ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ
ਨੂੰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!

How to Protect Yourself and Others during the COVID-19 or any other Pandemic

00:01:09

How to Protect Yourself and Others during the COVID-19 or any other Pandemic

Out of Her loving concern regarding the COVID-19 pandemic, Supreme Master Ching Hai has given us general hygiene notes and other practical tips to protect ourselves and others in this urgent time. She then asked us to share them with the public.“Please consider others. Make your own mask. You can see, with just a plastic band here, like this, you can hang it on your ear just like a professi
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-04-23   1994 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-04-23

Eating Animals: The Origin of COVID-19 and Other Diseases

00:01:56

Eating Animals: The Origin of COVID-19 and Other Diseases

Fatal Epidemics / Pandemics Originally Transmitted by Eating Animals HIV/AIDS – transmitted by chimpanzeesVariant Creutzfeldt-Jakob Disease (Mad Cow Disease) – transmitted by cowsH5N1 Avian (Bird) Flu – transmitted by chickens, geeseSARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) – transmitted by civetsH1N1 Swine Flu (Pig's Disease) – transmitted by pigsMERS (Middle East Respir
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-04-22   2932 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-04-22

How to Make Your Own Protective Face Shield, Face Mask and Gloves

00:05:33

How to Make Your Own Protective Face Shield, Face Mask and Gloves

Due to the worldwide shortage of protective face masks, out of loving concern, Master has shown us how to make our own. We share these tips from Supreme Master Ching Hai hoping it will help our brothers and sisters in time of urgency. May God protect us all.“Please just make your own masks, or make your own gloves. And then you save the professional real gloves for the doctors and the nurses. Ple
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-04-19   3188 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-04-19

General Hygiene Notes from Master (Supreme Master Ching Hai)

00:04:33

General Hygiene Notes from Master (Supreme Master Ching Hai)

♣ General Hygiene Notes from Master (Supreme Master Ching Hai) ♣These notes have more details because of the COVID-19 pandemic. Originally these were for us, but Master asked us to share them with the public.- Wear hat/mask/gloves/ goggles; if have, wear face shield, like those used by welders, or your shielded motorcycle helmet. Don’t
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-04-10   4519 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-04-10

(SCROLL) Harms of Addictive Drug Abuse

00:03:39

(SCROLL) Harms of Addictive Drug Abuse

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-12   2613 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-12

Harm of Meat Consumption

00:18:19

Harm of Meat Consumption

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-11-06   2579 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-11-06

Good Effects of Meditation

00:02:39

Good Effects of Meditation

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-10-03   578 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-10-03

ADDICTIONS and DEMONS

00:01:12

ADDICTIONS and DEMONS

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-09-21   1411 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-09-21

Harm of Alcohol #2

00:07:26

Harm of Alcohol #2

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-03-23   2279 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-03-23

Some of the Tragic Tolls of Alcohol

00:02:16

Some of the Tragic Tolls of Alcohol

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-11-21   2485 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-11-21

The Dangers of Fish Consumption

00:06:52

The Dangers of Fish Consumption

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-29   2726 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-29

Harm of Alcohol #1

00:02:04

Harm of Alcohol #1

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19   2019 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19

Dangers of Drug Addiction #3

00:05:08

Dangers of Drug Addiction #3

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19   1636 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19

Harm of Second-hand Smoke

00:06:02

Harm of Second-hand Smoke

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19   1730 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19

Dangers of Drug Addiction #1

00:05:42

Dangers of Drug Addiction #1

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19   1785 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19

Dangers of Drug Addiction #2

00:02:28

Dangers of Drug Addiction #2

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19   1784 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19

Harm of Smoking

00:06:03

Harm of Smoking

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19   1726 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19

(SCROLL) Diseases Related to Meat Consumption/Production

00:03:37

(SCROLL) Diseases Related to Meat Consumption/Production

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-07-31   2001 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-07-31

(SCROLL) Tragic Tolls of Tobacco

00:01:48

(SCROLL) Tragic Tolls of Tobacco

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-04-18   1929 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-04-18
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ