ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
1 - 20 ของ 2093 ผลลัพธ์
ตัวเลือก

สวรรค์ไม่ยอมรับผู้ที่สนับสนุนการฆ่า

00:29:14

สวรรค์ไม่ยอมรับผู้ที่สนับสนุนการฆ่า

Host: On Friday, October 22, one of our Supreme Master Television team members sent our Most Beloved Supreme Master Ching Hai some shocking news, asking advice on it. “Media Report from NBC Sept. 16, 2021: Pope Francis says that Catholic bishops should be pastors, not politicians. His comments came Wednesday during a flight from Slovakia to Rome. He said that bishops must serve with ‘compassion and Tenderness, not condemnation.’” Then, Master kindly called to give the following answers on the matter. (Earlier on in September, Pope Francis was calling for compassion and not condemnation for Biden and for other abortion-supporting Catholic politicians. So the pope is supposed to have compassion for babies. Why then does he say such a thing, that we should show compassion to Biden and to other abortion-supporting politicians?)Yeah. You should ask him, not me. (Yes.) But I guess the Church has to survive and “we need donations.” (Yes.) Or whatever. They’re Catholics, all these people. (Yes, Master.) Roman Catholics. And the Church is a Catholic church, (Yes.) so maybe it’s different from a Christian church, and a Catholic church. (Right.) Maybe in the Catholic Church, the devils and angels can mix together. In Heaven, it’s not like that. (Yes, Master.) In Heaven, good is good, bad is bad. Bad cannot be there. (That’s right.) I feel compassion for these people also. (Yes.) But I don’t know why I should. They live their life well, they’ve been well paid all their lives, they’ve been pampered, respected and spoiled, (Yes, Master.) and they didn’t do much. They didn’t do much good for anybody. Not only they don’t do good, they kill babies. Imagine if the pope himself were killed immediately the day he was ripped out of his mother’s womb. Would he like that then? (Exactly, Master. No.) Would he probably feel compassion for the people who killed him? It’s not just about these babies. It’s the principle at stake. (Yes, Master.) Catholic or Christian, there is a rule, “Thou shalt not kill.” And the pope, should be the first one who teaches them that, if they have not abided by that principle. (Yes, Master.) Otherwise, what for you go to the church? (Yes, exactly.) What for all these pious people, they pay tax for the church. They pay donations, they do all kinds of charities for the church, and they keep all the principles, at least they don’t kill humans, (Yes.) and anybody else can just also come in, and then kill anybody because they have power in their hands. This is not politics. It is human lives! (Yes, Master.) “Media Report from EWTN Pro-life Weekly May 15, 2020: These are little human beings. These little babies, still in the womb, do feel pain at a very early age. As early as 12 weeks. All of the nerve tracts are present, the connections to the part of the brain that we now know, do help us experience pain. All of this is in place, starting at 12 weeks, and definitely finalized by 18 weeks. And we need to think again about how this humanizes even more what previously had been characterized as a clump of tissue. Obviously, these young human beings, the science backs up what we know in our heart – they do feel pain. They move, they turn, they smile in fact in a number of the ultrasounds, and these young human beings deserve respect and human dignity.” “Testimony by Ms. Jill Stanek July 5, 2017: But I came to work one night in my capacity as a labor and delivery nurse, and I received two terrible blows. The first was finding out that the hospital was involved in late-term abortions. I heard a report that we were aborting a second trimester baby that night with Down syndrome. And the second was finding out that the method of abortion that the hospital used, as John was describing, sometimes resulted in babies being aborted alive, and if they were aborted alive, they were allowed to die without any medical intervention whatsoever. I came up on a passage that I thought spoke directly to me and it’s Proverbs 24:11-12, and it says, ‘Rescue those who’ve unjustly been sentenced to death. Don’t stand back and let them die. Don’t try to disclaim responsibility by saying that you didn’t know. For the Lord Who knows our hearts, knows you knew. And He will reward everyone according to his deeds.’” “Media Report from C-SPAN2 2015: Why did you end your practice of doing abortions? (I did over 1,200 abortions over a four-year period in private practice, not counting the ones I did during my training. Two months short of my daughter Heather’s sixth birthday, she was killed in an auto accident and literally died in our arms in the back of an ambulance. And I don’t remember exactly how long it was after my daughter died that I showed up at Albany Medical Center OR [operating room] number 9, to perform my first second trimester D&E abortion. I wasn’t thinking of it as anything special, this was routine to me. For the first time in my life, I really looked. I really looked at that pile of body parts on the side of the table, and I didn’t see her wonderful right to choose, and I didn’t see all the money I just made. All I could see was somebody’s son or daughter. And I stopped doing late-term abortions after that, and several months later stopped doing all abortions.)” And this is against the first principle of Christianity, “Thou shalt not kill.” (Yes, that’s right.) In any religion also, not just the Christians. (Yes.) Especially for the Christians, that should be very, very clear. (Yes, Master.) I don’t understand this pope, truly. I was very respectful of him before. And then it seems to me like he’s falling, falling, falling down for anything, (Yes.) as long as he can play good guy, (Yes.) and then the Church is still there because all the big shots support it. (Yes, Master.) They are the president, they are house speaker madam, they are senators. They are tough. They are powerful. (Yes, Master.) Oh, I can’t believe it. The Church even kowtows (Yes.) to the powers that be. The Church is supposed to be on the side of God, not the side of Satan. (Yes, that’s right.) “Media Report from EWTN Pro-life Weekly Oct. 9, 2021: You have spoken very clearly saying abortion is a satanic ritual. Can you speak more to that because our culture equates abortion with healthcare. (Yes. It's another one of the smokescreens they use. The smokescreen of choice, the smokescreen of healthcare of reproductive choice and so forth. The Texas Heartbeat law is being challenged by the satanic temple precisely on the grounds of it's a violation of their religious liberty. They need to have access to abortion to carry out their rituals. It's a satanic practice. And when we figure that, what is it, one out of four pregnancies in our country ends in an abortion, we're literally in the grip of the devil.)” These people, they’re working for Satan. (Exactly.) They’re killing innocent babies, not even at war. Just rip the baby out and kill it. Just like that. (Yes, it’s horrible. Yes, it’s wrong. Terrible.) My God, imagine, if the pope was that baby? (Yes. He would not like that.) (No way.) Wow, then he wouldn’t be sitting there talking so big, (Yes, exactly.) and nonsense, and uncompassionate. (Yes.) Compassion should be for everyone, not for the powerful and the rich. (Yes. That’s right, Master.) Not for the politicians. In that aspect, he is talking political already, and he told everyone else not to be a politician. But he is a politician, because he’s siding with the murderers! […] And the other pastors or priests, they’re siding for the innocent, helpless babies. (Yes.) So, either way, both of them are political. (Yes.) If he accuses the other pastors… I saw it somewhere that he told his pastors they’re not to be politicians, not to talk political. (Yes, that’s right.) But he is doing it. (Yes.) And he’s worse than them. If the others talk political, they talk about compassion, real compassion for the helpless, innocent children of God, in millions. Do you understand me? (Yes, Master.) “Media Report from Alpha News March. 9, 2021: More of them are being killed every year in the United States of America than the death camp of Auschwitz killed in its entire five-year history, every year, after year, after year. We just elected a Catholic president who is diametrically opposed to all of the basic moral principles that are proclaimed by the Roman Catholic Church. I am incensed at what you are doing to someone else and I am called to protect. Woe to me if I don't preach the gospel. I have to stand up for this. And if you ask me a follow-up question, ‘Would you give him communion?’ No, over my dead body. Not until he repents. He's a public figure. He needs to publicly repent. We need to pray for his conversion.” And here, he’s (the pope) siding a bunch of politicians who just use their power to kill. Not even to kill in war. (Yes, Master.) Not even to defend for their country. Just killing because they have power to kill. My God! (Terrible.) Talking about a non-political viewpoint. Wow, bravo. Bravo, your Holiness. I should be speechless, but I have to say something. Because it’s boiling inside me for these innocent babies who have done nothing wrong to him. (Yes.) He’s supposed to side with God. He’s supposed to work for God, not for Satan. (Yes, exactly, Master.) These people, they are Satan. If they can kill babies without blinking their eyes, they are Satan. They’re working for Satan. (Yes. Definitely.) Yes. And he’s siding with them. That means he’s not working for God. He’s one with them. (Yes.) He’s supporting them. Oh, I do have compassion for him, because anyone who supports this kind of murderous policy will also go to hell with them, together. (Oh, wow.) So, he better have compassion for himself. (Yes, Master.) It’s so easy now to sit there and talk so big because you are all protected. The pope and the big shots, the big politicians, the president and all that. (Yes.) But once you are in hell, nobody’s there for you. No bodyguards, no national guard, no Vatican guard, nothing. No lawyer can be helping you there. No one can be around you to help you. You’ll be burned separately or together. Either way. No one is there. You can’t even open your mouth to call for help. You can’t even remember God at that time. (Wow.) The pain will blind you out, will burn you out, will obliterate you, so that you can’t remember anything. (Yes.) And even if you call for God, the sin is too big; millions of babies died. (Yes, Master.) Yearly. And talking about being compassionate for the murderers. My goodness. […] If you’re supporting or siding with the devil, then, you are also. (Yes.) He’s a cooperator. (Yes.) He’s an accomplice. […] My goodness, I cannot imagine for the life of me, for the hundred millions of years, I could not imagine the pope will say such things. If he doesn’t have anything better to say, he better shut up. (Yes, Master.) That would be fitting more of his position as a representative of God on Earth. My goodness. […] Every day you read in the Bible, “Thou shalt not kill” (Oh, gosh.) and then here you permit them to do it and then even have to have compassion for them. (Yes.) Oh, I do have compassion, because they don’t know what they are going to experience in hell. They’re not going to Heaven. Heaven doesn’t have this kind of quality. So how can they go to Heaven? […] This kind of killing, or this kind of nonsense supporting for killing, uncompassionate support for murderers and the murdering process, legally even, they don’t have this in Heaven. (Yes.) How can Heaven accept these kinds of people? (Yes, Master.) […] Whoever uttered that, I can’t expect that from the pope. Maybe somebody else said it and put it in his mouth. Maybe Satan put it in his mouth. (Yes.) It cannot be the pope who says such things. […] I can’t believe this. I can’t believe what I hear, what I see. (Yes.) If you guys didn’t send it to me, I wouldn’t believe it. I wouldn’t know about it. I could not for one thousand million years imagine that he said such things. (Yes, Master.) […] Now, I know why. I guess in my humble opinion, he supports Biden and Pelosi and all those who make the law for abortion (Yes, Master.) because they are powerful. They can help him. (Yes.) And the babies, they’re helpless, they’re useless to the pope. […] That’s the only explanation I can find. (Yes.) […] And, similarly, I also suspect with the gay and lesbian and bisexual and trans people. (Yes?) They are just two people. (Yes, yes.) They don’t have anything much to offer him. Maybe some donations. (Yes.) But no big deal. (Yes, doesn’t matter much to him.) No. But like Pelosi or Biden, they can offer hundreds of thousands of dollars or even millions. (Yes.) And, if he wants to visit any of the states, the politicians will support him, will make a pompous show to gather all the people (Oh, for sure.) and all their supporters to come. (Yes.) Wow, it’s very, very glamorous. (Yes, it will be big.) Feel good like. (Yes.) It’s a feel-good occasion and possibility. But the babies, they can’t do anything. (Yes.) They can’t even talk for themselves. (Completely helpless.) And the gay people also. (Yes.) They already feel very ashamed to be rejected and outcast. (Yes, yes.) How could they even have anything else to offer? […] You see, when it comes to the happiness of the people, like the gay marriage situation, he condemned it. He distanced himself from it. He rejected people who just wanted to be happy. Or would he like them to just sneak around, guiltily and then don’t dare to openly talk about it and then they get sick. The unhygienic situation that they have to be in, then they get sick physically, emotionally, mentally, psychologically. So, the marriage of the two people for love, it is also sacred at least to these two people. They’ll be happy. They will be loving to each other and that contributes to the better atmosphere of our planet. He kind of detested it. But when it comes to the murdering, killing of the innocent, of the pain and suffering thereof, he condones it. He encourages it. This is not normal behavior, not to talk about the behavior of a priest, a high priest, the highest priest in the Catholicism. […] I have no more respect. I won’t pray for these people. I condemn them, all of them who support killing innocent babies by abortion. […] The tenderness, compassion should be reserved for the babies! (Yes.) For the helpless ones, the children of God! (Yes. Exactly.) The creation of God that was given to humankind! Oh, I cannot talk anymore. God, what has become of this world? Oh God, it’s never been so terrible like this. Your representative, God, Your highest, so-called highest representative, he is condoning murdering! Your children! Your unborn children. Dear Lord, bless You, my God. You must feel very painful. My God. I had so much respect for him. And when he came out as a pope, I was so happy. I did even write him a letter to congratulate him and tell him that he touched my heart with his humility according to all this PR beforehand. He’s supposed to be a very humble pope. (Yes, Master.) Oh, and the power blinds him now. Everybody, gives him a salute and kowtows and now he became too big. […] The world’s gone crazy. It’s all under the influence of Satan, blind. They all sell their souls or something, sell their souls to Satan for richness, for fame, for consolidation of their position, their power. They have no soul, no heart in them. Maybe Satan has taken all their souls away. They’re just an empty shell possessed by the demons. […] Whatever excuse, killing is never the tenet of any religion and they profess that they are Catholic and even the head of the Catholics, the pope, acts against the tenet. (Yes.) The number one precept: “Thou shalt not kill.” Even five-year-old children know the Ten Commandments if they are Catholic or Christian. (Yes, Master.) […] Even have to treat these murderers with tenderness. I saw that in the article. (Yes.) Can you believe that? (No.) And who is having compassion and tenderness for the babies who are just murdered immediately the day they’re born or before that. Nobody there to talk for the babies. (Yes, Master.) Nobody defends for it even if he cries, nobody hears. (Yes.) The whole world is deaf when it comes to goodness and compassion. And there are many solutions. They can make orphanages. […] They can give them away. They have so much money to do that, especially America or Europe. (Yes, Master.) They can do it. Instead of protecting humans, they are killing humans in war and in peace as well. If the government has an orphanage, and every woman who has an unwanted pregnancy, or unexpected pregnancy, but could not keep the child for any reason at all because life is sometimes really not very kind (Yes for sure.) to women or to people. (Yes.) And she will be feeling very relaxed and secure because she knows the government will accept her child. (Ah, yes.) Then, she would never want to kill her child. (Oh, yes.) I think 99.9 percent of women would never want to abort a child in their body. (Yes, understand.) She can give it to the government orphanage. (Yes.) Or maybe even an NGO (Non-governmental organization) will run it for the government. The government would just back them up. (Oh, OK. Good idea.) Many volunteers would want to do it also. (Yes.) […] “Media Report from SBS Dateline May. 15, 2013: Pastor Lee Jong Rak (m): Oh! Baby, baby! Baby box, baby box. Narrator (m): It’s a moment Pastor Lee Jong-rak has experienced many times. The arrival of a tiny bundle. A newborn left in his purpose-built baby box. In South Korea, hundreds of unwanted babies are abandoned every year. Pastor Lee Jong Rak (m): ‘If you can’t raise your baby because he or she was born with a deformity, or you’re a single mother, don’t leave your baby to die. Open the box below and place your baby inside.’ When we open the door there and see the mom, we say, ‘Let’s chat for a minute.’ So, we try to counsel them, and for the moms who can raise the child, we return them to their moms, who get support from us, so they can raise them. If that can’t happen, we send them to the orphanage. The baby will be taken to the children’s hospital to be medically examined. If the baby’s healthy, it won’t be sent to an adoption agency at once, it’ll be sent to the orphanage. May God bless this baby’s future, and let her be protected, nurtured and healed in Your name. The baby has to leave soon, so I prayed for God’s blessing on her. I prayed for God’s guidance in her life and that she will grow to be great and distinguished in this world.” So it’s very simple just to do that. (Yes, Master.) Why spend trillions for killing, and not spending some millions or billions just to save lives. (Yes.) That will be pleasing to Heavens and bring you a lot, a lot of merit. that will rescue yourself also, the day you die. (Oh, yes.) Whoever organizes all this. […] To save a life is incredible blessing. Almost like limitless, then that will rescue your soul also. You don’t have to go to hell. […] Oh, I’m so disappointed. I feel so pained. That one supposed to be the biggest religious leader in the world, (Yes, Master.) in the Christian world behaves like that. (Yes, Master.) Behaves so ignorantly, so wickedly. Uttering some wicked things like that to make an example for the world. […] Our world must be coming to an end or something. How can that be, Because everybody wants to kill. (Yes.) […] We cannot live without each other. (Yes, that’s right Master.) We cannot live without the population. Each one has a job to do. They stop all that. (Yes, Master.) They want the world to stand still. (Oh, yes.) No more workers, no more intelligence, no more helpers, no more inventors, no more great doctors, no more whatever. […] We need younger people coming up for everything in society. Even laborers we need, because we’re short everywhere. (That’s right. Yes.) I read it in the news. “Media Report from AI Jazeera Sept. 29, 2021: A fuel crisis, in one of the world’s richest nations. Petrol pumps in the UK are running dry because there aren’t enough truck drivers to deliver the fuel.” “Media Report from ABC15 Arizona Oct. 19, 2021: A shortage of drivers, those who actually transport that fuel.” “Media Report from CBS Philly Sept. 25, 2021: In the school district of Philadelphia, food services never delivered food yesterday for students’ breakfast and lunch.” “Media Report from ABC Action News Sept. 15, 2021: Nationwide vet shortages now taking a toll at the Lakeland Animal Hospital.” “FOX News Interview Oct. 12, 2021: There are 5 million fewer people working today than before the pandemic.”That’s why many countries are short of electric power, short of gas power, (Yes.) short of many essential supplies even (Yes, that’s right.) and food. […] And continue killing babies. Oh, coming from the pope. I don’t know what kind of food he eats every day that he had to spill out this kind of murderous speech. (Yes, Master.) […] I’m risking myself, but I don’t care. I do care. I wish I live long so I can help more if I can. It’s just somebody had to say something. (Yes.) It’s all quiet for the murderers and the supporters, because they are the pope, they are pastors, they are presidents, they are house speakers, they are senators, (Yes.) or governors, or whoever they are. Top powerful people on this planet are leading all to hell. […] I just truly hope that the world will get better. And God, please help us, otherwise all the innocent will be murdered in such a way that it is just like hell now. […] You can see clearly, they are not humans. (Yes, Master.) They are demons (Yes, for sure.) or demon-possessed beings because they are so greedy for power that the demons can do it. They are not protected by morals, by God’s blessing, so they can be possessed and controlled by demons. […] How these kind of people, sitting at the top, and misleading the world. […] Damaging the tenet of Jesus, (Yes.) and God’s commandments. […] I condemn all these people. They are not good for the world. (That’s right, Master.) If they don’t repent, they should be condemned. […] They should do the opposite, then maybe I will have compassion. Maybe I will pray for them. But right now, they are devils. I don’t pray for the devils to prosper. I don’t pray for the devils to continue to harm innocent human beings and babies. […] I just pray to God that they all listen. (We also.) I pray to God to give them the power to understand what I’m saying. To believe what I am saying and just to do what’s God’s will, because God says everywhere in all the religions “Thou shalt not kill.” […] Host: We would like to express our immense gratitude for Compassionate Master’s courageous advocacy for the unborn, beloved children of God, who are in great need of protection and loving acceptance by all. May we help the next generation grow up to be valuable members of our communities as we cherish the youngest and oldest as equally significant. Wishing Gracious Master abiding peace and health, secured by all Heavenly Protectors. To learn more about the benefits of creating orphanages, please tune in to Between Master and Disciples on Tuesday, November 9, for the full broadcast of this phone call.
ข่าวเด่น
2021-10-26   3810 รับชม
ข่าวเด่น
2021-10-26

ข่าวเด่น

00:33:55

ข่าวเด่น

ในข่าววันนี้ ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ที่รักของเรา มอบรางวัลโลกจรัสแสง ด้านความเมตตา เพื่อช่วยเหลือสัตว์ ในรัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา เรียนเตือนภาวะโลกร้อน กำลังก่อให้เกิด “การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยมีมาก่อน” สู่มหาสมุทร นักวิจัยในซาอุดิอาระเบียปรับปรุง ความสามารถในการกลั่นน้ำทะเล แผงโซลาร์เซลล์เพื่อสร้าง ไฟฟ้า และน้ำบริสุทธิ์มากขึ้น เจ้าหน้าที่ดับเพลิงในฝรั่งเศส ใช้บอลลูนฮีเลียม เพื่อจุดไฟป่า เพื่อเวล
ข่าวเด่น
2021-10-25   101 รับชม
ข่าวเด่น
2021-10-25

องค์กรไม่แสวงหากำไร ในอังกฤษงานออนไลน์ระดับโลก ก่อน COP26 พร้อมด้วยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อส่งเสริม การแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม

00:03:08

องค์กรไม่แสวงหากำไร ในอังกฤษงานออนไลน์ระดับโลก ก่อน COP26 พร้อมด้วยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อส่งเสริม การแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม

“อหิงสากับสิ่งแวดล้อม” งานออนไลน์โดยโก ธรรมมิก เพื่อนำไปสู่ การประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพปีนี้ ภูมิอากาศ สหประชาชาติ (COP26) ในเมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ ยูเค โก ธรรมมิก องค์กรไม่แสวงผลกำไร อยู่ในสหราชอาณาจักร กำลังแสดงละครอหิงสาและ สิ่งแวดล้อมที่จะแนะนำ และเน้นย้ำความสำคัญ ของอหิงสาหรือการไม่ใช้ความรุนแรง ในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ งานคาดว่าจะเข้าถึง ผู้คนออนไลน์กว่า 2 ล้านคน ร
ข่าวเด่น
2021-10-24   1790 รับชม
ข่าวเด่น
2021-10-24

ข่าวเด่น

00:32:48

ข่าวเด่น

ในข่าววันนี้ สมาคมเสี้ยววงเดือนแดงกาตาร์ ช่วยเหลือครอบครัวในทาจิกิสถาน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 องค์กรไม่แสวงหากำไร ในอังกฤษงานออนไลน์ระดับโลก ก่อน COP26 พร้อมด้วยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อส่งเสริม การแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม นักพัฒนาแอปวัยรุ่น ช่วยเหลือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ บ้านแบบดั้งเดิม ในวานูอาตู ให้ความปลอดภัยจากพายุไซโคลน นักประดิษฐ์ชาวมาลาวี ผ
ข่าวเด่น
2021-10-24   76 รับชม
ข่าวเด่น
2021-10-24

ข่าวเด่น

00:50:55

ข่าวเด่น

ในข่าวของวันนี้ เกาหลีช่วยเหลือ อุซเบกิสถานจากอัคคีภัย รายงานทางสภาพอากาศของยูเอ็น เตือนว่า “เวลากำลังจะหมดลงแล้ว” วิศวกรของสหรัฐพัฒนาการ ทดสอบน้ำลายหาเชื้อโควิดที่ไม่แพง เมอร์ซีเดสสร้าง รถยนต์ในแนวคิดวีแกน ซึ่งควบคุมด้วยจิตใจ ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ลงนาม ในแพ็กเกจการเปลี่ยนสภาพอากาศ ครั้งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์ แห่งรัฐนี้ ชายชาวอังกฤษฟื้นฟู สุขภาพด้วยการลดน้ำหนักอย่าง เร้าใจโดยใช้อาหารวีแกน
ข่าวเด่น
2021-10-23   157 รับชม
ข่าวเด่น
2021-10-23

ข่าวเด่น

01:14:54

ข่าวเด่น

ในข่าววันนี้ องค์กรไม่แสวงหากำไรของอังกฤษ กำจัดระเบิด 300,000 ตัว ที่ยังไม่ระเบิดจากลาว ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐ มากกว่ายอดคนอเมริกันที่เสียชีวิต จากไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดปี 1918 บริษัทนวัตกรรมจากประเทศเบนิน สร้างผลิตภัณฑ์ จากพืชรุกราน เพื่อทำความสะอาดคราบน้ำมัน พันธมิตรแบรนด์เครื่องหนังวีแกน กับฟาร์มสับปะรดฟิลิปปินส์ เพื่อวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ เด็กหนุ่มช่วยชีวิตหญ้าทะเล และสิ่งมีชีวิตในท
ข่าวเด่น
2021-10-22   138 รับชม
ข่าวเด่น
2021-10-22

นั่งสมาธิเพื่อช่วยประเทศของคุณและโลก

00:17:56

นั่งสมาธิเพื่อช่วยประเทศของคุณและโลก

Host: ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม ระหว่างการทำฌานสมาธิของท่าน เพื่อโลกนี้ ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ที่รักที่สุดของเรา ได้เมตตาสละเวลา เพื่อส่งข้อความด้วยใจรัก ถึงสมาชิกสมาคมของเรา ที่ได้ไปรวมตัวกัน ที่อาศรมนิวแลนด์ ในไต้หวัน หรือที่รู้จักกันว่า ฟอร์โมซา สำหรับการทำสมาธิกลุ่ม ท่านอาจารย์กล่าวแสดง ความรักและความซาบซึ้งของท่าน สำหรับช่วงเวลาดี ๆ ในอดีต และปรารถนาให้มีอนาคตที่สดใส สวัส
ข่าวเด่น
2021-10-21   7833 รับชม
ข่าวเด่น
2021-10-21

“การกินแบบเราไปสู่การสูญพันธุ์”เล่าเรื่องโดยนักแสดงชาวอังกฤษเคท วินสเล็ตเปิดตัวในลอนดอน สหราชอาณาจักรและลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา

00:03:19

“การกินแบบเราไปสู่การสูญพันธุ์”เล่าเรื่องโดยนักแสดงชาวอังกฤษเคท วินสเล็ตเปิดตัวในลอนดอน สหราชอาณาจักรและลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2021 ลอนดอน โรงภาพยนตร์โอเดียน อันทรงเกียรติ ของสหราชอาณาจักร ที่เลสเตอร์สแควร์ เป็นเจ้าภาพ รอบปฐมทัศน์โลกของ “การกินแบบเราไปสู่การสูญพันธุ์” ภาพยนตร์บรรยายโดย นักแสดงชาวอังกฤษ เคท วิทส์เล็ต ผู้ได้รับรางวัลเอ็มมี่และแกรมมี่ และรางวัลออสการ์ เปิดเผยความจริงที่น่ากลัวเกี่ยวกับ ว่าโรงงานสัตว์ ทำลายโลกของเราอย่างไร ทุกทวีปกำลังลุกไหม้... ผู้คนกำลังสูญเสียบ
ข่าวเด่น
2021-10-21   522 รับชม
ข่าวเด่น
2021-10-21

การวิจัยแสดงให้เห็นการปล่อยมลพิษของอาหารจากสัตว์เป็นสองเท่าของอาหารจากพืช

00:01:28

การวิจัยแสดงให้เห็นการปล่อยมลพิษของอาหารจากสัตว์เป็นสองเท่าของอาหารจากพืช

Anew study concludes that of the 17.3 billion metric tonnes of annual greenhousegases emitted from global food production, 57% is attributed to the meat, eggand dairy industries, which is nearly double compared to the 29% contributionof plant-based food cultivation.According to the analysis, the high emissionsfrom animal livestock raising are mainly due to land use for feed productionand grazing, methane pollution from enteric fermentation of ruminant animals,manure management and deforestation.In particular, the beef and cow milksectors contribute the most to the total animal-based food emissions.Thepaper’s lead author, Dr. Atul Jain, an atmospheric sciences professor at theUnited States-based University of Illinois Urbana-Champaign, said, “I’m astrict vegetarian… if people are concerned about climate change, they shouldseriously consider changing their dietary habits.”Our gratitude for the valuablestudy, Dr. Atul Jain and all scientists involved. To save our planet from theclimate crisis, may humanity quickly embrace the low-emission vegan lifestyle,in Heaven’s wisdom.
ข่าวเด่น
2021-10-21   214 รับชม
ข่าวเด่น
2021-10-21

ข่าวเด่น

01:16:33

ข่าวเด่น

ในข่าววันนี้เอาหลัก หรือที่เรียกว่าเวียดนาม ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน จากธนาคารโลกสำหรับ การฟื้นตัวของโรคระบาดโควิด-19 การศึกษาพบว่าการปล่อยมลพิษ จากอาหารจากสัตว์ เป็นสองเท่าของอาหารจากพืช ชนพื้นเมืองอเมริกันโบราณ ถูกค้นพบว่า มีทักษะพิเศษ ด้านวิศวกรรมก่อสร้าง งานวิจัยจากประเทศสวีเดน เน้นอันตรายของ บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคติน องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรช่วยเหลือ ผู้รอดชีวิตจากพายุเฮอริเคนไอดา ในการสร้างบ้
ข่าวเด่น
2021-10-21   289 รับชม
ข่าวเด่น
2021-10-21

ข่าวเด่น

00:33:48

ข่าวเด่น

ในข่าววันนี้ สหรัฐยินดีต้อนรับ ผู้ลี้ภัยชาวอัฟกัน ไวรัสโควิด-19 ตัวใหม่ที่ตรวจพบ ในแอฟริกาใต้ วิศวกรจากเกาหลี สร้างเมมเบรนแยกเกลือ ออกจากน้ำรูปแบบใหม่ เกษตรกรในสหราชอาณาจักร ทำการศึกษาการปลูกป่าน เพื่อการกักเก็บคาร์บอน นักธุรกิจหญิงชาวอินเดียใจดีได้ ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม แก่ผู้คนที่ต้องการ มากกว่า 1,000 คน อุตสาหกรรมอาหาร เนเธอร์แลนด์ และพลเมืองที่เปลี่ยนมาใช้ โปรตีนวีแกนอย่างชาญฉลาด และสุ
ข่าวเด่น
2021-10-20   246 รับชม
ข่าวเด่น
2021-10-20

ข่าวเด่น

00:32:51

ข่าวเด่น

ในข่าววันนี้ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและสิ่งของ บรรเทาทุกข์ถึงกรุงคาบูล อัฟกานิสถาน รัฐอินเดียระดมตอบโต้ ต่อไวรัสนิปาห์ที่อันตรายกว่า แผนของรัฐบาลไอร์แลนด์ เพื่อยุติการไร้บ้านภายในปี 2030 ทีมวิจัยนานาชาติ เสนอวิธี ถนอมอาหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นักกีฬาจาเมก้าค้นหาคนแปลกหน้า ที่จ่ายค่าแท็กซี่ของเขา ร้านอาหารแคลิฟอร์เนียตอนใต้ เปิดตัวไก่ทอดวีแกน และการกุศลในฝรั่งเศส ฝึกสุนัขให้ดมกลิ่นไวรัส
ข่าวเด่น
2021-10-19   265 รับชม
ข่าวเด่น
2021-10-19

ข่าวเด่น

00:57:41

ข่าวเด่น

ในข่าววันนี้ การกุศลกาตาร์สร้าง ศูนย์สุขภาพในซีเรีย เครื่องบินเจ็ตจักรวาลพวยพุ่งออก จากหลุมดำมวลมหาศาล ได้ถูกค้นพบ “หินมีชีวิต” ชนิดใหม่ อยู่ด้านล่าง ของทะเลสาบตุรกี เดนมาร์กสนับสนุน การพัฒนาพลังงานสีเขียว ในเอาหลัก (เวียดนาม) เด็กสาวในเท็กซัส สหรัฐ จะส่งมอบห้องเรียนเคลื่อนที่ ให้กับเด็กผู้ลี้ภัยในยูกันดา พิซซ่าเอ็กซ์เพรสเชน ในสหราชอาณาจักร เปิดร้านอาหารวีแกน และนักวิจัยที่ โรงเรียนแห่งสัตวแพทยศาส
ข่าวเด่น
2021-10-18   243 รับชม
ข่าวเด่น
2021-10-18

ข่าวเด่น

00:57:36

ข่าวเด่น

ในข่าวของวันนี้ ซาอุดีอาระเบียมอบผลอินทผลัมที่มี สารอาหาร แก่ผู้ลี้ภัยในอัลจีเรีย ธนาคารโลก รายงานถึงคำเตือน ของภาวะโลกร้อน อาจกระทบผู้คน กว่า 200 ล้านรายภายในปี 2050 นักวิจัยจากอังกฤษ ค้นพบการออกกำลังกาย และผลไม้ ผัก สด ทำให้ผู้คนมีความสุข เทสล่า รีไซเคิล 92% ของวัสดุจากแบตเตอรี่รถยนต์ กลุ่มนักแสดงหลายรุ่นอายุ ในออสเตรเลีย ได้พัฒนาความเป็นอยู่ของผู้สูงวัย อินเดียนำเสนอ โลโก้ วีแกน และกฎใหม่เพื่อ
ข่าวเด่น
2021-10-17   133 รับชม
ข่าวเด่น
2021-10-17

อินเดียนำเสนอ โลโก้ วีแกนและกฎใหม่เพื่อให้มั่นใจถึงความบริสุทธิ์ชองอาหารจากพืช

00:01:37

อินเดียนำเสนอ โลโก้ วีแกนและกฎใหม่เพื่อให้มั่นใจถึงความบริสุทธิ์ชองอาหารจากพืช

India drafts regulations tolabel vegan food products. The Food Safety andStandards Authority of India has proposed regulations to assist people of thenation to easily identify plant-based products. A new vegan logo will giveconsumers the confidence that the designated item contains no animalingredients, including in the processing, such as bone char for bleachingsugar. The final product must not have been tested on animals.Furthermore,inspections of establishments making plant-based food will be conducted byappropriate Food Authority Officers at least on a yearly basis. Almost a thirdof the country’s population is vegetarian, and veganism is also on the rise.India is a recipient of two Shining World Leadership Awards for Compassion andShining World Leadership Awards for Environmental Protection and GoodGovernance; as well as a laureate of three Shining World Leadership Awards forCompassion, three Shining World Leadership Awards for Justice, two ShiningWorld Leadership Awards for Peace, and Shining World Leadership Awards for GoodGovernance and Protection.Our happy applause, India, for your considerate andforward-thinking move. In Divine blessings, may your nation soon embrace itsnoble plant-based roots as benevolence grows in the hearts of all.
ข่าวเด่น
2021-10-17   139 รับชม
ข่าวเด่น
2021-10-17

รัฐบาลควรเป็นฝ่ายปกป้องชีวิตทารก และส่งเสริมวิถีชีวิตวีแกน

00:25:32

รัฐบาลควรเป็นฝ่ายปกป้องชีวิตทารก และส่งเสริมวิถีชีวิตวีแกน

HOST: ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม ขณะที่ยังอยู่ในการทำฌาน สมาธิแบบเข้มข้นเพื่อโลกนี้ ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ที่รักที่สุดของเรา แบ่งเวลา เพื่อพูดคุยกับสมาชิกทีม โทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ ระหว่างการโทร อาจารย์เมตตา ตอบคำถามต่าง ๆ ของทีม และแบ่งปันภูมิปัญญาของท่าน เกี่ยวกับความกังวลในปัจจุบัน ที่กำลังเกิดขึ้นกับรัฐบาล สหรัฐอเมริกา “ Media Report from PBS Oct. 7, 2021: กฎหมายใหม่ขอ
ข่าวเด่น
2021-10-16   3719 รับชม
ข่าวเด่น
2021-10-16

ข่าวเด่น

00:59:08

ข่าวเด่น

ในข่าววันนี้ สมาคมเสี้ยววงเดือนแดง ของจอร์แดน อียิปต์ และอิรัก ให้ความร่วมมือภายใต้ข้อตกลง เกี่ยวกับงานด้านมนุษยธรรม นักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดนแสดง ให้เห็นยาปฏิชีวนะเพิ่มความเสี่ยง ของมะเร็งลำไส้ได้ สตาร์ทอัปชาวญี่ปุ่น ทำรถบินได้ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล การศึกษาแสดงให้เห็นการเต้นช่วย ชะลอการลุกลาม ของโรคพาร์กินสัน อายุ 56 ปี พิการทั้งสองข้าง พิชิตภูเขาสโนว์ดอน ในเวลส์เพื่อการกุศล พิซซ่าฮัทและบียอน
ข่าวเด่น
2021-10-16   184 รับชม
ข่าวเด่น
2021-10-16

ข่าวเด่น

00:31:47

ข่าวเด่น

ในข่าววันนี้ สหราชอาณาจักร ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวอัฟกัน การศึกษาใหม่สรุปว่า การหยุดชะงักของเทคโนโลยี สามารถลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก มากที่สุดภายในปี 2035 รายใหม่ในนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐ นำเสนอทางแก้ ระบายความร้อนยั่งยืน ดูแลบริษัทในนิวซีแลนด์ เปลี่ยนหน้ากากใช้แล้ว ให้เป็นเสารั้ว เหรียญทองโอลิมปิกมาราธอน สร้างรากฐาน เพื่อช่วยเด็กทั่วโลก เข้าถึงการศึกษา นักเรียนมากกว่าครึ่ง ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
ข่าวเด่น
2021-10-15   229 รับชม
ข่าวเด่น
2021-10-15

รัฐสภายุโรปลงมติห้ามใช้กรงในโรงงานเลี้ยงสัตว์

00:01:29

รัฐสภายุโรปลงมติห้ามใช้กรงในโรงงานเลี้ยงสัตว์

The European Parliamentrecently overwhelmingly voted to prohibit the caging of animals by the animallivestock industry and forbid the horrific practice of force-feeding geese andducks to make foie gras by 2027.The vote was in response to a petition thatwas signed by over 1.4 million citizens. Currently, around 300 million animalsare confined to cages in the European Union (EU) every year. Next, thelegislation’s text will be proposed by 2023, and the 27 EU countries, alongwith the European Parliament, must agree to the law as drafted.The EuropeanUnion is a recipient of four Shining World Leadership Awards forHumanitarianism, two Shining World Leadership Awards for Peace, and a ShiningWorld Leadership Award for Earth Protection; as well as a laureate of twoShining World Leadership Awards for Humanitarianism and Shining WorldLeadership Awards for Compassion, Unconditional World Care and True Caring.Thank you, European Parliament, for supporting the reduction of suffering ofanimals exploited for food and other reasons. We pray that an all-out ban onmeat will soon be implemented worldwide as we urgently respond to the cries forhelp from our animal friends, in the protection of the Providence.
ข่าวเด่น
2021-10-15   108 รับชม
ข่าวเด่น
2021-10-15

ข่าวเด่น

00:30:34

ข่าวเด่น

ในข่าววันนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก่อนจะส่งมอบ ความช่วยเหลือไปยังอัฟกานิสถาน ผลวิจัยชี้ภาวะโลกร้อน กำลังทำให้ไฟป่ารุนแรงขึ้น ในอเมริกาตะวันตก ชายชาวสิงคโปร์เติบโต ผลไม้และผัก ใน “สวนลอยฟ้า” สนามบินในสวีเดน เปลี่ยนเป็นพลังงานสีเขียว นักบินเฮลิคอปเตอร์จากเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา กู้ภัย 17 ราย จากอุทกภัยอันตราย ชาวโอลิมปิกพัฒนา ประสิทธิภาพการกีฬาให้ดีขึ้น หลังจากทานวีแกนแล้ว ม้าแข่งที่เกษียณแล้วให้การบำบ
ข่าวเด่น
2021-10-14   158 รับชม
ข่าวเด่น
2021-10-14
<>ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย