the faith that Christians share. So that's what motivates my Christian veganism.” “I know that our Prophet's (Peace Be Upon Him) diet was mainly plant-based. His main food
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-19   333 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-19

Practice What You Believe: Faith Panel on the Relationship between Religion and Veganism, Part 3 of 4

00:13:00

Practice What You Believe: Faith Panel on the Relationship between Religion and Veganism, Part 3 of 4

“So in Islam, we have something which involves animal sacrifice, which is ‘Eid.’ And so the whole point of animal sacrifice on that day is kind of to commemorate what Prophet Ibrahim (Peace be upon Him) did for God when God tested His loyalty. There are other ways that you can celebrate Eid and make sacrifices without making it an animal sacrifice. You can sacrifice your time, your money. It doesn
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-18   125 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-18

Selection from The Sutra of Complete Enlightenment: Chapters 1-2, Part 2 of 2

00:12:55

Selection from The Sutra of Complete Enlightenment: Chapters 1-2, Part 2 of 2

“‘Virtuous man, the multifarious phantasmal transformations of all the multibeings are generated from the wondrous mind of their thus-adventistic consummate enlightenment. It can be compared to the ethereal blossoms, which come into being, as it were, out of the space; and when the phantasmal blossoms vanish, the essence of the space would not go into deterioration along with the blossoms. Thus, t
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-17   149 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-17

Selection from The Sutra of Complete Enlightenment: Chapters 1-2, Part 1 of 2

00:16:17

Selection from The Sutra of Complete Enlightenment: Chapters 1-2, Part 1 of 2

The Sutra of Complete Enlightenment (Yuanjue jing) is a Buddhist scripture most likely composed in China during the start of the eighth century with its origin deemed to be from the Chan and Huayan field of study and practice. It is a very popular and influential sutra within the meditation-oriented Buddhist schools of East Asia like Chinese Chan, Korean Seon and Japanese Zen. A key factor for its
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-16   213 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-16

Purpose in the Life Experience: From “Christ Consciousness” by Edgar Cayce, Part 2 of 2

00:12:42

Purpose in the Life Experience: From “Christ Consciousness” by Edgar Cayce, Part 2 of 2

Born in Kentucky, USA in 1877, Edgar’s psychic abilities first appeared as a child. His sole desire was to help others, and at the age of 12, an angelic figure appeared before him assuring him that his prayers had been answered. His psychic aptitude grew over time and he began to prophesize on a wide range of subjects. We will now continue our exploration of Edgar Cayce’s fascinating inner discove
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-15   208 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-15

Purpose in the Life Experience: From “Christ Consciousness” by Edgar Cayce, Part 1 of 2

00:13:02

Purpose in the Life Experience: From “Christ Consciousness” by Edgar Cayce, Part 1 of 2

Internationally known clairvoyant Edgar Cayce was called “the sleeping prophet” due to the seemingly “deep sleep” he entered before he started a prophecy. He performed some 22,000 readings over four decades, from 1901 to 1944. Of these readings, more than 14,000 were recorded, ranging on topics such as reincarnation, oneness, the Akashic records (a library of all human events), ancient mysteries,
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-14   220 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-14

Practice What You Believe: Faith Panel on the Relationship between Religion and Veganism, Part 2 of 4

00:11:56

Practice What You Believe: Faith Panel on the Relationship between Religion and Veganism, Part 2 of 4

In today’s episode, we’re going to hear about some of the ingrained cultural convictions and habits which act, in many people of faith, as impediments to espousing a mindful meat-and-dairy-free lifestyle, and how religious vegan activists address these sensitive obstacles in the heart of their worshiping communities. “So now, just to get to the dairy association, where it’s instructed on how to lo
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-12   431 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-12

Practice What You Believe: Faith Panel on the Relationship between Religion and Veganism, Part 1 of 4

00:14:07

Practice What You Believe: Faith Panel on the Relationship between Religion and Veganism, Part 1 of 4

On October 27, 2019, a discussion titled “Faith Panel on the Relationship between Religion and Veganism” which took place in London, England, explored the interrelations between spiritual beliefs and cruelty-free, plant-based living. It was organized as part of London’s VegFestUK, one of the biggest annual vegan festivals in Great Britain, dedicated to celebrating, expanding and relishing with gus
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-11   264 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-11

Christ’s Unique Occasion – From “The Reappearance of the Christ” by Alice Bailey, Part 2 of 2

00:14:51

Christ’s Unique Occasion – From “The Reappearance of the Christ” by Alice Bailey, Part 2 of 2

Today, we will continue with a selection from Alice Bailey’s Chapter Two – “Christ’s Unique Occasion,” from her book entitled, “The Reappearance of the Christ.” “For the time being, neither the energy of the creative mind nor the energy of love were left to Him. He was bereft of all that had made life bearable and full of meaning. A new type of energy became available — the energy of life itself,
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-10   376 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-10

Christ’s Unique Occasion – From “The Reappearance of the Christ” by Alice Bailey, Part 1 of 2

00:14:10

Christ’s Unique Occasion – From “The Reappearance of the Christ” by Alice Bailey, Part 1 of 2

Alice Bailey was an extraordinary British American esoteric author of the 20th century. Born in 1880, Alice Bailey, in her youth, was a devoted Christian who later developed an extensive knowledge and practice of Theosophy. In 1919, at the age of 39, she began a spiritual journey of inner telepathic communications with the Great Ascended Master Djwal Khul, also called “The Tibetan” or “Master D.K.
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-09   299 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-09

Stoic Philosophy is Applied in Humility - Excerpts from Epictetus’ Enchiridion, Part 2 of 2

00:13:12

Stoic Philosophy is Applied in Humility - Excerpts from Epictetus’ Enchiridion, Part 2 of 2

We will now continue with excerpts from Epictetus’ Enchiridion, where the Stoic philosopher guides us through life’s situations with practical wisdom and care for one’s righteousness and inner clarity. “Begin by prescribing to yourself some character and demeanor, such as you may preserve both alone and in company. Be mostly silent, or speak merely what is needful, and in few words. We may, howeve
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-08   235 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-08

Understanding the Mayan Calendar: Selections from “The Book of Destiny: Unlocking the Secrets of the Ancient Mayans and the Prophecy of 2012” by Don Carlos Barrios (vegetarian), Part 3 of 3

00:10:22

Understanding the Mayan Calendar: Selections from “The Book of Destiny: Unlocking the Secrets of the Ancient Mayans and the Prophecy of 2012” by Don Carlos Barrios (vegetarian), Part 3 of 3

As Don Carlos Barrios explains in the following introductory excerpt, the time has come to share this ancient wisdom. Here is an Energy Table containing all 260 energies found in the sacred Cholq’ij calendar. This is a tool to help us find our Mayan sign. In each row, there is a sign for the 20 days in each month; and in each of the columns, we can find 13 forces, representing 13 months. Here is a
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-07   212 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-07

Aspects of the Spiritual Life: Thoughts in Solitude by the Reverend Thomas Merton (vegetarian), Part 2 of 2

00:15:08

Aspects of the Spiritual Life: Thoughts in Solitude by the Reverend Thomas Merton (vegetarian), Part 2 of 2

We will now continue with Chapter II from the Reverend Thomas Merton’s book, “Thoughts in Solitude,” learning more about the free choice to do good or evil, the importance of keeping and expanding one’s human sensitivity, as well as the nature of wholeness of the spiritual life. “The good man comes from God and returns to Him. He starts with the gift of being and with the capacities God has given
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-05   140 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-05

Aspects of the Spiritual Life: Thoughts in Solitude by the Reverend Thomas Merton (vegetarian), Part 1 of 2

00:15:26

Aspects of the Spiritual Life: Thoughts in Solitude by the Reverend Thomas Merton (vegetarian), Part 1 of 2

The Reverend Thomas Merton, an important Catholic mystic and spiritual thinker, was born in 1915, to a New Zealand father and an American mother. The many life situations he encountered in his youth led him to explore religion and spirituality and eventually devote his life to God by becoming a monk, and later a deacon, at the Abbey of Gethsemani, a part of the Order of Trappists, in Kentucky, USA
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-04   174 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-04
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ