ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
301 - 320 ของ 354 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
คำบรรยาย :

พระกรุณาของพระเจ้าจากรูปภาพของพุทธะที่มีชีวิตอยู่-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

00:29:00

พระกรุณาของพระเจ้าจากรูปภาพของพุทธะที่มีชีวิตอยู่-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

Whether they reluctantly or firmly take steps toward peace, it was a very great effort to overcome their ego. Winning a hundred battles is not as good as winning over the ego. We’re all spiritual practitioners; we must be generous and have a broader view. I have nothing to lose. You must have something in order to lose it. I only save people. I never punish anyone. I never have any hatred in my heart but only love. If you turn your back on the light, then you will face darkness. Darkness is all the fears, insecurities, unexpected things. With the light, everything is clear, smooth, and joyful. There is no Buddha who punishes you.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-08   2931 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-08

เรื่องราวในศาสนาพุทธ : มหาธนะ ลูกชายเศรษฐี-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:28:08

เรื่องราวในศาสนาพุทธ : มหาธนะ ลูกชายเศรษฐี-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

Same in our world nowadays. Many bad things were introduced to our young, innocent people, and that’s how they fell into the trap of bad life and they cannot get out. Or they get out with injury, to their mental or emotional, or physical life. This is to be pitied. So the parents must always take care, must watch over their children well and don’t let them be prey to this kind of company. Because their future is groomed from childhood on already. Wait until they fall into trouble, then it’s too late to correct.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-09   2296 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-09

รักษาจิตให้สะอาดและบริสุทธิ์ขณะรับใช้สาธารณชน-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:27:06

รักษาจิตให้สะอาดและบริสุทธิ์ขณะรับใช้สาธารณชน-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

Whatever you do, whatever you think, they don’t know anything, but the invisible ones, they know. All the mountains know, the trees know, the bamboos you pass by everyday know, the stone know, and of course Heavens know. So keep it always pure so that you can preserve your energy, your merits, to go further. You’re not that sensitive like I am. That’s why everything I do is out of feeling. True l
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-10   2714 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-10

เรื่องราวในศาสนาพุทธ : มหาธนะ ลูกชายเศรษฐี-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:27:01

เรื่องราวในศาสนาพุทธ : มหาธนะ ลูกชายเศรษฐี-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

Alcohol somehow brings the worst out of you. Inside, all the bad qualities within you, it makes them arise. It will blind your reason, numb your thinking and then anything else you do, you don’t even consider bad or good, just anything. People always argue and say, “Oh, we just take a little alcohol, it doesn’t matter. We stay at home; we don’t go out and make any trouble.” But it starts always little. It starts there and if you can stop, then it’s OK. But you cannot.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-11   2315 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-11

เรื่องราวในศาสนาพุทธ : มหาธนะ ลูกชายเศรษฐี-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:32:55

เรื่องราวในศาสนาพุทธ : มหาธนะ ลูกชายเศรษฐี-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

Having led neither the holy life nor riches won while young, they lie around like worn-out bows singing about the past. Always had been, gone, finished, done, past. Nothing for now, nothing for the future. This is the fate of people who have fallen into the snare of worldly pleasure, and making themselves slaves to that habit, and then lost everything, not just their wealth, their health, the fami
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-12   2462 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-12

สลายศัตรูด้วยความรัก-ตอนที่ 1 ของ 5 ตอน

00:25:22

สลายศัตรูด้วยความรัก-ตอนที่ 1 ของ 5 ตอน

All of us inside long to be one with God, long to be one with each other, because we are all one with God. So if we are enemies, we feel bad, we feel separated, we feel hurt somewhere. So, do not hesitate to show love anytime. Even now that you know or you have spotted that this is your enemy, never mind, continue, and win it over. Because we are the winners, we're not the losers. We win anything! We win enemies; we love enemies.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-13   3030 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-13

สลายศัตรูด้วยความรัก-ตอนที่ 2 ของ 5 ตอน

00:23:06

สลายศัตรูด้วยความรัก-ตอนที่ 2 ของ 5 ตอน

In some relationships, one partner seems to just be taking、taking、 taking, and not giving, not give anything, all the time. And after a while, you’re drained. Exhausted. You just seem to surrender to the situation and get worse. Some are so bad, that even make you hurt yourself. We only surrender to God. No one else is worthy, don’t ever. For everything goes wrong in the relationship, if it is an
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-14   2747 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-14

สลายศัตรูด้วยความรัก-ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

00:22:29

สลายศัตรูด้วยความรัก-ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

The love of dogs, really, you can feel it obviously. Oh, so obvious. Oh, my God! After I left the dogs and went many kilometers away, I just felt so sorry that I couldn’t have stayed and hugged him, and talked to him a little bit longer, because he just looked at me just like one of my dogs; but so quiet and respectful, not making noise and catching attention. No, so quiet! Dogs they don’t do that, they don’t stay right in front of your car just staring at the two lights like nothing can hurt them. It’s incredible, these dogs.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-15   2737 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-15

สลายศัตรูด้วยความรัก-ตอนที่ 4 ของ 5 ตอน

00:23:52

สลายศัตรูด้วยความรัก-ตอนที่ 4 ของ 5 ตอน

Karma is like that, karma makes you feel like everything’s so personal and so bad. But suppose you are the third person like me. Like, she’s talking to me like that, and you’re just the third person, would you feel hurt? Just take yourself out of the conversation, watch it only. If you watch TV and there are a lot of dramas going on, people are crying, talking and you also feel bad? No, you don’t,
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-16   3227 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-16

ความจริงของการเข้าฌานของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่

00:21:40

ความจริงของการเข้าฌานของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่

And also during retreats, ideas come, then problems that have not been solved can be solved, inside or outside. All kinds of stuff to do. I have many notes for you, because in retreat I cannot call you, I cannot tell you too many of these things, except urgent things that cannot wait, and I have to. Otherwise cannot. Okay? In four and a half days, I will have to begin again another saga. Another safari. And then take a break and then another one and another one.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-17   2734 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-17

สลายศัตรูด้วยความรัก-ตอนที่ 5 ของ 5 ตอน

00:28:46

สลายศัตรูด้วยความรัก-ตอนที่ 5 ของ 5 ตอน

So it’s not because you’re refugees that you suffer, it’s the world that has problem. And no one can fix it until all the karma is ironed out. The collective karma of the whole country and individual and family. So many. I am already immune to it. Now I just do what I can to zigzag may way to finish my job. I am not facing, not complaining, not caring anything. I just zig-zig, zag-zag. I work like this. As long as it works, it doesn’t matter. I just zigzag humbly, do my work. Because if I don’t zigzag, I can’t do my work.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-18   3103 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-18

หญิงชราผู้ขายความยากจน-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

00:30:57

หญิงชราผู้ขายความยากจน-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

The piece of gauze on her body was transformed into a cassock with five patches. So the Buddha turned her over to Mahāprajāpatī Gautamī to teach her and initiate her. She practiced very diligently, and achieved the level of Arhat soon. Ananda was very curious and surprised. So he knelt down and asked Buddha, "Master, what did nun Shu Li practice in previous lives that enabled her to earn the merits of being born into a noble family, wrapped with gauze at birth, and becoming an Arhat shortly after being a nun? Please explain for us to understand it."
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-19   2858 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-19

หญิงชราผู้ขายความยากจน-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

00:28:34

หญิงชราผู้ขายความยากจน-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

I often told you that being charitable was not a big deal. We came with nothing, and we shall leave with nothing. We owe this world a great deal. Even if we give a little to others, it’s like repaying a debt only. What kind of charity is it? This is the difference between the ultimate method and common practice. The common practice advises people to be charitable in order to obtain merits. Then the person will slowly achieve Nirvana in ninety-one kalpas! Amitabha Buddha! Do you know how long ninety-one kalpas is? We can’t even bear ninety-one incarnations, let alone ninety-one kalpas.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-20   2819 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-20

หญิงชราผู้ขายความยากจน-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

00:25:43

หญิงชราผู้ขายความยากจน-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

If you encourage them to do those small things, to obtain those small blessed rewards, it’s only harming them. No matter how great the merit is, it will be used up someday. Offering the Dharma is the most important, to give people the correct concept, so they can get liberated forever. The material aspects are not that important. “The Old Lady Who Sold Poverty“: One time, the reverend Katyayana went to a country named Avanti. He met an old woman sitting and weeping by the riverside.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-21   4709 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-21

หญิงชราผู้ขายความยากจน-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

00:31:18

หญิงชราผู้ขายความยากจน-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

Then the reverend Katyayana explained the blessed rewards of being charitable, the cause and effect, and the merit of being kind to them. He also told them that wealth, beauty, talent, status and all the worldly happiness were ephemeral, and that it wasn’t good for us to become attached to things in this realm. If we were attached to these enjoyments, that means the evils have stared tempting us.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-22   2982 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-22

จงขอบคุณสำหรับความทุกข์ยากลำบาก-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

00:29:57

จงขอบคุณสำหรับความทุกข์ยากลำบาก-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

Sometimes, we think we’re suffering now for no reason. But later on, we look back, and we wish, “Oh, I wish I could have been more thankful for the suffering that I received, because now it makes me more enlightened and a different person. I understand other people’s suffering more. I become more compassionate, more loving, more enduring, more patient. Yes, more humble.” Because we are not in pain, so we can hardly understand. We say we understand, but only intellectually. Only if it really, personally affects us, then we will really understand.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-23   4716 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-23

วันอนุตราจารย์ชิงไห่คือการยกย่องคุณงามความดีที่ไร้เงื่อนไขทุกชนิด-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

00:39:15

วันอนุตราจารย์ชิงไห่คือการยกย่องคุณงามความดีที่ไร้เงื่อนไขทุกชนิด-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

The reason I wish everyone and the world and the universe a good Ching Hai Day, is because it’s a good thing. It’s a good thing to celebrate. The Ching Hai Day is not only my day. It’s your day. It’s everyone’s day. Everyone that did something good to your neighbors, to your pets, to the neighbor’s pets, to the animals outside in the wild; anyone that helped any other beings, or respected and loved any other beings, including the non-sentient beings such as trees, plants, whenever possible; to them belong the Ching Hai Day.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-24   3775 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-24

จงขอบคุณสำหรับความทุกข์ยากลำบาก-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

00:29:27

จงขอบคุณสำหรับความทุกข์ยากลำบาก-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

Everything has good points and bad points. Sometimes we see a person, and she looks or he looks so unfriendly. Not because she or he is unfriendly, but maybe he or she is suffering something. And she cannot keep telling everybody, because she doesn’t think you will listen, or you will understand, or you will have sympathy, anyway. Because mostly, if you don’t suffer yourself, you don’t have sympa
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-25   3090 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-25

จงขอบคุณสำหรับความทุกข์ยากลำบาก-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

00:27:25

จงขอบคุณสำหรับความทุกข์ยากลำบาก-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

I have seen last week a documentary, there are studies about medicine. They can, through fasting, eliminate cancer cells. They destroy the cancer cells. In Russia. There is a hospital, and they cure the patient with fasting. They have a lot of experiments done, and they can destroy cancer cells. All the whole body will be healthy. Under expert guidance. And a lot of terminal patients have lost pai
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-26   3039 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-26

จงขอบคุณสำหรับความทุกข์ยากลำบาก-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

00:27:04

จงขอบคุณสำหรับความทุกข์ยากลำบาก-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

I’m very touched by your love. You came such a long way to see me. And you endured long flight, and over transition, and waiting at the airport, and stress and job and packing and family and all kinds of things. I’m really touched, not that I don’t know you have to go though a lot to come here. Even people near also not that easy. You all have responsibilities and families and jobs. And you tried
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-27   3111 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-27
<>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย
Use 0.052s