ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 118– วิสัยทัศน์ของกษัตริย์จายาบายาเรื่อง ราชินีแห่งสันติภาพและความยุติธรรม

00:32:58

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 118– วิสัยทัศน์ของกษัตริย์จายาบายาเรื่อง ราชินีแห่งสันติภาพและความยุติธรรม

“Like a human often attracting others, Destined as a Warrior Prince, Her appearance is very humble. Yet, She is also capable of handling the hassle from many people.” Today, let’s continue exploring more of Prabu (King) Jayabaya’s phenomenal prophecies on the arrival of Ratu Adil, as found in some selections of “Serat Jangka Jayabaya” (“Book of King Jayabaya’s Prophecies”) by the famous Javanese royal poet Pangeran Wijil I.“Before She comes, there is a sign of a long-tailed star moving precisely to the southeast, lasting for seven nights. It is faster by early morning, and gone with the appearance of the Sun, shining all together with the One that had departed [from Heaven to Earth]. Human suffering lingers. That is the sign that Bethara Indra’s child has appeared, coming to Earth to help the Javanese people.”This excerpt tells about a supernatural sign of a comet, marking the time of the arrival of “Bethara Indra’s child,” meaning the Son of God, “to help the Javanese people” who have been suffering for a very long time. As mentioned previously, the word Java (Jawa) comes from the word “jiwa” for “soul,” so “helping the Javanese people” here likely means helping many souls throughout the world. Ratu Adil is a Savior for all of humanity, not just of one nation. According to the prophecy, the comet would come to the southeast region and after seven nights, it would leave as the Sun appears and the Savior comes from Heaven to Earth. Also, She would come when “human suffering lingers.” It is fascinating to connect this stanza to Supreme Master Ching Hai’s life: She (Her body) was born in the “southeast” region of the world, in Âu Lạc (Vietnam), at a time of lingering human suffering, in 1950. The world was reeling in the aftermath of the deadliest war in history, World War II, and as the 1950s unfolded, there were other agonizing events such as the Korean War and Vietnam War, famine in China, etc.Near the time that Master’s body was born, Her parents witnessed a supernatural sign involving Heavenly Light. “The reason my parents saw the (Inner Heavenly) Light, the whole house was brightened the second night, because I only came then. I didn’t come when the baby came out. I wasn’t in my mother’s womb. That’s why they didn’t see the Light when the body was born, because I wasn’t there. I came when everything was all clean and ready and settled down already, and when the angels already made the road clear and everything, and the body is already clean and a little bit away from the mother’s energy, and then I came down.”Master was not born through the normal process of birthing. She once said that Her Higher Self had made a connection with the body of Her parents’ newborn in 1950, and then assigned a Fifth Level Saint to maintain and purify the body until Master entered it when the girl was two years old. Could it be, then, that “the comet” represents the Fifth Level Saint who came first, then left as Master − “the Sun” − appeared?“Her place is at the foothills of Mount Lawu’s east side, on the eastern side of a river. The place is like Raden Gatotkaca’s, like a triangular pigeon house.” This next verse describes a place associated with the Savior: the foothills of Mount Lawu. Literally, Mount Lawu is a sacred Javanese mountain where natives of Java would go to meditate and strive to attain moksha, meaning spiritual liberation or enlightenment. Perhaps King Jayabaya was seeing in his inner vision one of the sacred mountain places where the Savior meditates, or the small thatched hut where She lived in Her childhood, in the mountain next to the river, where Her mother often bathed Her as a little child, as Master has told us some years ago. “Because of the war, our family had to move up the mountain to live. My mother and sister went out to sell the vegetables that they grew in the garden in the mountain. Every morning at 1, 2 o'clock, meaning at midnight, they carried vegetables down from the mountain to sell. They always carried a bamboo bell and struck it to scare away the mountain animals such as tigers, panthers, or wild boars. On the way home, they continued to strike the bamboo bell ‘coc coc coc.’ My Sister (Master) was only two years old and She lay... Hearing the sound of the bamboo bell, She knew that Mom was coming back. She was so happy that She crawled outside. At two years old, She couldn't walk much, just toddling. She crawled over a bamboo bridge made of one bamboo tree. The bamboo tree was like this, about the size of my arm. Because in front of my house, there was a stream, a small stream ... (A river, not a stream.) My father was inside the house, unaware of it. When he ran outside to look for Her and didn't see Her anywhere, he panicked. Then my mother screamed, ‘Oh, here She is. She is out here already!’ Later, everyone who heard this story got goosebumps. No one knew how She managed to crawl over that bridge.”The verse then says that the Master’s place is “like Raden Gatotkaca’s.” As you can see, I, Gatotkaca, have a star on my chest symbolizing Heavenly Light, and my wings are for flying near Heaven. Thus, the prediction means that the Master’s place is one where Heaven’s Light shines all over. There were many times that Supreme Master Ching Hai has lived in the mountains of different countries, often near a river. And of course, such places would radiate brilliant holy Light from Her presence, especially as She would spend meditation retreats there. They are also locations that Master chooses for their good spiritual energy; they are places with Heavenly Light − portals, “outlets.” Also, we are told that the Savior’s place is “like a triangular pigeon house.” Some of Master’s abodes in mountains or other remote regions have been small huts or houses with triangular roofs. Moreover, Master sometimes stays in small plastic tents, which also have a similar triangular shape!Let’s continue reading more prophecies from King Jayabaya about the future Savior of the world, according to the book “Serat Jangka Jayabaya.”“Like a human often attracting others, Destined as a Warrior Prince, Her appearance is very humble. Yet, She is also capable of handling the hassle from many people.” This stanza tells us that the Savior is “like a human often attracting others.” Throughout Her life, wherever She went, many people have sensed something special about Supreme Master Ching Hai, from Her teachers in primary school to strangers during Her pilgrimages in India. And of course, after She became a spiritual Master, countless people from all walks of life have been captivated by Her radiant presence. “I was always top (of the) class and all the teachers loved me a lot and respected me a lot. Somehow they felt respect, not just love.” “By the way, let me introduce to you. This is my teacher. He was one of my primary school teachers. He is a fellow practitioner now. They pampered me a lot. All the school teachers were like that, and he was one of them. (I was both a first-grade teacher and the principal of the school, so I didn’t have time sometimes. Whenever I was absent, I would ask Master to take over the class for me. Master was good at both Aulacese (Vietnamese) literature and at mathematics, and She was first-place in the class. The second-place student was far below Her level.) I don’t remember all this. (All the abilities that Master has today, I saw them before. That means Master was good at reciting poems, good at singing, good at playing musical instruments, everything. There was no subject that She wasn’t good at. She was even good at drawing. And at the end of the 1962-1963 school year, Master received two awards. One was for being first-place in the class, and the other one was for being first-place in the whole school. Master was excellent. Even though She was young, if there was some matters in class, Master would come to my desk and discuss with me like an adult, not like a child.) He has so good memory. I don’t remember all this. He’s still my teacher. I have to respect him. I’m very happy to see him. Thank you. [You were] good to me when I was young and naughty.” “Everybody wanted to come and take me home, to worship and to offer. In India, they respect monks and nuns so much, they call them ‘Saints.’ But I don't know. They are not always kind to other monks and nuns, just to me. But I had to always refuse, because I don't like to be worshipped. I just go around and I'm just an ordinary person. And sometimes, people even bowed to me. They prostrated in front of me. I was so scared. Those with the long beard, and big turban, about seventy years old, fit enough to be my grand master. And I told you already, the Dalai Lama was always very kind to me, especially. Every time I saw him, he spotted me in the crowd. He said, ‘Hallo, come here.’ Then he always gave me some of the precious medicine that he made himself. I saw that I was the only one that he ever gave personally, medicine like this.” “Many people saw my auras also so sometimes even if I went out somewhere and I dressed very poorly. Even some police. (Yes, Master.) Sometimes they show a lot of respect because of the aura. That’s why many of your brothers and sisters go ‘gah gah’ over me. Because they saw, OK? (Yes, Master.) Some say it, some don’t.” “(Master, how come I see Light emitting all over Your body?) It’s because I have Light. It’s simple.” “(Master has Light here.) There is Light here. Okay, then that means there is.” “And if your Heavenly eye’s open, you can see Light around us right now. Anyone see? Oh, thanks a lot! Yes? OK, good! Yes? Good! First time seeing me? Thank you! First time he saw me, and he sees Light around this physical being already. Can you imagine, how it is like inside when you even can radiate Light outside? So, be that person! It’s in you! You can do that.” “(I can see the aura.) You did? (Yes. It’s just blinding.) It’s automatic. (You’re just… I just feel like I can’t even look at You. I just feel like, You’re so bright.) Yeah? (It’s just blinding.) I’m sorry, I cover myself.”The next line says that the Savior is “destined as a Warrior Prince,” which means that She is a courageous and victorious leader, come to end the suffering of innocent beings. “We have to work now, day and night. We cannot escape. We have to work. You can see the world is in such a shape. (Yes, Master.) If we don’t work, who will? We must win. (Yes, Master.) We don’t let the maya win anymore, even indirectly through brainwashing the humans or some of their leftover weakling subordinates. Got that? (Yes, Master.) We have to win. We have to do it. We have to rescue all suffering animals so that we don’t cry anymore.” The prediction also says that although “Her appearance is very humble,” Ratu Adil is “capable of handling the hassle from many people.” Indeed, Supreme Master Ching Hai may appear as an ordinary human being, but She is in truth the Mighty Tim Qo Tu, who constantly handles trouble coming from the human world, visibly and invisibly, as a most compassionate sacrifice to cleanse its bad karma. “At that time when Master came to my house… not long after that, police kept coming to visit us, asking all kinds of questions, and I was summoned to the police station and all that. My family, especially my wife, felt very down. Felt nervous… what is happening? But after I finished the police matters, I told my wife, ‘The police matters have been resolved, I’ve taken care of it.’ (My wife said) ‘Yes, last night I dreamt that Master came down from the 2nd floor. Master told me, “Don’t worry, I will take care of this.”’ And that’s what happened. It went smoothly.” “Not just police, bad people, they come and burn my garden, try to fume me out. Some people come and break in the house. Sometimes I go out, I have to hide in the trunk to come here to see you, because there’s only one road to go down. No, I’m not joking. There was a guy who drove me before, he knows it. (That was a brother disciple from Finland named Jus, who is still alive.) And sometimes they even follow us. One time we were going out and then there was a car opposite, and as soon as they saw (him), immediately he u-turned, you know, ‘zzzz,’ like that, and followed. I said, ‘Let him go!’ And then turned to the other direction even though it’s not our way. It’s like action movies. And sometimes even journalists or whoever, bad or good people, I don’t know, go in and pretend to cut something and just camping out on the tree next to my house, and looking around. But it was scary, sometimes they stayed the whole night in front of my house. And then the assistants tell me. I said, ‘Hey, why don’t you go out and give them a tent and a sleeping bag and tell them, “It is more comfortable this way.”’ Even though I was so traumatized, but I still can manage to make a joke. Otherwise, I don’t want them to be too scared, you see what I mean? I don’t know how I still live. Some people would have a nervous breakdown if it continues like this. But I guess I’m a tough guy. Look at me, see that? Muscle all over. So, even nowadays we’re supposed to have democracy and religious freedom and everything. I don’t know, I’m still running like Jesus’ time. Or Prophet Muhammad’s time, peace be upon Him. Sometimes I couldn’t run fast enough, and that is why they caught me, in the house or in other areas. Sometimes you can’t just always avoid, even if you know. If the karma is too heavy, the price has to be paid. I just have to take care of myself. It’s difficult, but I’m trying my best. For you, for the world.”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-11-29   52 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-11-29

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 117– วิสัยทัศน์ของกษัตริย์จายาบายาเรื่อง ราชินีแห่งสันติภาพและความยุติธรรม

00:24:09

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 117– วิสัยทัศน์ของกษัตริย์จายาบายาเรื่อง ราชินีแห่งสันติภาพและความยุติธรรม

“ในปีจันทราแสงคาลานั้น ‘ได้เห็นพระ เข้าสู่โลก' คนชวาที่เปิดกว้าง กำลังแสวงหาและติดตาม ศาสนาแห่งความรัก และความรู้ ของขวัญจากการให้พร พระเจ้าจุติ พระผู้ช่วยให้รอด ราชินีแห่งความยุติธรรม”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-11-22   384 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-11-22

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 116– วิสัยทัศน์ของกษัตริย์จายาบายาเรื่อง ราชินีแห่งสันติภาพและความยุติธรรม

00:42:42

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 116– วิสัยทัศน์ของกษัตริย์จายาบายาเรื่อง ราชินีแห่งสันติภาพและความยุติธรรม

มองเห็น 1,000 ปีในอนาคต กษัตริย์จายาบายาตรัสว่า ยุคมืดจะหลีกทางให้ สู่ศตวรรษแห่งความสุข - เมื่อท่านที่รอคอยมานาน ในที่สุดก็จะปรากฏขึ้น ในโลก ท่านเป็นใคร? แล้วทำไมท่านถึงถูกเรียกว่า ราชินีแห่งความยุติธรรม?
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-11-15   510 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-11-15

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 115– วิสัยทัศน์ของกษัตริย์จายาบายาเรื่อง ราชินีแห่งสันติภาพและความยุติธรรม

00:25:32

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 115– วิสัยทัศน์ของกษัตริย์จายาบายาเรื่อง ราชินีแห่งสันติภาพและความยุติธรรม

“วันหนึ่งจะมีรถลาก โดยไม่มีม้า” “จะมีเรือ บินอยู่บนท้องฟ้า” “นี่คือสัญญาณว่า ยุคจายาบายา กำลังจะมาถึง”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-11-08   643 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-11-08

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 114– นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

00:30:42

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 114– นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

“บทที่ 13: คนที่มีคุณธรรมและความสามารถ ทั้งหมดจะได้รับการคัดเลือก ให้ทำงานในรัฐบาล สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลก จะเป็นครอบครัวเดียวกัน”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-11-01   684 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-11-01

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 113 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

00:31:38

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 113 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

“บทที่ 12: นักบุญเป็นเพียงผู้เดียว ที่สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้ จากภัยพิบัติและความทุกข์ยาก เมื่อท่านมา โลกจะกลับมาเหมือนเดิม และความมืดจะกลับกลายเป็นสว่าง”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-10-25   868 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-10-25

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 112 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

00:31:59

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 112 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

“จักรพรรดิตรัสว่า: เหลา ชุย มีอะไร? เหวิน(หลิว โบเหวิน) กล่าวว่า: มี มี มี เขาจะนำเข้ามา ฝึกจิตวิญญาณกับการรวมตั วของผู้คน จากศาสนาต่าง ๆ ใหญ่จะกลายเป็นเล็ก และคนแก่จะกลายเป็นหนุ่มสาว พระจะแต่งงาน กับหญิงงาม น่าขันจริง ๆ เวลาที่ ผู้หญิงแต่งงานกับพระมาถึง”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-10-18   698 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-10-18

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 111 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

00:28:30

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 111 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

“ผู้นำศาสนาในอนาคต (จิตวิญญาณ) จะลงมา มายังโลกมนุษย์ ซึ่งไม่ใช่เป็น ข้าราชการในสำนัก ของนายกรัฐมนตรี หรือเป็นเจ้าชายในวัง ไม่ใช่ทั้งในวัดพุทธ หรือในอารามเต๋า แต่อยู่ในครอบครัว ของคนธรรมดา เขาจะแจกจ่ายทองคำ จากสถานที่ทางใต้ของเหยียน และทางเหนือของจ่าว”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-10-11   723 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-10-11

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 110– นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

00:33:44

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 110– นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

“ชนทั้งแปดทิศ ถวายการสรรเสริญ [แด่กษัตริย์นักปราชญ์] สตรีในวัง ขยันทำงานกับเข็ม แหงนมองพระจันทร์ยามราตรี สัญญาณในสวรรค์และบนโลก บ่งบอกถึงการปรากฏตัวอีกครั้ง ของทองคำ”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-10-04   564 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-10-04

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 109 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

00:31:59

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 109 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

“การขึ้นและลงของกษัตริย์ ตามด้วย การขึ้นและลงของอีกผู้หนึ่ง หลังจากห้าร้อยปี พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์(กษัตริย์นักปราชญ์) จะปรากฏขึ้น ท่านจะเดินทางไปทั่วโลก และจะได้รับความช่วยเหลือ โดยผู้ที่มีความสามารถและมีคุณธรรม ทุกหนทุกแห่ง”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-09-27   2276 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-09-27

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 108 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

00:29:56

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 108 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

“There will be stars of talented officials in all directions. Everything on earth will flourish and in the same form. All beings will live in harmony, and achieve the ancient Tao.” It is said that the famous prophetic poem titled “Shaobing Ge” (The Baked Cake Ballad) written by the emperor’s advisor Liu Ji (Liu Bowen), started with an interesting incident: One day, The Hongwu Emperor of the Ming Dynasty was in his palace enjoying some shaobing, a Chinese traditional clay-oven biscuit. He had just taken a bite of a cake, when the royal court assistant came to tell him that his advisor Liu Bowen requested an audience. Just before Liu Bowen entered, the emperor covered up his biscuits with a bowl. Liu Bowen greeted the emperor, who then said: “Sir, you are a master in calculations and deductive reasonings. Can you determine what is the object underneath this upside-down bowl?” Liu Bowen made some calculations with his fingers and answered: “Half like the shape of the Sun, and half like the shape of the Moon. The golden dragon has taken a bite out of it. So, this is food.” The covering bowl was removed, and of course, Liu Bowen was right. The “dragon,” a symbolic term for the emperor, had taken a bite from a biscuit that was round like the Sun. After the bite, it appeared like a crescent Moon.The emperor then asked Liu Bowen: “What is the future of the world?” Liu Bowen replied: “Destiny takes a hand in that. My lord will have many sons and grandsons; why bother to ask.” But the emperor insisted on knowing. So, Liu Bowen asked the emperor to pardon him in advance for what he was about to reveal, including events unfavorable to the emperor, then began telling the emperor many prophecies…In “The Baked Cake Ballad,” there are a number of predictions related to the Great Saint. One of these passages begins as follows: “There will be stars of talented officials in all directions. Everything on earth will flourish and in the same form. All beings will live in harmony, and achieve the ancient Tao.” According to this verse, at the time when the Great Saint spreads the dharma, a team of beneficial beings will come down in many places to help the world. Perhaps some of these people are also practitioners of the Saint’s spiritual teaching, who follow the ancient moral standards by keeping a vegan diet and five moral precepts. Supported by the Master power, they help to create a positive energy that helps to offset the negative vibrations in our world. “Supreme Master TV is one of the best channels that delivers positive news globally and spreads the loving message. …I would like to take this opportunity to thank the hard work of the people/crew involved and contributing in making Supreme Master TV a success. Regards, Janice Sin Kuala Lumpur, Malaysia” “I have been watching Supreme Master Television for about six weeks now and wish to express my sincere gratitude for all your hard work and Master’s soothing, loving and wise words. …I have a new hope in my life. I have become a vegetarian as a direct result of Master’s words and the help of Supreme Master Television. … Steve” “Congratulations to all Supreme Master Television team for your great work, above all to the hosts who are more and more beautiful, elegant and smiling. They are true morning suns that brighten our day. Thanks to Supreme Master Ching Hai for that precious work. Graciously, Kayi Lomé, Togo” “Thank You Supreme Master Ching Hai and Supreme Master TV team. You are the light in this world. … Wu Ping From China” “…Finally, I would like to thank You [Supreme Master Ching Hai] again and thank Supreme Master TV team and all who contribute in spreading the truth, love, and blessings through Supreme Master TV. Adiba from Syria” Etc…“Thank you, all of you, anyone who has to do with Supreme Master Television, even just to introduce, to print flyers to give to other people, to spread the good news. We are everywhere now, thanks to all of you, inside, outside and every side. God bless you. Buddha bless you. Allah bless you. All the Godses in, from, and beyond Ihôs Kư, They’re all blessing you. They’re also very impressed by your devotion and your support. Anything you do, however minimal, to help the world, I am very grateful. And all beings are grateful to you; they are blessing you also. They’re thanking you and blessing you. And if I have any blessing, I also bless you.”In addition, Supreme Master Ching Hai also once revealed that there are virtuous gods and goddesses present everywhere today, who are not Her disciples. “Hi, my name is Greta Thunberg. I am 15 years old, and I come from Sweden. And I am ‘school striking for the climate’ every Friday.” “Thank you for watching Supreme Master Television!” “Be Veg, Go Green 2 Save the Planet.” “Hi, I’m Dr. Neal Barnard from the Physicians Committee for Responsible Medicine. Hallo to all my friends from Supreme Master.” “I’m Pamela Anderson, and you’re watching Supreme Master Television!” “Hallo everyone, I’m Brian Joo and you’re watching Supreme Master TV.” “I am Chris Tucker and you are watching Supreme Master Television.” “Supreme Master [TV], you guys are doing an amazing job. Let’s keep that energy up always. And Be Vegan, Make Peace.” “Do you love your family? Love animals. They’re our family. Thank you.” “Hi, I’m Maggie Q. Be Veg, Go Green 2 Save the Planet.” “Be Veg, Go Green 2 Save the Planet.” “Mabuhay! Long life, good health!” “This is Jim Cameron, and you are watching Supreme Master Television.” “Hallo, this is Jeff Goldblum and you’re watching Supreme Master Television.” “Supreme Master Television, you do an amazing job. You are changing hearts and minds around the world, you are saving animals, you’re educating people. Supreme Master Television rocks! Love you!” Etc…“I want to thank you and I want to thank your entire organization. We cannot continue to take the lives of innocent animals. We cannot continue to destroy our planet and think we will be removed from that destruction. We’re all here together.” “She [Supreme Master Ching Hai] is serving all human beings; She is serving the planet to save it, to rescue it. She has a noble heart, but also great leadership. I know that the things that have to occur will happen.” “I admire Supreme Master Ching Hai very much. She is a very special and rare individual who deserves to be respected. She has abundant love, broad vision, good philosophy and teachings. She also has the daring spirit to run a television station and She knows the problems of the world. I hereby remind everyone to follow Her advice: World Vegan, World Peace.” “I would like to salute Supreme Master Ching Hai for the remarkable efforts that She has mobilized across the planet to create a sustainable future for the human race and all beings who live on this planet.” “I am also delighted that I am able to deliver a message of greeting from the European Parliament to Supreme Master Ching Hai, whose work is well understood around the world. And in particular at a time of concern about climate change, this message is being propagated and encouraged by Supreme Master TV which is an important mechanism of communication around the world.” “And so we just send our prayers and our love and pray so strongly that Your work to bring about and to support − as we all are working together – to the understanding that we’re one human family.” “Indeed, Supreme Master Ching Hai is an extraordinary lady who gives and gives with compassion and grace.” “Supreme Master Ching Hai, She is an amazing woman. I was able to watch some of Her speeches, and just Her essence, She brings such joy to the world.” “A saintly lady. Someone who has been gifted with things that we haven’t been gifted with.” “The number one thing that hit me more than anything is Her willingness to give. I look at the things that She has accomplished and the things that She’s willing to put Her time and money and efforts in…” “She’s like a heroine, a loving spirit that cares about humanity, the universe, nature, animals.” “God blessed Her deeply that She could reach so many people throughout the world.” “Anybody that makes this cause of humanity and unselfishness, has to be respected and cherished.” “She is now our fellow-female role-model and we are really touched deeply by Her generous heart giving everything.” “It’s a wonderful blessing to have Supreme Master’s benevolence for animals. Thank You so much on behalf of everybody at PETA who works hard with the same message: Compassion, compassion, compassion.” “We are going to respect them (animals) and recognize that they are other beings with whom we share this planet and other beings who have rights on this planet, a right to live a decent life.” “I’m very grateful for all that Supreme Master has done, because in so many ways, reaching people through education, and sometimes through what’s on their plate, directly giving them a taste of how this world really can be so much better than it is today, and giving people knowledge and hope, I think that’s a wonderful gift, and I’m very grateful for that.” “I believe that what Supreme Master Ching Hai is doing and the Association here is the most important and powerful work that I can imagine happening.” “…This movement will continue, and the work of Supreme Master will continue and grow and we’ll have a better world because of it.” “I am so happy to be on Supreme Master TV. It's such a good thing You're doing. I want to share this message, which reverberates throughout all your work: Be Vegan. Live this way. Save the world, and save yourself. Amen.” Etc…“I have saints all over the planet. Now everybody who goes out is a saint, I assure you. Yes. There are quiet hu-fa (guards) everywhere and saint persons everywhere, it’s just they don’t know it, because their destiny is like that. Their destiny is not to find the Master, but to do something good outside somewhere and then the Master can use excuse to help them.” Etc…
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-09-20   709 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-09-20

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 107 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

00:21:07

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 107 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

“เฉพาะผู้ที่พบ กระต่ายไม้ สามารถมีชีวิตที่ยืนยาว พระคุณของท่านจะนำความสุข และสุขภาพแข็งแรงมาสู่ทุกชีวิต”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-09-13   991 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-09-13

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 106 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

00:22:32

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 106 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

“เมื่อถึงเวลาของประเทศ ที่จะเติบโตมา เมล็ดพันธุ์แห่งสันติภาพอันยิ่งใหญ่ จะได้รับการปลูก ในสาขาที่สี่ของโลก”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-09-06   1061 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-09-06

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 105 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

00:27:09

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 105 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

“แม้ว่าคุณจะเป็นอรหันต์ระดับเพชร หรืออรหันต์ระดับบรอนซ์ คุณจะไม่ได้รับการปกป้อง เว้นแต่ว่าคุณได้ ฝึกฝนความมีเมตตากรุณา ให้ระวังตัวและใช้ความระมัดระวัง มันจะยากสำหรับทุกคน เพื่อผ่านพ้นความยากลำบาก”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-08-30   1259 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-08-30

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 104 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

00:38:07

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 104 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

“สวรรค์มีตา โลกมีดวงตา ทุกคนมีดวงตาคู่หนึ่ง สวรรค์อยู่ในความสับสนอลหม่าน โลกอยู่ในความวุ่นวาย (กระนั้น)ผู้คนยังคง เพลิดเพลินกับความไร้สาระ และความสุขไม่จำกัด”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-08-23   998 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-08-23

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 103 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

00:29:22

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 103 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

ชุนเฟิงกล่าวว่า:“ …เว้นแต่ พระเจ้าที่แท้จริง (ผู้ช่วยให้รอด) มา โลกจะมีอารยธรรม ได้อย่างไร?” ไทซอง กล่าวว่า: “อารยธรรมคืออะไร?” ชุนเฟิง กล่าวว่า: “คนนี้ มีหม้ออยู่บนศีรษะของเขา สองมืออยู่บนท้องฟ้า สองฟุตลงไปที่พื้นดิน ผูกเข็มขัดที่มีน้ำหนักเก้าจิน รอบเอวของเขา และสวมผ้า ยาวแปดจาง…”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-08-16   989 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-08-16

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 102 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

00:29:29

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 102 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

“คำพยากรณ์กล่าวว่า : ไม่มีเมือง หรือขอบเขตอำนาจศาล ไม่มีการแบ่งแยก ระหว่างเธอและฉัน ทั้งหมดอยู่ใต้สวรรค์ คือครอบครัวเดียวกัน ในบ้านเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และสมบูรณ์แบบที่สุด”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-08-09   833 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-08-09

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 101 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

00:38:30

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 101 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

“คำทำนายกล่าวว่า : บุตรของสวรรค์ ในพระราชวัง ปฏิบัติอย่างสุภาพต่อผู้มีปัญญา และเคารพนอบน้อมต่อผู้มีความรู้ เขากตัญญูมาก ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของสวรรค์ และบำเพ็ญปฏิบัติธรรม”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-08-02   672 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-08-02

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 100 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

00:25:01

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 100 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

“พระศาสดาตรัสว่า : เมื่อสิ่งใด ถึงจุดสูงสุดของมัน มันจะหันกลับสู่จุดเดิม เช่นสิ่งชั่วร้ายจะ ประจันหน้ากับสิ่งชั่วร้าย เด็กที่สูงสามฟุต จะเป็นแรงบันดาลใจ ให้เกิดความภักดี จากทุกประเทศ ในสี่ทิศทาง”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-07-26   1059 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-07-26

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 99 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

00:26:31

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 99 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

“บทกวีกล่าวว่า : ผู้ที่นำสันติภาพมาสู่โลก ไม่ใช่ทั้งกษัตริย์ ไม่ใช่ทั้งจักรพรรดิ แต่เป็นคนสำคัญ จากดินแดนเกษตรกรรม...”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-07-19   1223 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-07-19
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย