ਅਗੇ ਆ ਰਿਹਾ
ਅਜ਼
ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓਆਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਵੀਡੀਓਆਂ

ਅਜ਼

ਹੋਰ ਪੜੋ

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

“The Days and Nights of Brahma”– Selections from Theosophy’s Sacred Teachings in “The Secret Doctrine,” Part 2 of 2

ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Clowns: Bringing Laughter and Joy! Part 1 of 2

ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Leading a Life of Compassion – with Victoria Moran (vegan), Part 2 of 2

ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੌਦਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੇਰਵਾਂ ਭਾਗ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓਆਂ

ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਵੀਡੀਓਆਂ

ਹੋਰ ਦੇਖੋ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-12-02
883 ਦੇਖੇ ਗਏ
00:33:20
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2021-12-01
44 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-12-01
54 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-12-01
39 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-12-01
46 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-12-01
1259 ਦੇਖੇ ਗਏ
The Second Coming of the Lord Savior

Warm greetings to the Supreme Master Television team. It is indeed an indescribable joy to be able to watch Supreme Master Television every day. I watched the “Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet” about the Savior, and there is a prediction about the Second Coming of Lord Jesus Christ. I once dreamed of Lord Jesus in His familiar garment and a Lady who wore a navy hat. Both of Them approached each other, then merged into one and flew to the sky. I was so elated to see such a beautiful scene and felt as if I was bathed in a refreshing rain filled with love. When I saw You in my vision, I recognized the aristocratic Lady wearing the Navy hat was Supreme Master Ching Hai, the Master whom I’d been looking for.

When I met You, after being initiated, I realized that Your eyes are very similar to Lord Jesus’ eyes. Hes has come back in another body! This is the greatest blessing for humanity. The time has come for humanity to recognize the Second Coming of the Lord Savior. My heart rejoices in the new Era that You have created. You have used many physical incarnations throughout the ages to awaken people to their Original Divine Self. Hiền Hòa from Âu Lạc (Vietnam)

Animals Plead with Humanity to U-turn and Embrace the Compassionate Vegan Way of Life

Greetings, and many thanks to Beloved Master and dear Supreme Master TV team. Today, as I was sitting in peace for the World Vegan meditation hour to pray for a vegan world, I saw many animals, including whales and dolphins, praying with Master for this purpose. Animals prayed that the hearts of human beings will be filled with light in order for peace to come. With the blessing of Master, the whole Earth and its inhabitants were surrounded with a halo of a beautiful rainbow, and everyone could be elevated with this spiritually higher energy. And for some moments, the soul of planet Earth was submerged in peace and love. Bita from Iran

 

Loving Bita, What a beautiful picture your vision and words paint. We pray that others may continue to join Supreme Master Ching Hai in meditation and action to save the glorious animals on our planet so that we may all see such a vision and know Paradise on Earth. May you, the vibrant Iranian people, and cultured Iran know joy and Truth. In Allah’s eternal Love and Blessing, Supreme Master TV team

P.S. Master had these words for you: “Spiritual Bita, the animals do very much care about our planet’s future and are pleading with humanity to U-turn and embrace the compassionate vegan way of life. They love us very much and do not wish to see our destruction. Ask your loved ones to also join us in prayer to help create World Vegan. May the Prophet’s Light guide you and the intelligent Iranian people.”

Supreme Master Television radiates the energies of love, peace, compassion, understanding, and respect of all lives
Dear Supreme Master Television staff, A thank you is not enough to express my gratitude and what I feel when I turn on Supreme Master Television. I could not even imagine how my life was without this Source of Light. One day, I had a beautiful experience. I saw that Supreme Master Television is like a huge-huge Sun, not only in our galaxy, but in the whole of Creation. Supreme Master Television radiates positive vibrations, that is helping the evolution and awakening of millions of worlds. Supreme Master Television radiates the energies of love, peace, compassion, understanding, and respect of all lives that can be felt in every corner of the visible and invisible worlds, galaxies, dimensions, and reaches all souls, melting all negativity that is kept for eons as binding karma. Thank you for making this miracle possible. Thank You, Dearest Supreme Master Ching Hai, for giving us such a treasure like Supreme Master Television. I wish all Your dreams come true! I love You forever! Kata from Austria
Since the first time he watched Supreme Master TV, he naturally turned to a pure vegan diet
Hallo, Supreme Master TV, I would like to share a joyful story with everyone. There was one time I went out for dinner. I met a loyal audience member of Supreme Master TV and chatted with him. He said that last year when he was surfing the Internet, he accidentally discovered Supreme Master TV. With curiosity, he entered the website and saw Master. He felt that Master was amazing (he said he felt something…). Since then, for more than one year, every time when watching the shows, he would have different ideas and rewards. Since the first time he watched Supreme Master TV, he naturally turned to a pure vegan diet. Even until now, he has never wanted to eat meat, and his spirit and body are much better than before. He used to be a homebody, and people didn't like to be with him and never invited him to go out to eat and drink tea. Now, people around him feel that he is slowly changing. His friends attribute it to Supreme Master TV. They even laugh heartily. It seems that his friends are really happy to see his changes. For a long time, his temper was not good and he had no patience. He had unpleasant relations with his family and colleagues. He often kept animosity in his heart, making life difficult for others and himself. The more he discovers that he really has changed, the more cheerful he is. He doesn't care too much about small things and treats others well easily. He used to think that others are obliged to treat him well, while he didn't treat people around him or even animals nicely. After watching the animal anchors on Supreme Master TV, he felt that they are cute and lovely and would make people love them. Now, when seeing stray animals, he no longer has bad thoughts towards them, but hopes that there will be good people to take care of them for life. He explained in particular: Now when mentioning animals, he will not use the word "animal," but uses he or she (pronouns for human beings) instead, because he feels that animals are even more kind and loving than people. Although he has only been a vegan for over a year, one can feel while conversing with him that he is a true vegan from the inside, and has received spiritual inspiration. The endeavor and efforts by Master and the TV staff let people really change from the heart through watching Supreme Master TV, to become gentle, vegan and treat all sentient beings more lovingly. People's souls are touched, sparking their inner goodness and compassion. The existence of Supreme Master TV is more touching and gratifying than anything else. From Xiao Ning in Taipei, Taiwan (Formosa) who loves Supreme Master and all the working staff.

ਸਰਬਉਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਬਾਰੇ

ਵ‌ਿਡਿਓਆਂ
ਕਿਤਾਬਾਂ
ਮੈਗਜ਼ੀਨ
ਚਿਤਰਕਾਰੀਆਂ

ਤੁਰੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ

We should use our love, devotional spirit and spirit of care for each other to beautify this world and let our world become more and more meaningful, more and more beautiful. ~ Supreme Master Ching Hai

ਹੋਰ ਦੇਖੋ
ਸਰਬਉਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਬਾਰੇ
2018-11-22
ਸਰਬਉਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਬਾਰੇ
2018-11-21
ਸਰਬਉਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਬਾਰੇ
2018-11-20
ਹੋਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ

Wu Tzu Poems

Wu Tzu Poems
ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ

The Love of Centuries

The Love of Centuries
ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ

The Dream of a Butterfly

The Dream of a Butterfly
ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ

Silent Tears

Silent Tears
ਰੂਹਾਨੀਅਤ

Secrets to Effortless Spiritual Practice

As I recall,there was no secret behind my attainment of the Truth.All I had then was pure sincerity.I pursued spiritual practice without any ideas, demands or person in my mind. I was naturally like that. Even if you asked me to die for the Truth at that time, I would have done it as I wasn't attached to anything in the world. Whether I had food or not I persisted in my spiritual practice. I never..
ਰੂਹਾਨੀਅਤ

I Have Come to Take You Home

I Have Come to Take You Home
ਰੂਹਾਨੀਅਤ

Coloring Our Lives

Coloring Our Lives
ਰੂਹਾਨੀਅਤ

Aphorisms 2

Aphorisms 2
ਰੂਹਾਨੀਅਤ

Aphorisms 1

Aphorisms
ਕਲਾਵਾਂ

The Real Love

The Real Love
ਕਲਾਵਾਂ

Loving the Silent Tears 3

Loving the Silent Tears 3
ਕਲਾਵਾਂ

Loving the Silent Tears 2

Loving the Silent Tears 2
ਕਲਾਵਾਂ

Loving the Silent Tears 1

Loving the Silent Tears 1
ਕਲਾਵਾਂ

Celestial Art

Celestial Art
ਪਕਵਾਨ

Supreme Kitchen 2

Supreme Kitchen2
ਪਕਵਾਨ

Supreme Kitchen 1

Supreme-Kitchen1
ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਵ

From Crisis to Peace

At conferences, in interviews with journalists and at gatherings with disciples in recent years, Supreme Master Ching Hai has spoken with increasing urgency about Earth’s current climate crisis. As she states, “Our planet is a house that is burning. If we don’t work together with a united spirit to putout the fire, we will not have a home anymore”, But she also offers humankind an uplifting..

ਨੇਕ ਜਾਨਵਰ

The Noble Wilds

The Noble Wilds
ਨੇਕ ਜਾਨਵਰ

The Dogs in My Life

The Dogs in My Life
ਨੇਕ ਜਾਨਵਰ

The Birds in My Life

The Birds in My Life
ਬਚੇ

Your Halo is too Tight!

Your Halo is too Tight!
ਬਚੇ

Master Tells Stories

Master Tells Stories
ਬਚੇ

God Takes Care of Everything

God Takes Care of Everything
ਹੋਰ

The Realization of Health

The Realization of Health

ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ

ਰੂਹਾਨੀਅਤ

ਕਲਾਵਾਂ

ਪਕਵਾਨ

ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਵ

ਨੇਕ ਜਾਨਵਰ

ਬਚੇ

ਹੋਰ

ਹੋਰ

ਮੈਗਜ਼ੀਨ

ਮੈਗਜ਼ੀਨ

News Magazine No.215

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਛੋਹਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਆਲੂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਚੇਤ ਕਰਨਗੇ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ..
ਮੈਗਜ਼ੀਨ

News Magazine No.214

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਂ, ਯਕੀਨਨ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਊਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਖਿਚਦੇ ਹੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ, ਯਕੀਨਨ।
ਮੈਗਜ਼ੀਨ

News Magazine No.213

ਸਭ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਂ। ਹਰ ਇਕ ਵਸਤੂ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ..
ਮੈਗਜ਼ੀਨ

News Magazine No.212

ਉਥੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਬਣੋ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਵਰਤੋਂ ਘਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਘਟਾਉਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ, ਘਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਘਟਾਉਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਬਦਲਾਉਣ..
ਮੈਗਜ਼ੀਨ

News Magazine No.211

ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਖੀਰਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਧਿਆਨ । ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਖੁ..
ਮੈਗਜ਼ੀਨ

News Magazine No.210

ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਆਭਾਰੀ ਜੀਵ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ। ਇਕ ਨੇਕ ਵਿਆਕਤੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਸੋਚੋ, ਉਦਾਰਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਉਦਾਰਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਦਾਰਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਨੇਕ..
ਮੈਗਜ਼ੀਨ

News Magazine No.209

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। "ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ, ਬਣਾਈ ਰਖਣੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹਾਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ, "ਸਰਬ ਸਮਰਥ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਉਦਾਰਚਿਤ ਜੀਵ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਜ਼ਬਰਦ..
ਹੋਰ

ਕਲਾ

ਅਰਸ਼ੀ ਕਲਾ

Hsihu Center

The Supreme Master once said, “While we are painting or doing things, we have to bring life, energy and happiness to the world, instead of just copying the dark aspect of this world. We can transform this place into a small Heaven!” This video/audio will lead you into this Heaven on Earth, to wander on the little bridges over the stream, and visit the creative pavilions as well as the mysterious..
ਅਰਸ਼ੀ ਕਲਾ

Heavenly Beauty

Many souls miss their original beautiful heavenly “Home”, and are touched in the deepest part of their hearts by Supreme Master Ching Hai's exquisite art creations. Her works of paintings, photography, clothes designs, jewelry, lamps, poetry and vegan cooking reveal the childlike innocence and joy of the Creator, all of which also have a profound meaning in this physical realm. Supreme Master Ch..
ਚਿਤਰਕਾਰੀ

SUMMER

SUMMER
ਚਿਤਰਕਾਰੀ

ONCIDIUM PULVINATUM (DANCING ORCHILDS)

ONCIDIUM PULVINATUM (DANCING ORCHILDS)
ਚਿਤਰਕਾਰੀ

THE FLOWERS IN THE HEART WILL NOT WITHER

THE FLOWERS IN THE HEART WILL NOT WITHER
ਚਿਤਰਕਾਰੀ

PEACEFUL TIME

PEACEFUL TIME
ਚਿਤਰਕਾਰੀ

NIGHT VIEW OF YANG MING MOUNTAIN

NIGHT VIEW OF YANG MING MOUNTAIN
ਚਿਤਰਕਾਰੀ

INDEPENDENT

INDEPENDENT
ਚਿਤਰਕਾਰੀ

ENLIGHTENED

ENLIGHTENED
ਚਿਤਰਕਾਰੀ

HOPE

HOPE
ਚਿਤਰਕਾਰੀ

THE BEAUTY

THE BEAUTY
ਚਿਤਰਕਾਰੀ

FILLED WITH GRACE

ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ

Traces of Previous Lives Part 2

Traces of Previous Lives Part 2
ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ

Traces of Previous Lives Part 1

Since the dawn of creation, the enlightened Masters have come to lead us back home to the light. They teach us through spiritual practice, how to listen to the inner heavenly music and follow it to reach God. To remind us of this inner heavenly music, Master sometimes uses the beauties of the physical world music to help us reconnect. Listen as Master’s enchanting vibration fills the atmosphere o..
ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ

An Ancient Love

Let us gently enter the poetic world of Supreme Master Ching Hai, to rediscover our true self through resplendent and passionate melodies, in this exquisite collection entitled “An Ancient Love.”
ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ

Dream in the Night

Master recites and sings Her earlier poems with true emotion and sincere feeling, filling every note with Her eternal love and touching the inner depth of the listener.
ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ

One World of Peace through Music

This spectacular benefit musical gathering featured celebrities and stars from the worlds of Hollywood film and TV music, classical music, traditional Irish music and rock and roll. The event highlighted musical interpretations of Supreme Master Ching Hai's beautiful poetry by world-renowned composers, singers, orchestras and bands.
ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ

The Real Love The Musical

This three-disc edition also includes a videoconference with the guest of honor Supreme Master Ching Hai, a special gift presentation to six charities, and concert by American icon Don McLean.
ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ

Loving The Silent Tears The Musical

The show commemorated the 19th Anniversary of Supreme Master Ching Hai Day, which honors the spirit of peace and giving as exemplified by the world-renowned spiritual teacher, humanitarian, poet and artist.
ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ

Songs & Compositions of The Supreme Master Ching Hai

This collection of songs,composed entirely by Supreme Master Ching Hai,reflects her exquisite artistic style and unique ability to express extraordinary meanings.She has transcended the vast differences among the Chinese, Western, and Aulacese cultures and blended them harmoniously,creating a compilation of many different musical styles.With her heavenly inspiration and de..

"Inspired by the Heavenly Kingdom,brings forth the Truth, virtue and beauty of the glorious realms of heaven." This was the theme of S.M. Celestial Show.

ਫੈਸ਼ਨ

S.M. Fashion Carries A Spiritual Message

S.M. Fashion Carries A Spiritual Message
ਫੈਸ਼ਨ

Frocking on Heaven's Door

Frocking on Heaven's Door
ਫੈਸ਼ਨ

The Supreme Master Ching Hai's Fashion Show

The Supreme Master Ching Hai's Fashion Show
ਫੈਸ਼ਨ

The Rainbows Manifest as Resplendent Attire to Glorify the World

The Rainbows Manifest as Resplendent Attire to Glorify the World
ਫੈਸ਼ਨ

S.M. Celestial Show Of The Century

S.M. Celestial Show Of The Century
ਲੈਂਪ

THE WISDOM SWORD

THE WISDOM SWORD
ਲੈਂਪ

FIRE EXTINGUISHING

FIRE EXTINGUISHING
ਲੈਂਪ

LONGEVITY

LONGEVITY
ਲੈਂਪ

UNIFICATION

UNIFICATION
ਲੈਂਪ

PERFECTION

PERFECTION
ਲੈਂਪ

THE WESTERN PARADISE

THE WESTERN PARADISE
ਲੈਂਪ

THE ORIGINAL WISDOM

THE ORIGINAL WISDOM
ਲੈਂਪ

MOON LIGHT

MOON LIGHT
ਗਹਿਣੇ

ELIXIR

ਗਹਿਣੇ

AWAKENING

AWAKENING
ਗਹਿਣੇ

UNITED

UNITED
ਗਹਿਣੇ

EVER SPRING

EVER SPRING
ਗਹਿਣੇ

THE MIDDLE WAY

THE MIDDLE WAY
ਗਹਿਣੇ

ETERNAL LIFE 2

ETERNAL LIFE 2
ਗਹਿਣੇ

ETERNAL LIFE 1

ETERNAL LIFE 1
ਗਹਿਣੇ

PLANET COOL

PLANET COOL
ਗਹਿਣੇ

ETERNAL SPRING

ETERNAL SPRING
ਗਹਿਣੇ

LIMITLESS

LIMITLESS
ਪਖੀਆਂ

Milky Way

Milky Way
ਪਖੀਆਂ

Liberation

Liberation
ਪਖੀਆਂ

Hand Fan No.91

Hand Fan No.91
ਪਖੀਆਂ

The Dragons gets the pearl

The Dragons gets the pearl
ਪਖੀਆਂ

Zhuangzi's Butterfly Dream

Zhuangzi's Butterfly Dream
ਪਖੀਆਂ

Peacock

Peacock
ਹੋਰ

Hand-painted Paperweight Stones

Hand-painted Paperweight Stones
ਹੋਰ

Hand-painted Paperweight Stones

Hand-painted Paperweight Stones
ਹੋਰ

Hand-painted Paperweight Stones

Hand-painted Paperweight Stones
ਹੋਰ

Hand-painted Paperweight Stones

Hand-painted Paperweight Stones
ਹੋਰ

Hand-painted Paperweight Stones

Hand-painted Paperweight Stones

ਅਰਸ਼ੀ ਕਲਾ

ਚਿਤਰਕਾਰੀ

ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ

ਫੈਸ਼ਨ

ਲੈਂਪ

ਗਹਿਣੇ

ਪਖੀਆਂ

ਹੋਰ

ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਡਾਓਨਲੋਡ
ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਥਲੇ ਦਿਤੇ ਬਰਾਉਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ:
ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਆਈਕੌਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵਰਸ਼ਨ ਬਰਾਉਜ਼ਰ ਦਾ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ।