ਖੋਜ
We'd love to hear comments and feedback from you, loving viewers!
Your heartline might be aired on Supreme Master TV if chosen. Thank you for your heartline!
May Heaven bless you always.
* Required
Please write down your heartline to Supreme Master TV here.*
Can be in English or other languages. (Max 400 words)
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟਲਾਇਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਹਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲ‌ਿਆਂ ਲਈ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਆਪਣੀ ਹਾਰਟਲਾਇਨ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਭੇਜ਼ਣਾ ।
(Max 400 words)
Contact info
Title (Mr./Ms.)*
ਕਲਮੀਂ ਨਾਂ*
Your email*
The country you currently live in*
Your language*
If you'd like to submit image or short clips along with the heartline, please send to here and write down the same "Name" you filled in this online form. Or simply upload your "image or short clips" to YouTube or Google Drive and paste the link in the online heartline message and submit.
If you'd like to submit image or short clips along with the heartline, please send to here and write down the same "Name" you filled in this online form. Or simply upload your "image or short clips" to YouTube or Google Drive and paste the link in the online heartline message and submit.
Saving……
Cancel
Prompt
OK
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ