ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿਚ। ਪੋਸ਼ਣ ਖੁਰਾਕ-ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਦੀ ਵਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ  ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼‌ਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ, ਮਨ, ਅਤੇ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਹਾਰ, ਕਸਰਤ, ਸਪੋਰਟਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Stopping Zoonotic Diseases: The Vegan Lifestyle Matters, Part 1 of 2

00:17:23
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Stopping Zoonotic Diseases: The Vegan Lifestyle Matters, Part 1 of 2

This two-part series focuses on certain epidemics and pandemics from the past two decades that have killed many, such as severe acute respiratory syndrome(SARS), Ebola, swine flu, avian flu, and coronavirus and their roots in meat consumption or animal livestock raising, or both. We also cover how a plant-based diet is the best way to minimize zoonotic diseases or infectious diseases caused by the transmission of germs between animals and humans. “Scientists estimate that more than 6 out of every 10 known infectious diseases in people can be spread from animals, and 3 out of every 4 new or emerging infectious diseases in people come from animals.” This is known as zoonotic disease transmission. The CDC defines an epidemic as the number of cases of a transmittable disease arising suddenly above the expected level in a given population within a short period of time. A pandemic is “an epidemic that has spread over several countries or continents, usually affecting a large number of people.” It turns out that Mother Nature has already warned humanity about the meat-eating habit. The simple solution of adopting a vegan lifestyle to prevent zoonotic epidemics has been known for a long time. However, this obvious answer has been ignored….
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-04-18   1680 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-04-18

Plant Based News - The Go-To Source For all Things Vegan

00:14:18
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Plant Based News - The Go-To Source For all Things Vegan

With a pure heart, Robbie Lockie like many others dreamed of a world reflecting the Garden of Eden where all humans and animals coexist in peace and harmony. With a dream fueled by positive fervor, Robbie joined forces with other like-minded individuals wanting a compassionate world. Klaus Mitchell was one of these people already on the path spreading the vegan message. Living on a dream and a prayer, Robbie and Klaus set up the Plant Based News website. As they developed their vegan news site, they began gaining more and more followers but had no idea their humble site caught the attention of an influential investor, also with the goal of creating a kinder world.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-02   4746 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-02

Acupuncturist Lisa K.Y. Wong (vegan): The Magic of Auricular Medicine, Part 1 of 3

00:13:14
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Acupuncturist Lisa K.Y. Wong (vegan): The Magic of Auricular Medicine, Part 1 of 3

Today, we feature the first portion of our interview with Lisa K.Y. Wong, a vegan licensed acupuncturist and Auricular Medicine specialist in California, USA. Ms. Wong will graciously guide us to better understand the ear and our body’s powerful self-healing system through the viewpoint of Auricular Medicine. “It is a complete, comprehensive medical modality, where we use the ear to do diagnosis a
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-29   566 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-29

Fancy Raw Vegan Cuisines from Israeli Vegan Nutritionist, Moran Bar-Lev – Halvah Cubes & Falafel Cabbage Sandwich

00:14:13
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Fancy Raw Vegan Cuisines from Israeli Vegan Nutritionist, Moran Bar-Lev – Halvah Cubes & Falafel Cabbage Sandwich

Today, we are delighted to have Ms. Moran Bar-Lev back on our show. Moran is a trained naturopathic specialist and holds the following certifications: Holistic Natural Nutrition, Raw Food Chef, Senior Massage Trainer, Senior Reflexologist, Nutrition, and Orthomolecular Medicine. Moran authored a book entitled “Health Changing Raw Food Nutrition” in Hebrew. This book explains the body’s natural hea
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-23   326 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-23

Fasting Ourselves Out of the Pleasure Trap: Dr. Alan Goldhamer (vegan), Part 3 of 3

00:13:50
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Fasting Ourselves Out of the Pleasure Trap: Dr. Alan Goldhamer (vegan), Part 3 of 3

Today, Dr. Goldhamer will continue to share his wisdom on progressing to a healthier lifestyle. Skipping one or two meals in a day is easily attainable, but when it comes to truly long periods of purposely not eating, this is a different matter and requires careful guidance. “I might want to point out that fasting is done by everyone. Everybody fasts when they go to bed at night and they don't eat
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-22   294 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-22

The Soulful and Exuberant Tabitha Brown (vegan), Part 3 of 3

00:14:21
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

The Soulful and Exuberant Tabitha Brown (vegan), Part 3 of 3

Through prayer, Tabitha received the message to share with others what she was eating as a vegan. Adopting the plant-based diet reversed her debilitating, mystery illness that had left her largely incapacitated for nineteen months. But upon reflection, Tabitha noted that there were other signs showing that eating animal derived foods were causing her harm. Regarding a plant-based diet, Tabitha wis
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-08-20   164 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-08-20

Raw Vegan Chef Lesa Carlson’s Artistic Dishes, Part 2 of 2 – Thai Curry with Root Vegetable Noodles

00:18:04
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Raw Vegan Chef Lesa Carlson’s Artistic Dishes, Part 2 of 2 – Thai Curry with Root Vegetable Noodles

Through music, food and lifestyle, Ms. Carlson has helped pioneered the eco-movement, building several sustainable green businesses that focus on raw organic foods. Ms. Carlson will share her artistic skills with us in creating the vibrant, delicious and nutritious raw vegan Thai Curry dish using spiralized root vegetables as noodles. “Today, I’m going to prepare for you a beautiful dish that is a
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-16   276 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-16

Fasting Ourselves Out of the Pleasure Trap: Dr. Alan Goldhamer (vegan), Part 2 of 3

00:12:32
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Fasting Ourselves Out of the Pleasure Trap: Dr. Alan Goldhamer (vegan), Part 2 of 3

“And so what we advocate is people eat a health-promoting whole plant food SOS-free diet. SOS is, of course, is the international symbol of danger, but it also stands for the chemicals added to food, including salt, oil, and sugar, that fool the satiety mechanisms of the brain and create what we call ‘the pleasure trap.’” Today, Dr. Goldhamer delves into the details of water fasting and how it can
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-15   433 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-15

The Soulful and Exuberant Tabitha Brown (vegan), Part 2 of 3

00:13:55
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

The Soulful and Exuberant Tabitha Brown (vegan), Part 2 of 3

After watching the documentary “What the Health” and becoming a vegan, Tabitha regained her health and positivity. As a woman of faith, Tabitha received the message to share what she was eating via videos, which she is still doing to this day, with great success as unexpected opportunities presented themselves. “But I honestly feel like, ever since I've been on this journey, it just started shinni
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-08-13   311 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-08-13

SEVA: A Hidden Vegan Oasis in Dubai

00:12:06
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

SEVA: A Hidden Vegan Oasis in Dubai

Currently, veganism in Dubai is becoming ever more popular. Today, we visit SEVA, a vegan café and wellness center in Dubai. Formerly known as Life’n One Vegan Café, this delightful venue first opened in 2014. In 2020, it was renamed SEVA. Seva is an ancient Sanskrit word meaning “selfless service,” the most important part of any spiritual practice. It lies at the heart of the path of karma yoga -
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-11   260 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-11

Raw Vegan Chef Lesa Carlson’s Artistic Dishes, Part 1 of 2 – Nasturtium Blossoms Stuffed with Almond-Dill Cheese

00:17:13
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Raw Vegan Chef Lesa Carlson’s Artistic Dishes, Part 1 of 2 – Nasturtium Blossoms Stuffed with Almond-Dill Cheese

Today, we are delighted to have esteemed raw vegan chef Ms. Lesa Carlson, on our show to teach us how to make the gorgeous, nutritious, and tasty stuffed nasturtium blossoms. Ms. Lesa Carlson is a famous raw vegan chef, an eco-entrepreneur as well as a prolific artist and an award-winning vocalist. Ms. Carlson regards the process of assembling a dish like creating a piece of art, whereby she endea
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-09   386 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-09

Fasting Ourselves Out of the Pleasure Trap: Dr. Alan Goldhamer (vegan), Part 1 of 3

00:12:19
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Fasting Ourselves Out of the Pleasure Trap: Dr. Alan Goldhamer (vegan), Part 1 of 3

To encourage the public to return to a healthier life, Dr. Goldhamer co-authored the book “The Pleasure Trap: Mastering The Hidden Force That Undermines Health and Happiness” to share his insightful observations on removing barriers to wellness and the practice of water fasting. In 1984, Dr. Goldhamer established the Santa Rosa, California, USA-based TrueNorth Health Center that provides medical,
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-08   482 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-08

The Soulful and Exuberant Tabitha Brown (vegan), Part 1 of 3

00:12:25
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

The Soulful and Exuberant Tabitha Brown (vegan), Part 1 of 3

Today, we are delighted to introduce Tabitha Brown – an actress and vegan influencer who has amassed over 3 million followers on the social networking platform, TikTok. She is also a popular content creator on YouTube, a brand ambassador for Whole Foods Market and all things plant-based, and an extraordinary vegan cook. Buoyed by her effervescent energy, charming voice, and her soulful encourageme
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-08-06   271 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-08-06

Aulacese Aulacese (Vietnamese) Sour Soup, Vegan Ham & White Eggplant

00:27:28
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ

Aulacese Aulacese (Vietnamese) Sour Soup, Vegan Ham & White Eggplant

Today, we joyfully present Supreme Master Ching Hai’s “Aulacese (Vietnamese) Sour Soup, Vegan Ham & White Eggplant.” “OK, we’re going to cook some sour soup, Aulacese (Vietnamese) style. Sometimes, I put three, four kinds of herbs together in one soup. The more herbs, it tastes better. So we’ll put coriander in, and the special Rice paddy herb,together and soak it in saltwater for disinfecting it,
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ
2020-08-02   524 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ
2020-08-02

Proper Emotion Management Makes Us Healthier

00:12:22
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Proper Emotion Management Makes Us Healthier

Emotions not only influence our quality of life but also affect our physical and mental health. Positive feelings like happiness and satisfaction can stimulate our creativity, and enhance our empathy, thus encouraging us to assist others. When encountering setbacks or pressure, we may have negative feelings, such as anxiety and frustration, which impact our bodies, by causing our blood pressure to
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-01   417 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-01

The Crosby Family: Icons of Compassion, Conviction, and Faith, Part 2 of 2

00:14:38
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

The Crosby Family: Icons of Compassion, Conviction, and Faith, Part 2 of 2

On today’s program, we meet the rest of this multi-talented, compassionate family: Spice’s husband, Mr. Gregory Crosby, and their handsome son, Luke. Gregory Crosby’s passion for the arts began in childhood, inspired by his grandfather, legendary singer, comedian and actor, Mr. Bing Crosby. Over the years, Mr. Crosby has written 25 screenplays, 10 treatments for TV shows, TV movies, feature films,
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-07-30   324 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-07-30

The Crosby Family: Icons of Compassion, Conviction, and Faith, Part 1 of 2

00:13:50
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

The Crosby Family: Icons of Compassion, Conviction, and Faith, Part 1 of 2

On today’s episode, we meet Dr. Spice Williams-Crosby, an award-winning American actress, professional stuntwoman, and martial arts expert with a PhD in Natural Health Sciences. As we begin, Spice shares how she discovered her life mission during a near death experience which led her to the spiritual path. “My twin sister and I were always performing, and then I got a call one day to go on the roa
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-07-23   754 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-07-23

Building a Peaceful Planet for All Beings - Youth Climate Movement Torchbearers Climate NOW & the Sunrise Movement, Part 2 of 4

00:15:57
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Building a Peaceful Planet for All Beings - Youth Climate Movement Torchbearers Climate NOW & the Sunrise Movement, Part 2 of 4

Today, we are privileged to bring to you one of the most talked-about youth climate groups in the USA today, the Sunrise Movement. Sunrise Movement was founded in 2015 by a small group of like-minded youth on the East coast of the USA, who envisioned a revolutionary overhaul of the country’s climate policies matching the scale of our planet’s climate emergency. Sunrise Movement does not have forma
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-07-21   448 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-07-21

Building a Peaceful Planet for All Beings - Youth Climate Movement Torchbearers Climate NOW & the Sunrise Movement, Part 1 of 4

00:17:44
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Building a Peaceful Planet for All Beings - Youth Climate Movement Torchbearers Climate NOW & the Sunrise Movement, Part 1 of 4

In this four-part series, we are honored to present to you two youth organizations at the forefront of the exponentially growing climate movement in the USA: Climate NOW, based in San Francisco, California, and Sunrise Movement, headquartered in Washington D.C. We will tell you about three spirited young climate activists: Sarah Goody, founder of Climate NOW, and Kate Cragg and Remus Annani, membe
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-07-14   505 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-07-14

The Magic Plant: Moringa Oleifera

00:11:32
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

The Magic Plant: Moringa Oleifera

“Moringa is consumed daily in India, Africa, and even the Philippines, where it is quite popular. This special plant is highly recommended by many natural therapists and experts that research medically valuable plants.” “Those [moringa] seeds can be consumed raw. We can take them dry. When they are consumed raw, they have other advantages; when they are consumed dry, they also have other advantage
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-07-11   682 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-07-11

Prime “Vegan” Impact with Keith Coomber (vegan), Part 2 of 2

00:10:54
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Prime “Vegan” Impact with Keith Coomber (vegan), Part 2 of 2

Over the years people have become more aware of Prime Impact’s magazines and many other sources of vegan content. Prime Impact’s 3rd magazine is titled “Be Kind” which covers everything from raising Eco aware children to Fairtrade products and human rights. Not only does Prime Impact spread the “Be Kind” message, but they also put it into practice with their generous method of delivery, offering r
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-07-07   418 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-07-07

Ananda Dhara Yoga Village: Helping People Attain Bliss, Part 3 of 3

00:13:09
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Ananda Dhara Yoga Village: Helping People Attain Bliss, Part 3 of 3

In today’s show, he discusses positive changes that have happened to some of his young students with special needs and their families while practicing yoga. “I think the most beautiful thing that I see is families become more peaceful. Because yoga basically, ultimately, is about growing love. And that loving feeling, that unconditional openness, is what yoga gives you.” “That, I think, is the mos
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-07-04   867 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-07-04
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ