ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
1 - 20 ของ 59 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
คำบรรยาย :

การนั่งสมาธิอย่างเข้มข้นของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่คือการช่วยปกป้องโลก ตอนที่ 5 จาก 5 ตอน

00:34:08

การนั่งสมาธิอย่างเข้มข้นของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่คือการช่วยปกป้องโลก ตอนที่ 5 จาก 5 ตอน

Remember to keep your wisdom eye open by meditation. (Yes, Master.) Don’t forget. (Yes.) Don’t forget the Holy Names and don’t forget the Gift I gave you. (Yes, Master.) Must recite them both to keep yourself safe. (Yes, Master.) (Thank You, Master.) Because we are never really safe in this world. Don’t take it for granted.Who? What? What? OK. OK, OK. I’m just writing about some people that I have encountered in a former life who have done what and what to me, and came back again, and became disciples. And still so much trouble. It’s better to be away. And also, this so-and-so is a former zealous secret enemy who… Who, what is that? Who make a coup, like usurp the throne. (Yes.) And then took my throne, formerly in Japan. (Oh.) (Wow.) So, now he keeps one of my queens there, as in prison before. Four lifetimes he did that. My queen before, at that time, and in another four lifetimes, has been jailed by this person. The one that I just mentioned. And now he’s also keeping her there, but in the form of a man. They stay together with others. All men. (Wow.) But this person now is like not a man, real man, is like a trans. (Oh.) And then he keeps my queen there, too. It’s similar like the old time, except this is not like a real prison.Somehow, they are like drawn to each other, because at that time, he also kind of fancied the queen but the queen doesn’t return the affection. And then he treated her well. So, at least there is some kind of not so bad hatred between them. So, somehow the previous lifetime queen has to still stay with this person. I guess just to pay a little affection, the debt of affection. (Wow.) Even though they are not like a couple or anything. But they have affection. And that person is a trans, so… the queen that became a him now, is treating him very well now there, as well.You understood what I’m saying? (Yes, Master.) Kind of blurred and complicated. It’s many lifetimes here. In Japan even. Imagine. Sometimes it just flashes back through my mind. Uninvited. (Yes, Master.) Because sometimes the connection of the initiation, so some disciples have some problem, or some question there, so it flashed through my mind as well. (Yes, Master.) I was asking Heaven to make sure. This is Their answer about… I asked how come, normally if I do retreat, many of the beings will appear in front of me, in the size of my little finger. (Yes.) To say “Thank You” and smiling, and pay respect to me. (Yes, Master.) How come this time no one showed up in my vision, during retreat and meditation? And so, They said, “Because they are all liberated from lower existence.” (Oh.) (Wow!) That’s from OU (Original Universe) (Oh.) Protectors, Ihôs Kư Protectors. Also, liberated from hell, too. Means maybe they are not worthy enough to be in the Fourth Level, but they are liberated from hell, some of them. Some of them cannot go directly to the Fourth Level, but they became other beings again, to pay the rest of the debt, because they came up too quickly, the debts are not yet all clear. OK? (Yes, Master.) But at least they don’t suffer in hell. (Yes, Master.) That’s what I knew, I thought, but I just wanted to make sure.So, I said, “Soo happy!!!!!!!!!” Many, many exclamation marks. And then, “Thanks, Almighty, Ultimate Master, Cosmic Benevolent Beings, and all who helps from Divine Realms.” I’m thanking Them. (Yes, Master.) I’m not crediting it to myself, therefore I thank Them all. Thanks God Almighty, Ultimate Master, Cosmic Benevolent Beings, etc., etc. Whoever helps. Here I wrote about how many percentage of spiritual value of each place that I’m interested in to go. I cannot tell you. (Yes, Master.)I wrote something here. I think some of the… recipe about the orange cupcakes that I made for you. (Oh.) I’m not sure if I wrote completely because… And then, in between my hand was so flour-laden, sticky flour, so I did not write it all. But it doesn’t matter, I would remember.And here, it’s said to me, “Be happy, You are free from karma.” Oh, Thank You very much. They don’t know about the world, and my disciples, and my new disciples yet. Maybe I’m free at that time but not all the time. (Yes, Master.) Always new disciples, and newly born world beings, and animals. And then I said, “But I still suffer because of others. What’s the use anyway?” I answer Them. And, “Saturday, October 3rd. Sudden fever and chill. Prayer for Trump and wife.”“Friday, October 2.” Where next? “Will bake cakes for Supreme Master TV team.” Cupcakes. So on, so on, “because third year Supreme Master TV anniversary.” I would not remember it, but I received some card reminding me that it’s a third anniversary or maybe I saw on Supreme Master TV when you advertised it, (Yes, Master) like people sending congratulation cards. So, I remember, “Oh. Oh, it’s the third year anniversary.”I asked one of the spiders that they should move away. Because she was in my way, so I asked her, “Why don’t you move? I tell you to move, you must move. Now.” So she said to me, “I not move not because not yield” means, “not because not obey,” “but because peace disturb.” Means her peace disturbed. I said, “What disturbed you?” She said, “The zealous ghosts send bad energy to paralyze me.” I said, “OK, OK, then I let you be, bless you.” And I helped her to untangle from that. This is nothing much for you, is it?I have to do many other things now. I cannot read anymore, my eyes are blurred. (Oh.) (Thank You, Master.) Because sometimes I wrote very small, due to the page’s space. If I have to wear the glasses now? I don’t know if anything interesting. I have to wear the glasses. I have to go and find the glasses. Because of the conference, I had to move the cupboard where I put things away so that I have space to sit here. I have to go there to look for my glasses. (Yes, Master.) Where is it? Where is my glasses? I lost it somewhere. I cannot find it. I don’t know. I don’t remember where I put my glasses, my eye glass, I cannot find it so I cannot read anymore now. (Yes, Master.) (Understand, Master.) Maybe next time. (Yes, Master, thank You, Master.) Thank you, my love.You know, every time I have to edit your shows about cooking, I would really like to take you out to eat. But it is OK, it’s safer to eat at home. (Yes, Master.) Even though maybe we don’t have many good things like in restaurants, but it’s safer. (Yes, Master.) What’s the use of going out, eat, and you never know what will affect you and then you have to suffer long in the hospital and all that and delay our work. (Yes, Master.) So, have a little sacrifice. If you call that a sacrifice.I told you I want to do many things for you and I even said to your sister, I said I want… Because sometimes I’m fed up with the world. They change too slow and they behave so wickedly, brutally to each other and to the animals. (Yes, Master.) So I was fed up, sometimes I’m really fed up. I’m so tired. There are some results. Of course, there are more vegans now, more vegan food, more vegan people. But still I feel it’s too slow for my patience. (Yes.) And then sometimes I work so hard, so burdensome and so tired physically, mentally as well. Even though I’m tough, my soul is tough, but I drive my body crazily. (Oh.) So sometimes it’s so tired and down. And I thought, “I take all my Supreme Master TV workers, inhouse, to the Himalayas where I lived before. My favorite place, and then we can just order samosas. That’s the best samosa I have ever eaten.”I don’t know because maybe at that time I was always short of food. I didn’t have enough nutrition, so I loved those samosas so much. Therefore, they tasted good. I was hungry always. I didn’t have a lot of money. I had to stretch it so I can stay long. I was thinking I would stay long in India. I didn’t have much anyway because I had some, but I offered it to some Master and monks. And then I didn’t have a lot at that time so I had to stretch my money. So I was very skinny, couldn’t afford two samosas in one day.The samosa is so small, this size. Very small like this, like this round finger I make, that big. But nowadays, in India, also outside India, restaurants they make very big samosas, about this big. (Yes, Master.) But in that area, they make it about this big. So one is never enough for me. I could eat the whole basket that she made there. The old woman, she made fantastic samosas. Even though it’s not hot anymore, she put it in the basket and she sells just that much. It’s not like immediately from the oil frying pot, no. She fried them already at home and she brought it outside on the street corner and sold them.It’s no longer hot, but it tastes delicious; it’s just like Heaven. Now I still feel mouth-watering about it. I guess the best ingredients for anything is hunger and shortage of supply. Because at that time, I didn’t have food that you have right now. Not so much protein and taste and varieties every day like that. (Yes, Master.) Even though maybe some of you think it’s not good enough, but it’s very good already. (Yes, Master.) Because you have variety, you have enough protein, you have fresh fruit, fresh vegetables, every day. (Yes, Master.) And soup and all that. So be happy. Be grateful.Every day thank God. (Yes, Master.) (Thank You, Master.) There’s not one day gone by that I’m not grateful for something. I’m grateful to the Sun every time I see the Sun. (Oh.) I said, “Hallo,” and the Sun became blue for me (Oh!) (Wow!) so that I can look into it. (Oh.) They like that. They like me to look straight into them. So they became like purplish-blue. More blue than purple. So I can look straight into it every time.That’s very nice of them. They are so happy. I thank them because without the Sun, this planet and all of us cannot exist here, (Yes, Master.) humans, animals, trees, plants, nothing. (Yes, Master.) And make the world look glorious and beautiful. (Yes, Master.) And make people happy. Cheer them up. Bring them good mood. Bring good harvests. Bring friendliness to people and comfort people’s hearts, especially during the COVID-19 pandemic. (Yes, Master.) Many people are depressed. (Yes.)OK guys, all right, I think we are done. (Thank You, Master.) Thank you. If you have questions again, you put it in that box and then if I know about it, we will have a conference and I will answer you. (Thank You, Master.) So that we stay connected outside, not just inside. So that you don’t feel too lonely in your group.You have a group there, you see, you live together in a bubble, so you are safe. (Yes.) The one who should feel lonely or complain is me. I live alone here. (Yes, Master.) I do everything alone. That’s why sometimes when I have a conference with you, it takes me some time to prepare this and that. (Yes, Master.) Even though it’s a simple preparation, but it takes me time. (Yes, Master.) I think I’m a superwoman, I told you already. (Yes, You are.) (You are, Master.) And now that I can use a computer, I feel like wow, I’m a real superhuman.I wish all of you well. (Thank You, Master.) And remember to pray for the world and for whatever justice in this world. OK? (Yes, Master.) For humans and animals and then for yourself, of course so that you continue to be strong to shoulder this work together with me. (Yes, Master.) Always thank God Almighty and thank all the help from the Divinity, from the Godses, from the Cosmic Benevolent Beings, etc. (Yes, Master.) We cannot do without Them. (Yes.) Even though it’s Master Power, Universal Power, but we need tools. (Yes, Master.) Just like you are the best driver in town, but you need a car. (Yes.) What’s the use of being the best driver without a car? (Yes.)OK, my love. (Thank You, Master.) God bless. (God bless, Master.) Be happy. Be happy, be blessed. (Thank You, Master.) (Thank You.) Be beautiful, inside out. (Yes, Master.) (Thank You, Master.) Love you. (Love You, Master.) Kiss, kiss on the cheeks (Thank You.) and on the wisdom eye. (Thank You, Master.) Remember to keep your wisdom eye open by meditation. (Yes, Master.) Don’t forget. (Yes.) Don’t forget the Holy Names and don’t forget the Gift I gave you. (Yes, Master.) Must recite them both to keep yourself safe. (Yes, Master.) (Thank You, Master.) Because we are never really safe in this world. Don’t take it for granted. (Yes, Master.) OK, ciao, love you. (Love You, Master.)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-17   4401 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-17

การนั่งสมาธิอย่างเข้มข้นของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่คือการช่วยปกป้องโลก ตอนที่ 4 จาก 5 ตอน

00:30:48

การนั่งสมาธิอย่างเข้มข้นของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่คือการช่วยปกป้องโลก ตอนที่ 4 จาก 5 ตอน

I said, “The difference between extra bodies and the normal Ihôs Kư Godses in physical realm is the extra (bodies) are more powerful. (Wow!) Spiritually in direct command by M and Ultimate Master.”This one on the 8th… I wrote some of the colors here. Like, the yellow color, meaning if they are leaders, they are zealous persons. They don’t hesitate to go to war, just to get a piece of land. (Yes, Master.) Sometimes I gave a Peace Award or Compassion Award to some person. I see some good spot in him and want to encourage that, but then later they also change. They did not focus on their compassionate or good nature. (Yes, Master.) At that time, they deserved it, but later they don’t. But never mind. It’s OK. They are influenced by maya and by their subordinates, by people around them. And that’s the problem, that’s why we say, “You have to choose your friends carefully.” (Yes.) (Yes.) But people are blind. They don’t know who is who actually. They don’t see the color of the person, they don’t see the aura, they don’t see anything that indicates anything inside. So, they cannot know. (Yes, Master.)And then, by the way, they are too near that person, and then their energy will become mixed and then they are too much with that person, and they become that person, or at least half of that bad person. Then they change. That’s very difficult to avoid in this world. Just like one of the great philosophers of China, he said that the society is a big dyeing tub. You know, dyeing color tub? (Yes, Master.) That means they can dye together, similar color, any time.That’s why sometimes you go out, you see some person, you feel very uncomfortable and you didn’t even know that person before. (Yes.) Or you feel good with them. Or you feel good with the animals because you feel loving energy. Even though the animals don’t talk to you, you cannot even telepathically communicate, but you feel the love and so you like the animals more than you like many humans. (Yes, Master.)What is that I’m saying here? OK. “8th, Sunday, November. Thinking of the poor skunk, how he has to walk far here to get fed. But I’m not sure where he lives. He is good. He knows and can come daily, same place to eat and drink. At least that.” And I complain with Heaven, “Here, there’s suffering, one way or another. I want all this to end. Make a paradise on Earth, OK?” That’s what I’m talking, when I’m talking to Them sometimes. (Yes, Master.)And on the 7th of November, I said, “It’s getting colder now and wet, poor skunk, almost crawling way…” Because he has very short legs. And he has to meander inside of the bushes and all that, at night. I don’t know how he finds his way. I feel sorry for him. “Almost by crawling way of movement, because he has short feet. In tall grass, or weeds, all just to find food, almost teary, thinking of him. Saw him only twice.”“First, the whole body but only sideways. He went in the bush. Second time, he was few meters away in the dark, only his eyes glow in the night, shimmering, shining at me, with such pureness, while telling me the message for my safety. Love him so much. Wish him well. But feel sorry for his lot. Oh God, all the creatures on… Earth suffer, one way or another. No escape. When will this all end? Make paradise on Earth quick. OK?” That’s what I said.Another again. “6th November.” It’s all about the skunk here. “Feeding skunk, he likes (vegan) dog food, but small pellet, not big ones. Well, he would eat if no choice, but he prefer…” “but leave the big ones for next day if he doesn’t have it.” If he doesn’t have small pellets. So, I feed him small instead, so that he has fresh daily, and water fresh every day. I wash his bowls. I put it outside but I wash it every day, so that it’s clean for him. I put it outside but under some cover so it won’t get wet or get dirty.Here, Heaven told me again that President Trump won. Many times They told me but I keep telling you, only once is enough. And another one; “Be happy, Your disciples love You 100%. (That’s true, Master.) All love You.” Another one. “Don’t be sad. Peace will reign.” (Oh!) That’s what I said, several times. But I told you this before. Another one. “Be happy, Your former disciples returned to you, 40,000 of them. 40,000 plus!!!” (Wow.) Three exclamation marks. (Wow.) Etc., etc., etc.It’s funny. Some say my dogs owe me something, like US$181. This and that owe me. And I owe some of them. Owe food only. Because from a former life they loan me some food, I didn’t have the chance to give in return. See your Master sometimes was so poor, had no food, had to (Oh.) borrow some food. You remember some joke about Nasruddin. The Master Mullah Nasruddin, (Yes, Master.) He sometimes has to borrow food. And sometimes He has to go to the neighbor’s garden to take some food. He makes fun of himself. And the neighbor went out and caught Him, and said, “What are You doing here?” He said, “Don’t know.” So, they checked His bag and they saw some of the food in there, maybe carrots or fruits or something. And he said, “So, how come these fruits and vegetables are in Your bag when You said You do nothing and don’t know?” He said, “I also wonder how they got in there.” Some Masters have been born poor, like Kabir, for example. He even had to borrow some food. Not for Himself but for the people who came to seek His advice, spiritually. (Yes, Master.) Remember that He almost sold his wife for food. (Yes.) (Yes, Master.) It did not happen, but He was willing to do it and she was willing to comply with it. You know, right? (Yes, Master.) The story I told you.Sometimes I’m scolding Heavens and Earth. You don’t have to know. I said to them many other things. I cannot tell you now. (Yes, Master.)Sometimes I wrote something like the zealous demons are pushing my dogs to hurt me, like push me. They push him to push me. So sometimes I fell down and broke stuff or broke my finger. Stuff like that. (Oh.) And it’s a main, key finger even. (Oh.) You know, the thumb. The right thumb. (Yes, Master.) It’s very important, no? I don’t have time to think about it. It’s just now that you asked me to read things for you in the diary, so I saw it and I remember the thumb. And other times I even hurt my head. One time it hurt so severely (Wow.) that I had to take rest for a long time, because of the brain concussion. (Oh, my God.) (Oh.) One time. I had to take medicine and rest and all that. And I cannot go out in the sun without the sunglasses and hat. (Oh.) It healed quickly, (Oh, Master.) thank God. (Thank God.) Sometimes I can help myself, sometimes I have to ask the Gods to help me. But it takes time to heal. Even it’s fast, but still takes time. If I remember not to use it, then it heals quicker.Keep telling me about peace and all that. And I said to Them, “Every second, humans suffer because of sickness, pandemic, wars, and all kinds of other calamities, and situations. Animals are still tortured for food.” I’m just talking to Them. (Yes, Master.) When we have conference, and that’s my complaint. (Yes, Master.) This was on the Friday, October 23.“Tuesday, October 20, De, the bird, came in the garden, when I called her she run toward me.” Oh, I told you this already before, so I don’t go back again. “He still remembers old friend. Pleasant surprise to see him,” he came several times later on also, “but have to stay away from him, because my life is a prison, I don’t want him to be fettered as well, because of my love. (Oh.) My heart sank to kind of avoid him. And love from afar better for him.” I say “her” here because he behaves like a sissy girl toward me. At that time, he behaves like a girl, so I say “her” here. “Loving from afar is better for her.” I mean him. “Not to be too humans-friendly. She… he realized that when I stopped coming toward him.” And now I say “him” now. “He stopped in his tracks also.” (Yes.) Means he stopped. He’s not running toward me and I am not running toward him. (Yes.) “He stopped in his tracks too. He realized that… he knows that… I told him don’t come too near.”“I talked telepathically. Oh! Telepathy works! We are friends. Anyway, always love you. Recited the Gift for him. (Oh.) (Wow.) We will be together forever. Love you forever!” (Wow!) That is my conversation with birds. People have books about conversations with God, I have conversations with animals only. Of course I also have conversations with God and Godses and…. What is this here?I said, “The difference between extra bodies and the normal Ihôs Kư Godses in physical realm is the extra (bodies) are more powerful. (Wow!) Spiritually in direct command by M and Ultimate Master.” (Wow!) I just wrote it for myself. Again “Be happy” and blah, blah, blah.Here, They told me that I have to send whom and whom away for some reason. Don’t want to tell you. That’s the request also of my dog. Otherwise, she will keep biting all the things that she has around. She doesn’t play with toys. It’s not like she needs toys. She bites holes in the sofa, and blanket and stuff like that and pees everywhere until I did what she asked.Because she said, really bad, bad, bad, low level, that and that person. So I said, “OK, but don’t keep biting the sofa, I cannot keep buying them. I have to order, you know?” But she still pees in the house when she wants to say or tell me something. Because I ignore her all the time, I say, “Man, just let it be.”And then Ihôs Kư Protector also told me the same thing. I said, “Listen, the Godses will tell me, you don’t have to pee or bite everything in the house like that.” So the God told me also, so I said, “OK, I did. And hope…” my dog, named so and so… “will leave me in peace. And hope that person will leave me in peace, also, because such a very ugly energy. So low and so, not clean energy.” I don’t want to say the bad word, so I say “not clean.”Because sometimes that person, if a person is very bad, and he or she has a crush on you, physically, or like, not just affectionately, but physically, (Yes, Master.) like sexually, then that energy might weave a ring around you and that will make you feel very uncomfortable. Suffocating, it feels like dragged down. (Yes, Master.)Especially, if they are low level and they have some spiritual power together because of the connection of the initiation. Because some people don’t grow up. Just stay in the low level and this kind of physical desire. I told you sometimes, some of my disciples are from hell, and still remain like hell level. More or less, just a little bit above. (Yes, Master.)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-16   3896 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-16

การนั่งสมาธิอย่างเข้มข้นของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่คือการช่วยปกป้องโลก ตอนที่ 3 จาก 5 ตอน

00:30:57

การนั่งสมาธิอย่างเข้มข้นของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่คือการช่วยปกป้องโลก ตอนที่ 3 จาก 5 ตอน

So, I said, “Yes, yes, thank You, Ultimate Gracious Master, Ihôs Kư Protectors, but just please help the poor and the helpless animals. Help the poor humans, and the helpless animals, please, please. End their horrible suffering. Thank You for hearing my plea.”Any other things that you’re curious about? Or anything that you can think of about what I told you or more questions. Anything? (Master, is there anything more in Your diary that You can share?) I go and get it. I just put it away. One moment. Where did I put it? Wait there. OK? (Yes, Master. Sure.) I have some of the predictions from Heavens, but as you know, I cannot reveal (Yes, Master.) until the time comes. And you either know it or I can tell you. Many things I cannot tell you. See which ones I can tell. Oh, so many I cannot tell. There’s many other things, like, I was very worried about my safety sometimes. (Yes, Master.) Because of many things I do, and many things I said. (Yes, Master.) Also in political issues and all that. (Yes.)I’m still shut in. (Yes, Master.) And don’t go out at all, except maybe ten meters away to feed some wild animal. (Yes.) (Yes, Master.) Feed the skunk. The skunk, he loves (vegan) dog food. So somebody has to send the (vegan) dog food. I give other food also, like bread. I don’t know what a skunk eats, but he only chooses (vegan) dog food. In the beginning he ate the bread, because I didn’t give anything else. He ate it and he ate other… Some snacks. I mean, when I know its harmless to him, I give. Like dry (vegan) protein pellets and stuff like that. (Yes.) In the beginning he ate them, but later when I gave (vegan) dog food together with them, he just ate the (vegan) dog food. He chew, chew a little bit of the bread but he left it there. So I just gave him (vegan) dog food. It’s so funny and he’s so beautiful. He must be the prince of his race. (Oh!) (Wow.) They all have this kind of royal system. (Oh.) They don’t have a president elected, by people like Americans or anywhere else.They have king and queen, and princess and prince. The fish is also like that. (Oh.) (Wow!) Any sea or river beings, they all have this system. And the same with the land animals. (Yes, Master.) So sometimes they look different than the rest of the normal skunks, or swans or fishes, because they’re princes and princesses or kings. (Wow.) (Wow.) Mostly you don’t catch the kings or the queens of the fish species, for example. But maybe princess and prince, because when they’re younger, they’re adventurous. They just run away from the palace just to look around. (Yes, Master.) And then they might be caught in nets. (Oh.) That’s why some of them look very special. I saw some photos in my iPhone news that and this that caught this kind of special fish or something like that. And I feel so sorry. I pray for them. And I bless them from the screen so that they will no longer suffer, and liberate their soul.Also, like the skunk, I saw him twice, I mean close up. So beautiful, white stripe he has. And then he came on time in the evening to eat. Sometimes, I’m too busy, I forgot, and I felt so sorry. But I make sure now, I tape the note everywhere (Yes.) to remind myself not to forget. I put it on my computer, says, “Skunk food, water.” I put it on the door, so when I open the door curtain, I see it. Let me see …Sometimes they tell me, “Don’t worry. We will protect You.”I don’t know why I talk about the skunk. Oh, I said because I’m not going anywhere outside that I should fear anything. (Yes, Master.) Because during retreat, you are not supposed to go anywhere. (Yes, Master.) You should stay in your protected area. So that the angels and all the Protecting Godses, They do Their duty. (Yes, Master.) If you move outside of your environment, it will be more difficult for Them. (Oh.) Because the energy outside of your environment is different. Like if you go on a highway, the energy is always different, because there are other cars, other people. Houses. (Yes, Master.) It will be difficult because during retreat, I’m very sensitive to everything. (Yes, Master.) Like a baby without much protection for the skin, and for the body. (Yes, Master.) A new born is tender and very sensitive. (Yes, Master.) So, if I keep going, moving outside, then the energy outside might be able to make trouble more than usual. That’s why people cannot go near and all that. (Yes Master.) It’s getting better now, because I don’t need much, so nobody goes near anymore. (Yes, Master.)…So, I said, “Yes, yes, thank You, Ultimate Gracious Master, Ihôs Kư Protectors, but just please help the poor and the helpless animals. Help the poor humans, and the helpless animals, please, please. End their horrible suffering. Thank You for hearing my plea.” OK, and this one I said, “November 20. Miss dogs again. I miss my dogs so much at all times.” Sometimes… sometimes what? “Sometimes plus, sometimes more.” I couldn’t read my writing. “So much work in and out. Incredible. So this is how to pass a human’s life? No escape?” I mean, my human life. And then…As I told you, whatever I predict, it might go wrong. The negative will make trouble, to delay or to nullify it. Got that? (Understand, Master.) They concentrate all their power for that purpose. (Oh.) Just for that. (Wow.) You see? They can do that. (Yes, Master.) I mean, neglecting everything else just to concentrate on that first, until it’s delayed or nullified and then they go do other things. So I cannot keep telling you. (Understand, Master.)Again...what’s that? OK, never mind about that. I cannot read sometimes what I wrote. Because I have to write in a hurry before the vision fades, or before my mind forgets. The mind cannot always hold the vision or the message too long. (Yes, Master.) Because the energy is different. When it comes into this world, the energy changes. (Yes, Master.) It could be distorted, so I have to write fast, so sometimes I can’t read.“Tuesday, November 10,” I think I can read, no? “You all said,” I’m talking to Heaven, in the conference. Just like I conference with you right now. (Oh!) And then I just wrote just something. I don’t write the whole thing because They are talking, we are talking, we are discussing about this and that and other. (Yes, Master.) So, at the end I say, “You all said to me that ‘Be happy. People love You.’ I don’t care if nobody loves me. With tears I beg you all, love animals instead. Don’t eat them, torture them no more, let them be.” Also some souls are talking to me also. You see what I’m saying? (Oh, yes, Master.) I said, “Don’t love me. Love all animals. Rescue them. Help them.” That’s what I mean.And I wrote about how many flying angels are around people. Not everybody. I don’t have time for everybody. (Yes, Master.) Those that are concerning some topic that we have been discussing before? Understand? (Yes, Master.) I cannot write the whole world.Some, they have no angels. But they have this kind of yellow color. Not aura. Just color. Aura for me is shining, bright, like sunlight. (Yes, Master.) Like the light. But the color is the color only but not bright. (Yes, Master.) Aura is bright. But some people don’t have aura, they have just color around them, like different colors, like red, blue, green. Different shades of green, different shades of red, different shades of pink, different shades of blue, it means different things. (Yes, Master.) We don’t have time for that now. Maybe some other day. (Yes, Master.) It’s not interesting anyway. Suffice to tell you that some people have the kind of color that bespeaks inside of them, like they are so ambitious, they are zealous, they are not peaceful. Like red around a person, that means war. (Wow.)Some of my dogs they’re scared of some people. Suddenly they run away as far as they can, up the hill. And I say, “What’s wrong now? Why, why?” They say, “We have to hide away from these two.” I said, “Why’s that?” I haven’t seen the two men yet, they saw already. They tell me I should also run. I said, “Never mind, I am not scared.” I asked them, “You tell me what you saw.” I know but I asked them what they see because I want to know what they saw. So they told me, “Oh, red color all over them, and also fire burning between their legs, and on their stomachs.” (Oh.) Because inside, your energy, it will manifest outside like that. (Oh.) That is something dangerous. (Yes, Master.) Like that person could harm you, like molesting you if he, she has a chance. Sometimes it’s very scary to live in this world. Even dogs, they’re scared. (Wow.)Some of my dogs they’re clairvoyant. All of them can see, it’s just some are more clairvoyant by different topics and issues than others. (Yes, Master.) Some can see farther distance. Like, they even know about President Trump. (Wow.) One of them knows. Not everybody knows. Not all the dogs know about it. Other dogs know other things. But the smallest one, she knows many things. (Wow.) Even she doesn’t see the person, but she sees it in my mental projection. (Yes, Master.) Like, when I talk about President Trump, then his image will appear (Oh. Yes.) (Wow.) in my energy field and the dog can see that and she can answer me accordingly. Or anybody. OK? (Yes, Master.) But I don’t have time to look into that all the time. Only what is necessary. (Yes, Master.) But my dogs know everything.And they love me more than any human is capable of. More than any of you. Sorry. It’s not to belittle you or anything. You are not capable of that much love. (Yes, Master.) Because humans have brains which are distracted by so many things. (Yes.) (Yes.) Dogs, they have just concentration on the essential things. They don’t concentrate on many other things, like making money or getting famous, or wearing better clothes, or what to eat next. (Yes, Master.) They mostly are present now. Only now. (Yes, Master.) Things that happened ten minutes ago, they forgot already. So, they can keep themselves pure and focused with God energy or whatever that is necessary. That’s why they know so many things. More than we do.They are very psychic and very powerful. More than many of us. More than many humans, (Yes, Master.) because they are so concentrated and so pure, and so clean in their mind. Not so much garbage like humans have. (Yes, Master.) OK, so now you know. That’s why they are able to love more intensely than many humans, than all humans. Really like that. That’s why people love dogs so much, or cats, or animals. Because they’re so focused, so pure and uncomplicated. (Yes, Master.) Unhindered. (Yes.) Undiluted in their concentration and focus on the good side, on positive energy. (Yes, Master.) They are more connected with Heaven than humans, except the spiritual practitioner. (Yes, Master.)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-15   3944 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-15

การนั่งสมาธิอย่างเข้มข้นของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่คือการช่วยปกป้องโลก ตอนที่ 2 จาก 5 ตอน

00:29:00

การนั่งสมาธิอย่างเข้มข้นของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่คือการช่วยปกป้องโลก ตอนที่ 2 จาก 5 ตอน

ฉันไม่รู้ว่าจะเตือนอย่างไร กับพวกมนุษย์ ฉันได้แต่นั่งสมาธิและสวดอธิษฐาน หวังว่าวันหนึ่งเราจะกลับคืนสู่ ธรรมชาติอันมีเมตตาของตัวเรา ซึ่งมีมาแต่กำเนิดภายในมนุษย์และ สรรพสัตว์ทุกตัวตน แล้วเราจะไม่รู้จักคำว่าทุกข์ทรมาน อีกต่อไป อย่าว่าแต่ความทุกข์ของเราเอง ขอให้พระเจ้าอวยพรทุกคน เอเมน ( อาจารย์ครับ เราเพียงอยาก เล่าเกี่ยวกับศิลปินคนหนึ่ง เขาชื่อ ริคาร์โด โคลอน คนที่พูดออนไลน์
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-14   4609 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-14

การทำสมาธิแบบเข้มข้น ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ คือการกำลังปกป้องโลก ตอนที่ 1 จาก 5 ตอน

00:29:37

การทำสมาธิแบบเข้มข้น ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ คือการกำลังปกป้องโลก ตอนที่ 1 จาก 5 ตอน

มี Tim Qo Tu เพียงหนึ่งเดียว แต่อาจจะปรากฏ ในร่างกายภาพต่าง ๆ บนดาวเคราะห์อื่น แต่มี Tim Qo Tu เพียงหนึ่งเดียว (ครับ อาจารย์) เหมือนกับฉัน มีร่างนิรมาณกาย 3 ร่าง ร่างเพิ่มขึ้นมา 3 ร่าง ไว้ช่วยฉัน เพื่อแบกรับกรรมของดาวเคราะห์ ของผู้คน เพื่อบรรเทา แรงหน่วงของการแพร่ระบาด เป็นต้น สวัสดี (สวัสดีค่ะ/ครับ ท่านอาจารย์) สวัสดี สวัสดี! คุณมีคำถามใช่ไหม? (ใช่ค่ะ/ครับ อาจารย์) พวกคุ
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-13   7444 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-13

เราทุกคนต่างมีหน้าที่ปกป้องตัวเราเองและผู้อื่น ตอนที่ 6 จาก 6 ตอน

00:27:24

เราทุกคนต่างมีหน้าที่ปกป้องตัวเราเองและผู้อื่น ตอนที่ 6 จาก 6 ตอน

มันขึ้นอยู่กับมนุษย์ (ครับ) ก็อดเสสทั้งหมดในสวรรค์ กำลังช่วยกันอย่างสุดตัว มิฉะนั้นดาวเคราะห์คงจะหายไปแล้ว แต่เหล่ามนุษย์ เขายังยึดมั่นกับ ชิ้นเนื้อของเขาเองด้วยซ้ำ ซึ่งเขาสามารถวางลงได้ทุกเมื่อ ( ก่อนหน้านี้ท่านอาจารย์กล่าวว่า แมงมุมเป็นบุรุษไปรษณีย์ ถ้าอนุญาต ขออาจารย์พูด เกี่ยวกับบทบาทของสัตว์อื่นได้ไหม ? ) โอเค ฉันไม่สามารถพูดไปเรื่อยไม่รู้จบ คุณรู้ไหม มี
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-09   6254 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-09

เราทุกคนต่างมีหน้าที่ปกป้องตัวเราเองและผู้อื่น ตอนที่ 5 จาก 6 ตอน

00:26:49

เราทุกคนต่างมีหน้าที่ปกป้องตัวเราเองและผู้อื่น ตอนที่ 5 จาก 6 ตอน

เพราะว่า คนที่ไม่ใส่เครื่องป้องกัน อาจจะติดเชื้อ แล้วต้องเสียเงินมากมาย สำหรับรัฐบาล และสังคม และสร้างความทุกข์ ความเจ็บปวด แก่ญาติพี่น้อง และเพื่อน ๆ และครอบครัวพวกเขา ดังนั้นคนเหล่านี้ไม่ดี ถือได้ว่าพวกเขาเป็นอาชญากร! ฉันพูดจริง ฉันคิดว่าทุกรัฐบาล ควรใช้กฎหมายที่เข้มงวด เหมือนในเอธิโอเปีย เพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์ เด็ก ๆ ผู้หญิงที่อ่อนแอ คนที่อ่อนแอ คนชรา พวกที่อ่อน
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-08   5911 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-08

เราทุกคนต่างมีหน้าที่ปกป้องตัวเราเองและผู้อื่น ตอนที่ 4 จาก 6 ตอน

00:27:57

เราทุกคนต่างมีหน้าที่ปกป้องตัวเราเองและผู้อื่น ตอนที่ 4 จาก 6 ตอน

ผู้คนไม่ละเลย เกี่ยวกับเสรีภาพ เสรีภาพ ก็ต้องมีขอบเขต เสรีภาพต้องไป คู่กับความรับผิดชอบ และศีลธรรมจรรยา คุณไม่สามารถจะแค่ออกไปข้างนอก ทำให้คนอื่นติดเชื้อ ด้วยการไม่ใส่หน้ากาก เพราะคุณไม่รู้ ว่าคุณป่วยหรือไม่ แล้วเราทุกคนก็รู้ ว่าเนื้อสัตว์มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมาก เงินภาษี ทุกปี หรือทุกวินาที ทุกนาทีด้วย ทุกคนทำงานหนักมาก แล้วก็ต้องจ่ายภาษี แล้วก็ใช้มันเพื่ออะไร? เพื่อคนป่วย
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-07   6230 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-07

เราทุกคนมีหน้าที่ปกป้องตนเองและผู้อื่น ตอนที่ 3 จาก 6 ตอน

00:29:41

เราทุกคนมีหน้าที่ปกป้องตนเองและผู้อื่น ตอนที่ 3 จาก 6 ตอน

ให้สวรรค์ตัดสินการกระทำของคุณ อย่าสนใจว่า มนุษย์ตัดสินคุณอย่างไร แต่ในบางครั้งมนุษย์ ตื่นขึ้นมาหลายศตวรรษหลังจากนั้น และตัดสินผู้นำ หรือใครก็ตามที่ทำสิ่งที่ถูกต้อง อีกครั้งในแสงที่เหมาะสม (ค่ะ อาจารย์) ไม่สำคัญ คุณต้องทำ สิ่งที่ถูกต้อง ( ท่านอาจารย์บอกว่าผู้คน ไม่ได้เลือกผู้นำจริง ๆ มันเป็นกรรมของส่วนรวม ของประเทศหรือโลกและ พระประสงค์ของพระเจ้าเลือกผู้นำ หากผู้สมัครของกรร
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-06   7445 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-06

เราทุกคนมีหน้าที่ปกป้องตนเองและผู้อื่น ตอนที่ 2 จาก 6 ตอน

00:30:15

เราทุกคนมีหน้าที่ปกป้องตนเองและผู้อื่น ตอนที่ 2 จาก 6 ตอน

ถ้ามันดีเกินไป ก็แค่ลงมา ช่วยเหลือผู้คนสร้างสันติภาพ ออกกฎหมายวีแกน และ…ทุกคนสามารถทำได้ (เข้าใจ) แต่ แน่นอน พลังอาจารย์สนับสนุน ผู้นำที่ดี (ค่ะ ท่านอาจารย์) ถึงกระนั้น พวกเขาก็ถูกทำให้มืดบอด โดยอิทธิพลของโลกนี้ จากสิ่งที่พวกเขาต้องทำ กินเป็นส่วนหนึ่งของการเล่น ตอนนี้ขอโทษนะ คุณเห็นเสื้อผ้าของฉัน มันต่อต้านยุง รู้ไหม คุณมีมัน ใช่ไหม? (ค่ะ/ครับ ท่านอาจารย์) ใช่ ฉันไม่มีเสื
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-05   6986 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-05

เราทุกคนมีหน้าที่ปกป้องตนเองและผู้อื่น ตอนที่ 1 จาก 6 ตอน

00:30:09

เราทุกคนมีหน้าที่ปกป้องตนเองและผู้อื่น ตอนที่ 1 จาก 6 ตอน

ตราบใดที่โลก กลายเป็นวีแกน และสัตว์ก็ทุกข์น้อยลง ไม่มีความทุกข์อีกต่อไป และไม่มีสงครามอีกต่อไป แล้วคนจะมี ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีตื่นขึ้น และสติปัญญากลับคืนมามากขึ้น (ค่ะ) แล้วเราก็หวังว่า โลกกำลัง ดีขึ้นและดีขึ้น ( สวัสดี! สวัสดีครับ อาจารย์! ) พวกคุณพร้อม? (ครับ พร้อมครับ อาจารย์) ฉันหวังว่าคุณชอบทรงผมของฉัน (สวยงามเสมอครับ) ที่จริงฉันไม่ได้ทำอะไรเลย เพราะเวลามันกระชั้นช
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-04   10507 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-04

สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในตัวเราจะเป็นที่ประจักษ์ออกมาภายนอก ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

00:30:21

สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในตัวเราจะเป็นที่ประจักษ์ออกมาภายนอก ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

เราจึงไม่สามารถซ่อนได้ตลอดเวลา อะไรที่อยู่ภายในเรา ปรากฏให้เห็นภายนอก บนศีรษะของเรา หรือรอบทั่วตัวเรา บางคนสามารถเห็นออร่าของเรา อ่านออร่าของเราได้ พวกเขารู้ว่าภายในเราเป็นอย่างไร เราจึงต้องให้แน่ใจว่า เราบริสุทธิ์ภายใน เจตนาของเราต้องสูงส่ง จุดประสงค์ของเราต้องมีเมตตา ฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันบอกคุณ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้... อ้อ เพราะออร่า ใช่ไหม? (ค่ะ อาจารย์) เอาล่ะ ( ท่านมีออร
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-19   5301 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-19

สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในตัวเราจะเป็นที่ประจักษ์ออกมาภายนอก ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

00:34:54

สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในตัวเราจะเป็นที่ประจักษ์ออกมาภายนอก ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

คนบางคนมี ความสามารถพิเศษ โอเคนะ? (ค่ะ ท่านอาจารย์) บางคนสามารถมองเห็นอดีต และอนาคต ไกล ใกล้ แบบหลายปี หรือหลายสิบปี หรือหลายร้อยปีย้อนหลัง หรือหลายร้อยปี ในอนาคต (ว้าว ค่ะ) บางคนอ่านใจคุณได้ บางคนสามารถได้ยินคำพูด ของคุณแม้จะอยู่ห่างไกลตอนนี้คุณก็รู้แล้ว นั่นคือเหตุผลที่ฉันบอกคุณไป ถ้าฉันบอกคุณว่า ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นคนดี คุณควรเชื่อฉัน (ค่ะ ท่านอาจารย์ ฉันเชื่อค่ะ) แล
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-18   6347 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-18

สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในตัวเราจะเป็นที่ประจักษ์ออกมาภายนอก ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

00:27:51

สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในตัวเราจะเป็นที่ประจักษ์ออกมาภายนอก ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

สิ่งที่ฉันตั้งใจจะพูดคือ แม้ว่าคนหนึ่งจะดี มาจากพื้นเพดั่งนักบุญ แต่ได้ลงมาที่ระดับนี้ ของจิตใต้สำนึก โลกวัตถุนี้ แล้วคุณก็จะ เริ่มลืมสิ่งต่าง ๆ มากมายด้วย แต่คุณก็ยังทำสิ่งที่ดี ดังนั้นแม้ว่า พวกเขาปิดเมืองปิดประเทศ กักขัง และตรวจสอบ สารพัด แต่จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อก็ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างรวดเร็ว (ใช่ค่ะ น่ากลัวมาก) และตอนนี้เรามี โควิด-19 กลายพันธุ์ และนักวิทยาศาสตร์บาง
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-17   6085 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-17

สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในตัวเราจะเป็นที่ประจักษ์ออกมาภายนอก ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

00:29:53

สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในตัวเราจะเป็นที่ประจักษ์ออกมาภายนอก ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

เขาเห็นเทวดา บินรอบตัวเขา (วาว) ห้าองค์ ตอนที่เขาเห็น และประธานาธิบดีทรัมป์ มีเทวดาอารักษ์เสมอ ( สวัสดีค่ะ อาจารย์ ) คุณสบายดีไหม? (สบายดีค่ะ) วันนี้คุณสบายขึ้นไหม? (ค่ะ ดีขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ) แน่นะ? ใช่ คุณความรู้สึกไวหน่อย ใช่ไหม? (ค่ะ) ดูแลตัวเองนะ (ค่ะอาจารย์) ทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือเปล่า? (เรียบร้อยค่ะอาจารย์ ขอบคุณค่ะ) คุณยังคงจัดการได้ใช่ไหม? (ค่ะ ฉันคิดว่าอย่างนั้นค
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-16   9368 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-16

สมาธิเป็นเกราะป้องกันของคุณ

00:29:33

สมาธิเป็นเกราะป้องกันของคุณ

เพราะว่า สมาธิเป็นเกราะป้องกันของคุณจริง ๆ นั่นคือ ตอนที่คุณ เชื่อมต่อมากขึ้น กับพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าของคุณเอง และพลังสากล ที่ค้ำจุนคุณ โอบกอดคุณไว้แน่นและปกป้องคุณ โอบกอดคุณด้วยความรัก และพร และการปกป้องทั้งหมด เป็นจริงเช่นนั้น ไม่มีพลังอื่นใด ที่จะปกป้องคุณได้ในโลกนี้ (สวัสดีค่ะอาจารย์)สวัสดี เพื่อน ๆ คุณอยากจะ อยู่ในระดับจิตวิญญาณที่สูงขึ้นมั้ย? ( ค่ะ อาจารย์ ) (ใช่ค่ะ)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-18   12735 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-18

สันติภาพ: ภาพรวมของการบริการสาธารณะที่ใหญ่ขึ้น ตอนที่ 10 /10

00:42:20

สันติภาพ: ภาพรวมของการบริการสาธารณะที่ใหญ่ขึ้น ตอนที่ 10 /10

And also even, for example, his cook, his chef in the White House, anytime he (the president) needs a meal, they immediately bring. They might not be sick, but they touch those frozen meat and fish and stuff like that, which still are virus-laden. The scientist have been researching, and found that the virus still survives after three weeks. But if they continue doing more research, probabl
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-13   6317 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-13

สันติภาพ: ภาพรวมของการบริการสาธารณะที่ใหญ่ขึ้น ตอนที่ 9 /10

00:46:06

สันติภาพ: ภาพรวมของการบริการสาธารณะที่ใหญ่ขึ้น ตอนที่ 9 /10

เขาภาวนาเพื่อสันติภาพ (ใช่) นั่นคือ สิ่งที่ฉันรู้ภายใน (โอ้โฮ!) สวรรค์บอกฉันว่า เขาภาวนาเพื่อสันติภาพ (โอ้โฮ!) (น่าทึ่งมาก!) คุณไม่สามารถหลอกพระเจ้าได้ (ใช่) คุณไม่สามารถหลบซ่อนสวรรค์ได้ ดังนั้น พวกเขาจึงรู้ (ครับอาจารย์) อย่างไรก็ตาม สันติภาพคือ สิ่งที่มีค่าที่สุด ที่ประธานาธิบดีทุกคนสามารถมอบ ให้กับประเทศและโลกของเขาได้ ฉันไม่ได้วิ่งเต้นเป็นประธานาธิบดี จึงไม่มีใครกังวล
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-12   5954 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-12

สันติภาพ: ภาพที่ใหญ่กว่าของบริการสาธารณะ ตอนที่ 8/10 ตอน

00:48:21

สันติภาพ: ภาพที่ใหญ่กว่าของบริการสาธารณะ ตอนที่ 8/10 ตอน

คุณต้องดู ภาพที่ใหญ่กว่า เช่น สันติภาพ โอ้ ฉันรักสิ่งนั้น ฉันขอร้องทุกรัฐบาล และประธานาธิบดีของโลก ในฐานะพลเมืองโลก ทำสองสิ่งเท่านั้น: เป็นวีแกน สร้างสันติภาพ (ครับอาจารย์) อย่างน้อยเขาก็ทำอย่างหนึ่ง อย่างน้อยเขาก็ให้ฉันหนึ่งอย่าง ตามคำขอของฉัน: สร้างสันติภาพ และประสบความสำเร็จ (ครับ) และสำหรับสิ่งนั้น เราจะต้อง ให้เครดิตเขาบ้าง ( ท่านอาจารย์ ประธานาธิบดีทรัมป์ ไกล่เกลี่ย
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-11   6201 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-11

สันติภาพ: ภาพที่ใหญ่กว่าของบริการสาธารณะ ตอนที่ 7/10 ตอน

00:32:14

สันติภาพ: ภาพที่ใหญ่กว่าของบริการสาธารณะ ตอนที่ 7/10 ตอน

The Americans, as a whole, they also donate a lot to different countries. (Yes.) Their own poor people and different countries. Of course, they cannot do everything. You know the world is big. But they donate a lot. I think Americans are the biggest donators in the world. Any more questions? (Yes, one more question, Master. There has been a lot of ne
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-10   6148 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-10
<>ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย